Vorige Volgende

Woord van de Raad van Bestuur

Over de Raad van Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is opgedragen aan de Raad van Bestuur (hierna: RvB). De leden van de RvB zijn voor hun bestuurstaak samen en afzonderlijk verantwoording schuldig aan de RvC. De RvB verschaft de RvC tijdig de gegevens die de RvC nodig heeft om zijn taak uit te oefenen. De RvB vergadert wekelijks met de Directieraad en de besluiten worden door de RvB zoveel mogelijk genomen op basis van consensus.

De RvB stelt jaarlijks een jaarplan inclusief begroting op voor het eerstvolgende jaar. Ook stelt de RvB een meerjarenstrategieplan op voor de komende jaren. Deze plannen worden onder goedkeuring van de RvC vastgesteld. Bij de uitvoering van zijn taken zijn de van de strategie en visie afgeleide doelstellingen leidend en maakt de RvB een zorgvuldige afweging van belangen en risico’s. Daarbij houdt de RvB rekening met alle belanghebbenden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en gedragscodes. Ook neemt de RvB de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid mee in haar besluitvorming.

Terugblik op 2018

In Nederland is de gezondheidszorg op uitstekend niveau. Toch hebben we in 2018 ook weer ervaren wat het belang is van de toegankelijkheid van goede zorg voor iedereen. Het onverwachte faillissement van de ziekenhuizen in Amsterdam en Flevoland leidde tot veel onrust bij patiënten en bewoners in die regio’s. Deze situatie illustreert maar weer hoe zorgvuldig we met elkaar de zorg moeten organiseren. Vanuit Menzis voelen we de verantwoordelijkheid om inwoners in de regio (ziek en gezond, jong en oud) nog nadrukkelijker te betrekken bij de veranderingen die onvermijdelijk zijn om goede zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Daarnaast zijn er op landelijk niveau dit jaar voor het eerst Preventieakkoorden afgesloten, vanuit inzichten over de impact van leefstijlgewoontes op ziektelast en kwaliteit van leven. Dit bevestigt de koers die we al eerder ingezet hebben rond het versterken van leefkracht en motiveert ons ook om hier vol overtuiging mee door te gaan.

Vanuit Menzis hebben we ons in 2018 ingezet voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van kwalitatief goede zorg en het versterken van leefkracht. Met de inzet op waardegerichte zorg en de digitale gezondheidscoach SamenGezond loopt Menzis voorop. Via waardegerichte zorginkoop richten we samen met zorgaanbieders het zorgaanbod in op basis van de beste gezondheidsuitkomsten voor de klant tegen een redelijk tarief. De zorginkoopafspraken reiken veel verder dan het vergoeden van gemaakte zorgkosten. In meerjarige waardegerichte zorginkoopcontracten maken we afspraken met zorgaanbieders over een continu verbeterproces om steeds betere gezondheidsuitkomsten voor de klant te kunnen realiseren.

Vanuit onze nieuwe concernstrategie bouwen we voort aan het toegankelijk houden van goede en betaalbare zorg en het helpen versterken van leefkracht van mensen. Nu en in de toekomst.

RvB Menzis

Menzis richt zich ook actief op preventie; het voorkomen van ziekte bij gezonde mensen én het voorkomen van verergering van de ziektelast voor mensen die een ziekte hebben. Met de digitale gezondheidscoach SamenGezond loopt Menzis voorop, we bereiken steeds meer mensen die zich actief met hun gezondheid bezig willen houden. Ook maatschappelijk gezien bestaat er in 2018 meer aandacht voor een gezonde leefstijl en preventie van chronische ziekten. Staatssecretaris Blokhuis heeft met 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord gesloten om Nederland gezonder te maken. Het akkoord is gericht op het terugdringen van roken, overgewicht en van problematisch alcoholgebruik. Menzis ondersteunt dit initiatief van harte, via branchevereniging ZN zijn we ook op dit preventieakkoord aangesloten.

Vanuit de nieuwe concernstrategie bouwt Menzis voort op deze ontwikkelingen om zo ook in de toekomst goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden en de leefkracht van mensen te helpen versterken.

Resultaten

De resultaten van afgelopen jaren, waarin Menzis het huis op orde bracht, werpen hun vruchten af. We hebben een goede en stabiele positie op de verzekerdenmarkt weten te behouden, ondanks ingrijpende keuzes vanuit de marktstrategie: naast intensivering van de samenwerking met gemeenten binnen onze regio ook de beëindiging van gemeentecollectiviteiten buiten de regio. Daarnaast is per 1 januari 2019 een einde gekomen aan de jarenlange samenwerking met FNV. In de regio hebben we goede relaties met zorgaanbieders die verder worden versterkt via inzet op waardegerichte zorg. We hebben een sterke financiële positie en een stabiele organisatie met klantgerichte medewerkers. Onze processen en systemen zijn adequaat ingericht en voldoen aan de eisen van onze toezichthouders. Dit alles geeft vertrouwen en creëert ruimte om in 2018 de gekozen route in een aangescherpte concernstrategie verder uit te werken.

Concernstrategie 2022

In 2018 hebben we de Menzis strategie geactualiseerd in een zorgvuldig afgestemd proces met alle stakeholders; medewerkers, Directieraad, Raad van Commissarissen en Ledenraad. Extra aanleiding hiervoor is de toenemende behoefte vanuit politiek en media om onze maatschappelijke rol als zorgverzekeraar en toegevoegde waarde in het stelsel beter aan te tonen. Onze concernstrategie onderscheidt drie pijlers: Menzis is als zorgverzekeraar landelijk concurrerend en krachtig in de regio vanuit een gezonde organisatie.

Landelijk concurrerend
Al onze 2,3 miljoen klanten van Menzis kunnen rekenen op een marktconform aanbod. Bestaande uit aansprekende en transparante producten, een concurrerende premie, goede service en persoonlijk zorgadvies. Door middel van onze landelijke zorginkoop borgen we dat voor alle klanten voldoende zorgaanbieders worden gecontracteerd en de zorgkosten worden beheerst.

Krachtig in de regio
In onze regio’s hebben we een groot marktaandeel, daar kunnen we onze rol in het stelsel nadrukkelijker inhoud geven en nog meer toegevoegde waarde bieden voor klanten. We nemen in de regio dan ook het initiatief om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Daarbij wordt duurdere zorg voorkomen, wordt zorg verplaatst (dichtbij als het kan, ver weg als het moet) en wordt traditionele zorg waar mogelijk vervangen door nieuwe zorgvormen, zoals e-health. Ook bieden we ruimte voor innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren en de zorgkosten helpen beheersen. Succesvolle innovaties die in de regio ontstaan, schalen we op naar andere regio’s en naar landelijk niveau. Zo profiteren al onze klanten van de zorginnovatie en houden we de premie voor iedereen zo laag mogelijk.

Veel mensen die verschillende vormen van zorg en hulp nodig hebben, vinden het lastig hun weg te vinden in de complexe werkelijkheid van beschikbaar aanbod, vergoedingsregels, verschillende loketten en wet- en regelgeving. In de regio gaan we verbinding maken tussen leefkracht, zorg en het sociale domein. Dit doen we in samenwerking met partners in de regio zoals gemeenten, zorgaanbieders, werkgevers en zorgkantoren. Vanuit deze domein-overstijgende aanpak gaan we deze klanten proactief ondersteunen en helpen hun leefkracht te versterken. Denk hierbij aan ondersteuning voor mensen die zojuist een Wlz-indicatie hebben gekregen en aan inzet op schuldsanering.

Gezonde organisatie
Om landelijk concurrerend en krachtig in de regio te kunnen zijn, is een gezonde organisatie cruciaal. Menzis is financieel gezond en we zijn op weg om een meer wendbare organisatie te worden met medewerkers die proactief zijn en initiatief tonen. We streven naar een stabiele klantenportefeuille met groei in de regio. Daarnaast richten we alle processen en ICT-systemen professioneel in, toegesneden op onze doelstellingen.

Toezicht

In 2018 zien we als Menzis de mate van het externe toezicht en de gedetailleerdheid hiervan steeds verder toenemen. Het toezicht spitst zich meer toe op aantoonbaarheid met als gevolg een forse impact op de interne Menzis organisatie. Als gezonde organisatie vinden we toezicht en het toezicht houden behoren bij onze maatschappelijke rol als zorgverzekeraar. We ervaren een goede relatie met zowel de Raad van Commissarissen, de Ledenraad als ook met externe toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast is Menzis transparant richting haar toezichthouders en werken wij volledig mee aan onderzoeken en informatieverzoeken van onze toezichthouders om onze interne organisatie verder te optimaliseren.

Naar aanleiding van een onderzoek bij Menzis eind 2017, constateerde toezichthouder AP dat Menzis onvoldoende toezag op wie er binnen onze organisatie toegang had tot persoonsgegevens betreffende de gezondheid. Gebleken is dat enkele medewerkers onnodig toegang hadden tot deze gegevens. Hoewel met de toegangsmogelijkheid niet verkeerd is omgegaan en de AP tijdens het onderzoek constateerde dat er geen sprake is van verkeerd of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens, hebben we dit signaal zeer serieus genomen. We hebben de toegang voor deze medewerkers dan ook onmogelijk gemaakt. De AP vindt echter dat deze verbeteringen onvoldoende snel zijn doorgevoerd en heeft ons een boete opgelegd van € 50.000. Wij vinden het vanzelfsprekend dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gezondheidsgegevens van klanten. Onze klanten hebben er recht op dat wij onze taak als zorgverzekeraar goed uitvoeren. In haar onderzoek constateerde de AP dat bij Menzis het bewaken van de privacy op een adequate wijze in de cultuur van het bedrijf is geborgd. Wij betreuren dan ook de oplegging van de boete. Het is voor ons een belangrijk signaal dat wij nog alerter moeten zijn rondom privacy. We zullen ons hier de komende jaren op blijven richten in nauwe samenwerking met toezichthouders zoals de AP, DNB en NZa. Tevens zullen wij naar onze klanten met regelmaat communiceren over de maatregelen die wij nemen om de privacy te blijven borgen.

Leefkracht & SamenGezond

Leefkracht staat voor de positieve kracht van gezond leven, voor mentale fitheid, bewust bezig zijn met je gezondheid, voor meedoen in de maatschappij. Ieder beleeft zijn eigen leefkracht op zijn eigen manier. Om leefkracht te versterken, is Menzis onder andere koploper als digitale gezondheidscoach met het SamenGezond-platform en de SamenGezond app. Hierop blijven we ook doorontwikkelen om de gezonde keuze voor SamenGezond-deelnemers gemakkelijker te maken. Via activatie stimuleren we steeds meer deelnemers om hun gezondheid te verbeteren en hun leefkracht te versterken.

Daarnaast is Menzis in 2018 gestart met het Leefkracht-collectief, waar iedereen in Nederland gebruik van kan maken. Naast een korting op de basisverzekering en de aanvullende verzekering krijgen klanten die meedoen aan SamenGezond nog extra voordelen, zoals gratis gebruik van de persoonlijke gezondheidscheck en gratis leefstijladvies.

SamenGezond is ook toegankelijk voor mensen die (nog) geen klant van Menzis zijn. Dit doen we omdat we het behoud van gezondheid en het versterken van leefkracht zowel persoonlijk als maatschappelijk van belang vinden. Zo helpen we vanuit Menzis ieders leefkracht te versterken.

Door de toegenomen aandacht voor leefstijl en preventie, zijn er steeds meer partijen in de markt die zich hiermee bezig houden. We zijn in 2018 een samenwerking gestart met maatschappelijke partners om krachten te bundelen en werken onder andere samen met Vital 10 aan een initiatief voor gezondheidsbevordering.

Vooruitblik

Gesteund door maatschappelijk gedragen ontwikkelingen in 2018, zoals de totstandkoming van de Hoofdlijnenakkoorden, het verschijnen van het rapport ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en de toegenomen aandacht voor leefstijl en preventie, wil Menzis in 2019 doorpakken op de ingeslagen weg. We handelen landelijk concurrerend en krachtig in de regio vanuit een gezonde organisatie. Om onze toegevoegde waarde als zorgverzekeraar in het stelsel duidelijker aan te tonen gaat Menzis concrete voorbeelden van initiatieven die de bewijslast leveren van onze toegevoegde waarde voor Mens en Maatschappij, nog duidelijker uitdragen.

Vorige Voorwoord
Volgende Onze klanten