Vorige Volgende

BIJLAGE C: Betrokkenheid belanghebbenden


Menzis kent de structurele betrokkenheid van onder meer de volgende belanghebbenden, waaronder onze strategische partners:

Stakeholder

Overleg/contactvorm

Besproken issues 2018

Resultaten

Klanten

Formele overleggen met de Ledenraad en daarnaast jaarlijks één werkbezoek.

Onderwerpen in 2018 onder meer: opbouw premiebeleid 2019, nieuwe concernstrategie, zorginkoopbeleid, participeren in (regio)bijeenkomsten en verzekerdeninvloed.

Zie verslag Ledenraad

 

MedeMenz: een online co-creatieplatform waarop Menzis dagelijks met klanten in gesprek is over hun ervaringen met Menzis en de zorg, en het verbeteren hiervan

Zie www.medemenz.nl

Zie www.medemenz.nl

 

Contacten met klanten via klantenservice, zorgadvies, klachtenafhandeling en

accountmanagement

Divers

Vragen van klanten worden beantwoord en hun signalen betrokken in het beleid

Partijen in de zorg

Regulier overleg met diverse zorgaanbieders over contracten.
 Online-informatie via nieuwsbrieven.
 Organisatie bijeenkomsten.

Garanderen kwaliteit en bevorderen doelmatigheid zorg, regio aanpak, preventie.
 

Kwaliteit en doelmatigheid verankerd in contractering

Gezamenlijk gedragen blauwdrukken voor inrichting van de zorg in de regio’s

 

Structureel overleg landelijk en in de werkgebieden met koepels van patiëntenorganisaties

Inkoopcriteria; delen visie van Menzis op toekomstig zorglandschap en rol patiëntenparticipatie

Behoeften van patiënten zijn verankerd in de zorginkoop en patiëntvriendelijke zorg

 

Overleg met beroepsgroepen over volumenormen
 

Volumenormen
 

Medische kwaliteit verankerd in contractering

 

Landelijke Huisartsen Vereniging Partnership, bijeenkomsten van werkgroepen

Toekomstbestendige huisartsenzorg

Opgepakte thema’s: (ont)regel de zorg, aanpak administratieve lasten inde gezondheidszorg, praktijkmanagement en bekostiging

 

ZN en andere branche-

organisaties.

Regulier overleg en bestuurlijke overleggen

Preventie, eigen risico, bekostiging en financiering zorg, (dure) geneesmiddelen, winstuitkering en verzekerdeninvloed.

Input voor debat en beleidsstukken

Toezichthouders

Periodieke vergaderingen met de RvC daarnaast overleggen van de GRC-commissie (financieel toezicht) en de Remuneratiecommissie (vaststelling beloning bestuur en directie)

Zie verslag RvC

Zie verslag
 RvC

 

Regulier overleg met DNB, Zorginstituut Nederland, ACM en NZa

Rapportages en onderzoeken naar transparantie, marktwerking, solvabiliteit en andere onderwerpen

Openheid en transparantie vergroot het vertrouwen

Partners in gezondheid en welbevinden

Gemeenten (convenanten Den Haag, Enschede, Arnhem en Groningen) Bestuurlijk overleg en bijeenkomsten projectgroep, samenwerking in projecten

Werkagenda langdurige zorg Stimuleren van een gezonde leefstijl en participatie

Concrete resultaten binnen de afgesloten convenanten

 

Bestuurlijk overleg FNV en samenwerking in projecten

Invulling geven aan collectiviteit door producten en diensten te ontwikkelen op het snijvlak van werk en gezondheid

Gezamenlijke inspanningen om werk gezond te houden

 

Hardlooporganisaties, sportbonden, voetbalclubs en andere partners op het gebied van bewegen.

Regulier overleg

Samen invulling geven aan de doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in beweging te krijgen en overige maatschappelijke projecten

Investeringen in gezondheid en welzijn, preventie: ruim 90.000 kinderen in beweging

 

Natuurmonumenten IVN, Jantje Beton en andere partners in ‘groen is gezond’. Regulier overleg

Invulling samenwerking en activiteiten daarbinnen

Gezamenlijke inspanningen in gezondheid en welzijn

Overheid & politiek

Regulier overleg en bestuurlijke overleggen

Pro actief uitdragen van de positie van Menzis op de thema’s in het maatschappelijke debat zoals polisaanbod, toekomst collectiviteiten, preventie en voortbestaan zorgstelsel.

Input voor debatten en beleidsstukken

Medewerkers

Ondernemingsraad

Verschillende advies- en instemmingsverzoeken, nieuwe concernstrategie en samenwerking OR en RvB

Advies OR meegenomen in plannen

 

Werkoverleggen e.d., medewerkersbijeenkomsten, zeepkistsessies

Regulier werk
 Beleid Menzis
 Organisatiewijziging

Medewerkers zijn betrokken bij beleid

Leveranciers

Inkoopgesprekken

Kwaliteit en kosten
 Duurzaamheid

Kritische inkoop

Vorige BIJLAGE B: Onze belanghebbenden
Volgende BIJLAGE D: Trends en ontwikkelingen