Vorige Volgende

BIJLAGE D: Trends en ontwikkelingen


Categorie: Overheid & Maatschappij

 • Binnen de zorgsector zijn in 2018 hoofdlijnenakkoorden afgesloten waarmee het kabinet een besparing van bijna 1,9 miljard euro hoopt te realiseren;

 • Menzis zat aan de tafels waar de hoofdlijnenakkoorden zijn afgesproken en had zitting in de Taskforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’;

 • Menzis heeft input geleverd voor het nationaal preventieakkoord dat het kabinet heeft afgesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;

 • Het kabinet wil de maximale collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen per 2020 verlagen naar 5 procent. Menzis heeft hierover nauw contact met het ministerie van VWS;

 • Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent vanaf 2019 aan. Hierdoor worden medicijnen en hulpmiddelen duurder;

 • Het kabinet heeft het eigen risico tot 2021 vastgezet op 385 euro;

 • Het kabinet gaat de invloed van verzekerden, patiënten en cliënten wettelijk verankeren. Menzis heeft hierover nauw contact met het ministerie van VWS. Ook heeft de Ledenraad van Menzis hierover gesproken met Carla Dik-Faber (Kamerlid ChristenUnie). Zij is één van de initiatiefnemers achter het wetsvoorstel;

 • De politieke partijen CDA, PvdA en SP zijn vóór een verbod op winstuitkering voor zorgverzekeraars. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn er gesprekken met de initiatiefnemers over dit wetsvoorstel. Menzis is hierin neutraal. Als coöperatie maakt Menzis namelijk geen winst;

 • Er komen vanuit Europa steeds meer vereisten op het gebied van de interne organisatie, met richtlijnen zoals Solvency II. Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn hierover gesprekken met onder andere De Nederlandsche Bank (DNB);

 • De maatschappelijke discussie over de toekomst van ons stelsel neem verder toe. Als Menzis tonen we met bewijslast onze meerwaarde als zorgverzekeraar in het stelsel;

 • De politieke en maatschappelijke vraag naar meer transparantie van zorgpolissen voor klanten neemt verder toe. Het gaat hierbij om het zichtbaar maken en begrijpelijk presenteren van producten, diensten en de besteding van premiegelden. Menzis stelt alles in het werk om aan dit verzoek te kunnen voldoen.

Categorie: Klant

 • De afgelopen jaren was de overstapmarkt jaarlijks niet groter dan 7 procent van het totaal aantal verzekerden in Nederland. Dat is, voor een vrije markt, een laag percentage. Daar komt bij dat premie of korting voor klanten een belangrijke reden is om over te stappen. Een belangrijke reden voor klanten om niet over te stappen, is de tevredenheid over de zorgverzekeraar;

 • De aanvullende verzekeringen staan onder druk. Veel aanvullende zorg is voorzienbaar, bijvoorbeeld zorg die verband houdt met een chronische ziekte of aandoening. Steeds meer klanten kiezen daarom een aanvullende verzekering die de hoogste vergoeding geeft voor zorg, waarvan ze weten dat ze die zeker gaan gebruiken. Tegelijkertijd kiezen er steeds minder overstappende klanten voor een aanvullende verzekering, waardoor het draagvlak afneemt;

 • Steeds meer klanten doen mee op het Menzis platform SamenGezond. De ondersteuning bij het inzetten en volhouden van een gezonde leefstijl wordt door klanten hoog gewaardeerd;

 • Het kabinet wil het polisaanbod transparanter maken. Hierop vooruitlopend (en passend binnen de concern- en marktstrategie) heeft Menzis nieuwe keuzes gemaakt. Zo gaan we ons meer richten op de zakelijke markt, de gemeentecollectiviteiten en de individuele klanten binnen onze regio. We kiezen er daarbij voor ons aanbod sterk te laden vanuit preventie, gezondheid en zorg. Daarom beginnen we in 2019 met het Menzis Leefkracht collectief dat een duidelijke meerwaarde heeft vanuit Menzis SamenGezond.

Categorie: Zorgaanbieders

 • De betaalbaarheid van zorg staat onder druk. Dit wordt onder andere gevoeld bij zorg die op het snijvlak van domeinen wordt aangeboden: Zvw, Wlz, Wmo. Om te midden van deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van zorg te kunnen blijven garanderen, kijken we als zorgverzekeraars kritisch naar onze positionering in het zorgveld en naar de manier waarop we gezamenlijke zorg inkopen;

 • Positieve gezondheid, preventie en gezonde gedragsverandering geven we steeds meer maatschappelijke aandacht;

 • Bij Menzis worden uitkomsten en waarde voor de klant/patiënt steeds meer een onderdeel van het inkoopproces, het zogenoemde waardegericht inkopen. Dankzij nauwe samenwerking met zorgaanbieders gaat het hierbij om transparantie, inzicht in kwaliteit en kostenbewustzijn;

 • Zorgverzekeraars en zorgaanbieders sluiten steeds vaker meerjarencontracten af. Zowel op financiën als op inhoud. Dit gebeurt binnen ziekenhuiszorg, de GGZ en de eerste lijn (apothekers, wijkverpleegkunde, huisartsen).

Vorige BIJLAGE C: Betrokkenheid belanghebbenden
Volgende BIJLAGE E: Sportieve partners en evenementen