Vorige Volgende

BIJLAGE F: Toelichting organogram


In het primaire proces zijn zes clusters gevormd onder aansturing van leden van de Directieraad: Informatievoorziening, Zorg, Commercie, Klant & Operations, GRC en Staf.

Informatievoorziening

Het cluster Informatievoorziening (IV) is binnen Menzis onder meer verantwoordelijk voor de digitalisering van de bedrijfsvoering, omdat een effectieve informatievoorziening tegen lage kosten cruciaal is voor het realiseren van de strategische doelstellingen. Daarnaast fungeert dit cluster als sparringpartner voor andere clusters voor een tijdige realisatie van klantgedreven projecten. IV ondersteunt de andere clusters bij het benutten van de mogelijkheden van onder andere OHI (Oracle Open Health and Insurance, het backoffice automatiseringssysteem) en de optimalisering van informatiemanagement, projectmanagement en IT.

Zorg

Het cluster Zorg verricht de zorginkoop voor de eerste- en tweedelijnszorg en de langdurige zorg. Daarnaast verricht het cluster Zorg de formele en materiële controles, evenals het proces van het opstellen van zorgkostenprognoses en de aanlevering van declaratiebestanden aan toezichthouders (bijvoorbeeld voor de risicoverevening).

Commercie

Het cluster Commercie omvat het uitvoerende gedeelte van Marketing en Sales. Zij zijn dicht bij elkaar gepositioneerd om zo de transitie naar klantcontact met toegevoegde waarde te versnellen en daarmee meer commerciële slagkracht te realiseren. Commercie is onder meer verantwoordelijk voor werving en behoud van individuele en collectieve klanten, merk- en klantcommunicatie, bedrijfszorg via Menzis WerkGezond en Menzis SamenGezond.

Klant & Operations

Binnen het cluster Klant & Operations (K&O) komen service en zorgadvies voor de klant samen. Daarnaast zijn hier de administratieve afhandeling van poliswijzigingen en de creditmanagement belegd, evenals declaratieverwerking, de afdeling die alle declaraties van zorgaanbieders en van klanten afhandelt. We streven naar een goede balans tussen klantbeleving en efficiënte processen. Hierbij worden de afdelingen ondersteund door het Procesverbeterteam dat werkt aan procesverbeteringen op het snijvlak met andere clusters en afdelingen.

Governance, Riskmanagement en Compliance

Het cluster Governance, Riskmanagement en Compliance (GRC) ondersteunt het management in de eerste lijn bij de realisatie van de strategische, tactische en operationele doelstellingen. Dit cluster vervult de tweedelijnsfunctie waarin zij kaders stelt voor de bedrijfsvoering van Menzis. Tevens beoordeelt en monitort GRC de mate van realisatie van de doelstellingen en de beheerste bedrijfsvoering (beleidsvoorbereidend, ondersteunend en adviserend). Het cluster bestaat uit de afdelingen GRC Office (beleid en review), Treasury & Vermogensbeheer, Actuariaat en Financiën/GRC Centraal (rapportages en verslaglegging) met de afdelingen GRC Centraal, Fiscale zaken en Financiële Administratie. Daarnaast heeft elk cluster op decentraal niveau een GRC-afdeling (GRC Decentraal) ten behoeve van de ondersteuning van het cluster en de review op operationeel niveau. GRC valt bij Menzis onder de verantwoordelijkheid van de CFO/CRO. Tevens vallen de afdelingen Klachtenmanagement en het Facilitair bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de CFO/CRO.

Staf

Menzis heeft verschillende stafafdelingen, die onder verantwoordelijkheid vallen van de CEO:

De afdeling Bestuurszaken & Strategie heeft verschillende taken om de Ledenraad, Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directieraad en Ondernemingsraad te ondersteunen. De afdeling ondersteunt in de besturing van Menzis: het zorgt voor een goede planning, agendering, voorbereiding en vastlegging van vergaderingen en besluitvorming van deze raden. De afdeling verzorgt het proces rondom de jaarlijkse én lange termijn visie- en strategie ontwikkeling. Daarnaast is een belangrijke taak het onderhouden van contacten met de diverse toezichthouders.

De afdeling Internal Audit vervult binnen Menzis een derdelijns rol. Zij beoordeelt en toetst, zelfstandig en onafhankelijk, het functioneren van de bedrijfsvoering.

De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) vervult een duidelijke rol in het stimuleren en initiëren van de gewenste organisatie-, formatie- en cultuurontwikkeling. De afdeling P&O is verantwoordelijk voor het personeels- en het beloningsbeleid van Menzis.

De afdeling Corporate Communicatie is verantwoordelijk voor zowel de interne als externe communicatie van Menzis. Het bevat onder meer reputatiemanagement (neerzetten, uitdragen en bewaken reputatie Menzis), intern uitdragen van de bedrijfsstrategie en het uitvoeren en activeren van maatschappelijke partnerships.

De afdeling Juridische Zaken is verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van juridische situaties en vragen die zich in het dagelijkse werk van Menzis (kunnen) voordoen.

Vorige BIJLAGE E: Sportieve partners en evenementen
Volgende BIJLAGE G: Over de RvC