Vorige Volgende

BIJLAGE G: Over de RvC

Rollen en werkzaamheden


Rollen
De Raad van Commissarissen (RvC) fungeert als toezichthouder, werkgever en sparringpartner (adviseur/klankbord) van de Raad van Bestuur (RvB).

Werkzaamheden
 
De RvC geeft advies over de hoofdlijnen van het te voeren beleid en beoordeelt het gevoerde beleid met betrekking tot onder andere strategie, zorginkoop, commercie, producten en productontwikkeling, financiën, beleggingen, investeringen, risicobeheersing, informatievoorziening en -technologie, human resources en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daartoe vergadert de RvC in reguliere vergaderingen met de RvB en onderhoudt (tijdens bijeenkomsten) contact met leden van de Ledenraad, Directieraad, Ondernemingsraad en medewerkers. Besproken worden onder andere:
 

 • managementrapportages van de Directieraad;

 • managementletters van de interne auditor en de externe accountant;

 • het maatschappelijk en financieel jaarverslag.

Ondersteunende commissies

GRC-commissie:
De GRC-commissie heeft taken die onder andere verband houden met toezicht op het bestuur ten aanzien

van het risicobeheer en -beleid, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de interne auditor en externe accountant.

Remuneratiecommissie:
De Remuneratiecommissie heeft taken die verband houden met het beloningsbeleid van onder andere de leden van de RvB.

Selectie- en benoemingscommissie:
De Selectie- en benoemingscommissie heeft taken die onder andere verband houden met de opvolging en benoeming van de leden van de RvB en RvC. Tevens voert deze commissie evaluatiegesprekken over het functioneren van de leden van de RvB over de afgelopen periode.

Overlegmomenten in 2018

 • Algemene vergaderingen: 5x

 • Permanente educatie: 3x

 • RvC-OR-bijeenkomsten: 2x

 • Commissievergadering GRC: 4x

 • Commissievergadering Remuneratie en Selectie & Benoeming: 2x

 • Overleg met externe accountant: 3x

 • Overleg met DNB: 1x

 • Bijwonen Ledenraadvergadering: 4x

Belangrijkste formele documenten en besluiten in 2018

In 2018 heeft de RvC diverse belangrijke formele documenten en besluiten besproken en goedgekeurd:

 • Jaarrekeningen 2017 met bijbehorende controleverklaring

 • Beleidsrichtlijn kapitaalbeleid en het kapitaalbeleid 2018

 • Jaarplan, begroting en premies 2019

 • Risicobereidheidsverklaring 2019

 • Visie internal audit, charter internal audit 2019 en het auditplan internal audit 2019

 • Voortzetten samenwerking externe accountant en controleplan jaarrekening 2018

 • Kapitaalstortingen naar Anderzorg ten behoeve van solvabiliteitsnormen

 • Inrichtingsplan Declaratieverwerking 2018 – 2019

 • Benoeming van prof. dr. F. Scheele als commissaris bij de diverse rechtspersonen binnen de Menzis groep.

 • Enkele nieuwe nevenfuncties van RvC-leden

 • Remuneratierapport 2017

 • Beloning voor bestuurders 2019
   

Deskundigheidsbevordering

Met het programma Permanente Educatie (PE) zorgt de RvC ervoor dat zij voldoende kennis heeft van Menzis en haar omgeving om commissaristaak adequaat te kunnen uitvoeren. Er is in 2018 drie dagdelen aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering:
 

 • Value Based Healthcare (VBHC), waarvoor twee wetenschappers zijn uitgenodigd. Zij zetten VBHC in perspectief, bespraken kansen en kanttekeningen en brachten internationale en nationale value-based inkoopcontracten in beeld. Vanuit dit kader is vervolgens waardegerichte zorginkoop bij Menzis, nu en in toekomst, besproken.
   

 • Privacy: in verband met het jaar van de AVG heeft de RvC zich door een wetenschapper laten informeren wat de AVG voor commissarissen en bestuurders betekent. Tevens is ingegaan op hoe Menzis privacy in de praktijk heeft vormgegeven en bewustzijn over de AVG bij alle medewerkers heeft vergroot.

 • Cyber security, een groot punt van aandacht voor nu en de komende jaren. Externe deskundigen hebben de RvC geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit gebied. Ook heeft de RvC zich door een andere organisatie, die security hoog in het vaandel heeft staan, laten informeren hoe zij cyber security vormgeeft. Tot slot heeft de RvC stilgestaan bij hoe dit in de Menzis-praktijk geregeld is.
   

Zelfevaluatie

In de RvC-zelfevaluatie is in 2018 uitgebreid stilgestaan bij commissiestructuur en samenstelling van de commissies. Gezien de wisseling in de RvC, door het vertrek van Rein Zwierstra en de komst van Fedde Scheele begin 2018, is afgesproken om in 2018 de huidige rollen en bezetting van de commissies te behouden en de aanstelling van een vicevoorzitter aan te houden tot eind 2018. Gedurende het jaar is verder gesproken over de commissiestructuur en -samenstelling. In de vergadering van 30 november 2018 is besloten om de huidige drie ondersteunende commissies te behouden met een nieuwe samenstelling van de commissies per 1 januari 2019. Tevens is een commissaris aangewezen als vicevoorzitter.

Ook is kritisch gekeken hoe de ondersteunende commissies functioneren in relatie tot de voltallige RvC. Er is geconstateerd dat er soms doublures waren in wat besproken was in de RvC en de GRC-commissie. Dit vraagt om aandacht en een kritische blik, wat mede geresulteerd heeft in een andere wijze van agendering en bespreking van onderwerpen in de GRC-commissie.

De RvC stond in 2018 ook stil bij de samenwerking met de RvB en Directieraad, een belangrijke taak om de rollen als toezichthouder, werkgever en sparringpartner goed kunnen vervullen. Een punt van aandacht was dat de RvC de hoofdlijnen dient te bewaken en elkaar scherp dient te houden om ervoor te waken dat onderwerpen niet op operationeel niveau besproken worden. Tot slot is het de wens van de RvC om de rol van sparringpartner nog verder uit te bouwen richting RvB en de voltallige Directieraad.

Vorige BIJLAGE F: Toelichting organogram
Volgende Over dit verslag