Vorige Volgende

Beloningsbeleid

We voeren een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met onze waarden, strategie, doelstellingen en risicobereidheid. Hierbij houden we rekening met de langetermijnbelangen van de organisatie, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.

Beloning

Uitgangspunt is dat Menzis marktconform beloont binnen de geldende wettelijke regelingen. Dat wil zeggen dat het beloningsniveau gelijk is aan de mediaanbeloning van vergelijkbare functies in de referentiemarkt, voor zover passend binnen het voor de sector vastgestelde beloningsmaximum.

Om recht te doen aan het publieke karakter van de Menzis-activiteiten en de privaat georganiseerde commerciële activiteiten binnen de complexe financiële sector, is voor de beloning van topfunctionarissen gekozen voor een gemengde referentiemarkt. De referentiemarkt wordt bepaald door een gelijke weging van de (semi)publieke sector en de zakelijke (financiële) dienstverlening.

Het beloningsbeleid van Menzis kent geen regeling voor een variabele beloning. Dat geldt al sinds 2012 voor de topfunctionarissen. Het beleid omvat verder het volgende:

  • Toepassing ‘Cao voor de Zorgverzekeraars’.

Voor de topfunctionarissen die boven cao worden beloond, zijn de afspraken vastgelegd in een individuele overeenkomst. Loonsverhogingen op basis van de cao worden voor de topfunctionarissen toegepast voor zover er ruimte is binnen het vastgestelde beleid op basis van de WNT-kaders.

  • Secundaire personeelsregelingen conform de Menzis-regelingen;

  • Pensioenregeling conform de cao (uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfonds SBZ);

  • Branchebrede pensioenspaarregeling voor salarisdeel boven 105.075 euro;

  • Het beloningsniveau is gekoppeld aan de functiezwaarte volgens een erkend systeem van functiewaardering;

  • Voor sleutelfunctionarissen (risk, compliance, interne audit, actuariaat, juridisch) geldt hetzelfde beloningsbeleid als voor overige medewerkers.

Wettelijke regelingen

Het beloningsbeleid voor de hele organisatie voldoet aan verschillende wettelijke regelingen, waaronder de Regeling beheerst beloningsbeleid DNB (Rbb), Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (kortweg Wnt) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). In de jaarrekening van Menzis hebben we een volledige beloningsparagraaf opgenomen.

Excedent-regeling pensioenen

Met ingang van 2018 is het maximum salaris waarover reguliere pensioenopbouw bij het pensioenfonds SBZ plaatsvindt, gemaximeerd op 105.075 euro per jaar. Voor dat deel van de salarissen dat uitstijgt boven de 105.075 euro per jaar kan worden deelgenomen in een branche-brede netto pensioenspaarregeling.

Ontwikkelingen WNT

Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht geworden. Dat betekent dat de beloning volgens uitgangspunten van Menzis, waar nodig, aan de bovenkant wordt begrensd op het WNT-niveau.
Menzis valt als zorgverzekeraar binnen het regime met een sectoraal bezoldigingsmaximum. Per 1 januari 2018 is de beloning van de bestuurders conform de indexatie van de geldende WNT-norm verhoogd met 2,25% en blijft daarmee binnen de nieuwe WNT-norm van 277.000 euro voor 2018. De minister van VWS heeft in 2018 in het kader van de WNT2 besloten de beloningsnormen voor de sector per 1 januari 2019 met 1,5% te verhogen naar (afgerond) 282.000 euro per jaar, inclusief fiscale bijtelling leaseauto en exclusief de werkgeversbijdragen in de geldende pensioenspaarregelingen.

Vorige Personalia van RvB, Directieraad en RvC
Volgende Risicomanagement