Vorige Volgende

Verslag van de Ledenraad

De Ledenraad, aangenaam

Wie bij Menzis (of Anderzorg) verzekerd is, is tevens lid van de Coöperatie Menzis. Aan het hoofd van deze coöperatie staat de Ledenraad, een vertegenwoordiging van alle leden. De Ledenraad laat duidelijk zien hoe we bij Menzis mét en vóór elkaar werken. Zo geeft de Ledenraad een stem aan alle klanten (leden) en brengt de buitenwereld binnen. Daarnaast toetst de Ledenraad de missie, de visie en het beleid van Menzis aan de praktijk van alledag én maakt signalen uit de praktijk bespreekbaar. Ook wordt de Ledenraad betrokken bij het ontwikkelen van het zorginkoopbeleid, het vaststellen van de jaarrekening(en), statutenwijzigingen, fusies en benoemingen voor de Raad van Commissarissen. Behalve deze formele rol heeft de Ledenraad ook een toetsende rol en een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

De leden Margreet Aangeenbrug, Marius Bremmer en Wout Oosterhof keken namens de Ledenraad terug op 2018.

In gesprek

Wij hebben ook in 2018 onze Ledenraadrol weer actief opgepakt. Zo hebben we deelgenomen aan het jaarlijkse werkbezoek - voor de noodzakelijke blik in de keuken van een zorggerelateerde instelling - en diverse activiteiten binnen de Menzis-organisatie. Vanzelfsprekend waren we aanwezig bij de reguliere Ledenraadvergaderingen. Tijdens een extra vergadering, op 6 november, kregen we voorafgaand aan de premiebekendmaking - en onder embargo - inzage in de totstandkoming van de premie en de campagne. Wederom een gevarieerd en dynamisch jaar, waarbij we enkele onderwerpen willen uitlichten.

Herijking van de concernstrategie

Het jaar 2018 stond voor Menzis onder andere in het teken van het herijken van de concernstrategie. Het is Menzis-beleid om ons op een transparante wijze mee te nemen in processen rondom beleid en goed te luisteren naar de reacties die we geven (toetsende rol). De herijking van de concernstrategie werd dan ook uitvoerig met ons besproken. Allereerst op 5 juni met een afvaardiging van de Ledenraad, waarbij op hoofdlijnen de uitgewerkte voorlopige keuzes en eerste conceptuitwerkingen werden gedeeld. Tijdens de daaropvolgende vergadering (13 september) werd de voltallige Ledenraad betrokken. En op 6 december kwam de concernstrategie opnieuw integraal aan de orde. Op basis van de conceptuitwerkingen hebben we het uitdrukkelijke signaal afgegeven om de leden buiten de Menzis-regio’s niet te vergeten. We hebben daar met de directie stevige gesprekken over gevoerd. En omdat onze inbreng het fundament van de concernstrategie versterkt, heeft Menzis ons signaal ter harte genomen. Ons is gegarandeerd dat Menzis op het moment dat innovatieve projecten succesvol zijn in de regio, deze projecten ook landelijk gaat uitrollen. Ook stimuleert Menzis andere verzekeraars om hun maatschappelijke rol op te pakken. Het jaar 2019 gaan wij als Ledenraad, waar het de nieuwe concernstrategie aangaat, dan ook met vertrouwen tegemoet. Vanzelfsprekend blijven we op dit punt wel de vinger aan de pols houden, net zoals we dat doen bij andere belangrijke zaken, waaronder het betaalbaar blijven houden van de zorg. Dat fundament - en het bestaansrecht van onze Ledenraad - is leidend om gezamenlijk de juiste strategische keuzes te maken die ons coöperatieve gedachtengoed maximaal ondersteunen.

Wij zijn als Ledenraad positief over de herijking van de Menzis concernstrategie. Want waar het om preventie en het stimuleren van leefkracht gaat, daarin heeft Menzis in mijn optiek altijd al een voortrekkersrol gehad binnen zorgverzekeraarsland. 

Margreet Aangeenbrug

Zorginkoop

We zijn op verschillende manieren bij het zorginkoopbeleid betrokken geweest. Allereerst door onze aanwezigheid (signalerende rol) bij door Menzis georganiseerde (regionale) bijeenkomsten met zowel zorgaanbieders als klanten. Daarnaast door inhoudelijk meegenomen te worden, tijdens de vergadering van 13 februari, in de ontwikkeling van het Menzis zorginkoopbeleid 2019. Tijdens deze vergadering werd de Menzis-visie op zorginkoop met ons gedeeld en de hoofdlijnen van het zorginkoopbeleid gepresenteerd. Aansluitend vonden vier verdiepende sessies plaats over het inkoopbeleid per zorgsoort: eerstelijnszorg, medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg (ouderenzorg en gehandicaptenzorg). Tenslotte werd in december, met een delegatie van de Ledenraad, van gedachten gewisseld over de visie op Zorginkoop 2020.

MenzisFonds

Op 1 januari 2018 werd het MenzisFonds (coöperatiefonds) opgericht. In dit fonds kunnen leden en niet-leden zelf projecten inbrengen waarvan zij vinden dat deze maatschappelijk bijdragen aan de toename van leefkracht of het vergroten van de kwaliteit van zorg. Hiermee werd gehoor gegeven aan onze wens om een coöperatiefonds op te richten om zo het coöperatieve gedachtengoed van Menzis meer bekendheid te geven. In elk van de vijf Menzis-regio’s (Noord, Twente, Achterhoek, Midden en West) is een deelfonds beschikbaar, waarmee we minimaal vijf projecten kunnen financieren. Naast deze regionale fondsen is er één landelijk fonds. In januari 2018 werden ook meteen de eerste voorbereidingen opgestart en afgestemd met de ledenraadcommissie MenzisFonds. De voorwaarden en criteria werden opgesteld, intern binnen Menzis getoetst en waar nodig aangevuld. De Ledenraadcommissie heeft vervolgens een actieve rol vervuld bij de beoordeling van de projecten en de uitreiking. Al met al was het eerste jaar van het MenzisFonds zeer geslaagd, volgens zowel onze commissie, de fondsaanvragers als ook de betrokken medewerkers van Menzis. 2018 was dus nog maar de eerste keer voor het MenzisFonds. We hopen dat de bekendheid zich in 2019 verder gaat verspreiden, zodat we nog meer projecten verder kunnen helpen.

Wat maakt een aanvraag uniek? Het is niet de bedoeling dat we gaten in begrotingen gaan dichten, maar écht een steuntje in de rug bieden van een dorp of buurtschap. Zelf heb ik ook deelgenomen aan een van die projecten: een survivaltocht van de Politie Twente voor mensen met een verstandelijke beperking. Een belevenis! 

Wout Oosterhof

Werkbezoek

Ons jaarlijkse werkbezoek, samen met de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Menzis, stond dit jaar in het teken van de GGZ. Gastheer was Lentis in Zuidlaren. De Raad van Bestuur van Lentis gaf een korte inleiding over Lentis, waarna de groep zich opdeelde om op een interactieve wijze aan de slag te gaan met de thema’s ‘Lentis & Menzis, contractering’ en ‘Samenwerking Menzis, GGZ & gemeenten’. De aansluitende toneelvoorstelling van het theatergezelschap met Lentis-cliënten, over discriminatie van GGZ-patiënten in de maatschappij, maakte veel indruk op ons.

In gesprek over Wetsvoorstel verzekerdeninvloed Zvw

Op vrijdag 23 november spraken drie leden van de Ledenraad met Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Aanleiding voor het informele gesprek was het Wetsvoorstel verzekerdeninvloed Zvw, waarbij zij betrokken is en dat voorligt voor behandeling in de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel blijven bestuurders eindverantwoordelijk voor het maken van goed beleid voor hun verzekerden, maar krijgen verzekerden meer mogelijkheden om mee te praten. 
Wij hebben het gesprek als bijzonder open, eerlijk, zeer interessant en nuttig ervaren. Carla Dik-Faber was zeer belangstellend en persoonlijk geïnteresseerd in ons: hoe bekwamen we onszelf, hoeveel tijd kost het werk van een Ledenraadslid, waar praten we over mee? 

Het was voor Carla Dik-Faber inspirerend om te zien dat wat zij met haar wetsvoorstel beoogt bij Menzis eigenlijk al zo werkt. Voor onze Ledenraad was het goed te constateren dat wij het dus best goed doen.

Joanne Alkemade, Marius Bremmer en Wout Oosterhof

Intern betrokken

Tenslotte kunnen we constateren dat onze Ledenraad steeds frequenter wordt ingezet binnen de Menzis-organisatie. Zo werden we in 2018 betrokken bij diverse activiteiten, zoals:

De Week van de Privacy
Deze week was bedoeld om het bewustzijn over privacy onder Menzis-medewerkers, mede in verband met nieuwe wetgeving, te vergroten. Aan het privacydebat, met interne en externe deelnemers, heeft ook een lid van de Ledenraad deelgenomen. We stellen ons op het standpunt dat het voor klanten van Menzis van belang is dat, als er met externe partijen gegevens gedeeld worden, dit op een transparante manier gebeurt. Hierbij moet het belang van klanten altijd voorop staan. Uitwisseling van gegevens die, op welke manier dan ook, negatieve effecten voor klanten met zich kunnen meebrengen, moeten voorkomen worden. Daarbij is er wel het vertrouwen uitgesproken dat Menzis met deze aspecten voldoende rekening houdt en blijft houden.

Beleggingsbeleid
Tijdens de vergadering van 9 april gaf Erik Kemper, manager Treasury & Vermogensbeheer bij Menzis, een toelichting op het beleggingsbeleid van Menzis. Het beleggingsbeleid kon rekenen op veel interesse van ons. Later in het jaar werkten we mee aan een onderzoek over de Sustainable Development Goals, waarmee het beleggingsbeleid van Menzis verder verduurzaamd wordt.

Klanttevredenheid
In september hebben enkele leden van de Ledenraad een bijdrage geleverd aan de Gouden Oor audit, door tijd en energie te steken in een gesprek met een Gouden Oor auditor. 

De auditor voelde ons aan de tand over onze persoonlijke motivatie, de samenstelling (afspiegeling) van de Ledenraad en of we ons gehoord voelen. Daar konden we volmondig ‘ja’ op antwoorden. Wij kunnen zijn dan ook trots dat onze bijdrage aan de audit wederom heeft geresulteerd in een mooie Gouden Oor certificering!

Marius Bremmer

Extern betrokken

Onze Ledenraad is in 2018 ook weer op verschillende manieren aangehaakt op externe ontwikkelingen, zoals:

Meerjarenovereenkomst
Enkele leden hebben een actieve rol vervuld in het traject om de meerjarenovereenkomst tussen UMCG en Menzis verder te verrijken. Onze Ledenraad blijft ook in de komende tijd hierbij betrokken.

Gezamenlijke Ledenraden
Twee keer per jaar komen vertegenwoordigers van de Ledenraden van zorgverzekeraars bijeen om kennis en informatie uit te wisselen. De Menzis Ledenraad is bij deze bijeenkomsten altijd vertegenwoordigd. Op 27 juni 2018 was het gastheerschap van deze bijeenkomst zelfs in handen van de Ledenraad van Menzis. DNB heeft in dit overleg een toelichting gegeven op de rol van DNB bij zorgverzekeraars.

De Ledenraad over Menzis


De kracht en de macht van de coöperatie

"Na zo veel jaren lid te zijn van de Ledenraad ben ik nog steeds enthousiast over de wijze waarop Menzis serieus naar ons luistert en ons de tools geeft om ons nog verder te bekwamen. In de loop der jaren zijn we alleen maar professioneler geworden. Onze kracht als Ledenraad is niet dat we ons op alle gebieden bekwamen - dat kan ook niet met zoveel complexe materie -, maar dat we de rauwe werkelijkheid naar voren kunnen brengen binnen Menzis: wat we in de krant lezen, wat in onze eigen omgeving aan de koffietafel besproken wordt, wat we als Ledenraad onderling met elkaar bespreken. En dat Menzis daar vervolgens gehoor aan geeft, dat is de kracht en de macht van een coöperatie van leden. Het feit dat er voor sommige onderwerpen experts worden uitgenodigd om ons nader te informeren én dat binnen Menzis een betaalde kracht beschikbaar wordt gesteld om onze Ledenraad te faciliteren, zijn uitstekende voorbeelden om te laten zien dat Menzis de Ledenraad van grote waarde vindt.” - Marius Bremmer

Wederom een boeiend en verrijkend jaar
“Ik heb de afgelopen jaren contact gehad met Ledenraden van andere zorgverzekeraars en telkens ben ik dan toch weer aangenaam verrast hoe goed het bij Menzis geregeld is. De communicatielijnen zijn kort, van hoog naar laag. Onze rol binnen de organisatie is volwaardig: we worden bij alles betrokken en onze stem – ook al is die soms formeel niet beslissend – wordt gehoord. Die stem heeft ook in 2018, een wederom boeiend en verrijkend jaar, zijn weerslag gehad op het Menzis-beleid. Dat voelt dus letterlijk coöperatief.” - Wout Oosterhof

Frisse blik, pittige vragen
“Om in de
Ledenraad te zitten, hoef je niet over alles kennis van zaken te hebben. Juist niet. Het gaat om de frisse blik die wij binnen brengen en het gaat om de pittige vragen die wij kunnen stellen aan de directie. Als Menzis ons al niet duidelijk kan maken hoe en waarom zaken wel of niet werken, dan wordt het in onze eigen omgeving waarschijnlijk ook niet duidelijk.” - Margreet Aangeenbrug

Vorige Organogram
Volgende Verslag van de Raad van Commissarissen