Vorige Volgende

Begrippen en afkortingen


3LoD
Three lines of defence; een model dat de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsfuncties, risk management en internal audit definieert en dat, met een goede beheersing van risico’s, ondersteuning biedt bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

ACM
Autoriteit Consument & Markt

Akte van cessie
Via een akte van cessie draagt een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar over aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Een zorgaanbieder kan dan, namens de verzekerde, rechtstreeks de zorg declareren bij de zorgverzekeraar.

AFM
Autoriteit Financiële Markten

ALM
Asset Liability Management

AP
Autoriteit Persoonsgegevens

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Bedrijfsmodel
Het model waarmee en waarin Menzis waarde creëert voor stakeholders.

Belanghebbenden
Alle mensen en partijen die een relatie hebben met Menzis, ook wel genoemd ‘stakeholders’.

Biosimilars
Bij ‘small molecule’ geneesmiddelen komen er generieke medicijnen op de markt wanneer de patenten zijn verlopen. Bij ingewikkelder, biologische geneesmiddelen noemen we dit biosimilars. Het geneesmiddel is gelijk (similar) in werkzaamheid aan het biologische origineel, maar niet precies hetzelfde omdat dit haast onmogelijk is gezien de wijze waarop het origineel geproduceerd is. Verschillende batches van het biologisch origineel zijn trouwens ook niet allemaal precies identiek.

CAK
Centraal Administratie Kantoor

Cao
Collectieve arbeidsovereenkomst

CEO
Chief Executive Officer

CFO
Chief Financial Officer

CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg  

COPD
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (i.e. een chronische longziekte)

CRO
Chief Risk Officer

CES
De Customer Effort Score (CES) is een eenvoudige maatstaf voor de moeite die de klant moet doen om iets gedaan te krijgen. Vanzelfsprekend geldt dat des te meer moeite, des te negatiever de ervaring en hoe groter de kans dat een klant niet terugkomt. De CES kan worden ingezet als monitor om te zien hoe klantgericht bedrijfsprocessen werkelijk in elkaar zitten.

CVRM
Cardio Vasculair Risico Management

DNB
De Nederlandsche Bank

Eerste lijn
Zorgaanbieders waar de klant direct terecht kan, zoals de huisarts en de fysiotherapeut

EPS
Employee Promotor Score, de mate waarin medewerkers Menzis aanbevelen als werkgever (zie ook NPS).

ESF
Europees Sociaal Fonds

ESG
Environmental, Social & Governance

Fte
Fulltime-equivalent

Gepast gebruik    
Gepast gebruik betekent dat een geneesmiddel op de juiste manier wordt ingezet. Vanuit Menzis perspectief betekent het zo laag mogelijke kosten en een zo goed mogelijke uitkomst. Dat kan bijvoorbeeld door de juiste expertise, juiste diagnose, start/stop-criteria vaststellen, goedkoop waar het kan en duur waar het moet, spillage minimaliseren etc.

GGZ      
Geestelijke Gezondheidszorg

GRC      
Governance, Riskmanagement en Compliance

GRI      
Global Reporting Initiative

IKZ      
Informatie Knooppunt Zorgfraude

IV      
Informatievoorziening

KPI    
Key Performance Indicator, een variabele om de prestaties van een bedrijf, merk of actie te meten.  

Ledenraad    
Een afvaardiging van klanten en tevens het hoogste orgaan bij Menzis.

Leefkracht    
Menzis zet zich optimaal in om de leefkracht van ieder mens te versterken. Leefkracht gaat over de positieve energie die mensen voelen als ze met hun gezondheid bezig zijn. Leefkracht gaat ook over meedoen in de maatschappij, erbij horen en mentale fitheid. Menzis helpt klanten om hun leefkracht te versterken. Dit wil zeggen, dat zij zowel geestelijk als fysiek de maximale kwaliteit van leven bereiken, ook met een beperking of in tijden van ziekte.

MedeMenz    
Een online co-creatieplatform, waarbinnen Menzis dagelijks met klanten in gesprek is over hun ervaringen met Menzis en de zorg, en het verbeteren hiervan.

MijnMenzis    
Een beveiligde online omgeving, waarin klanten allerlei zaken rondom hun zorgverzekering kunnen regelen en inzien.

MVO      
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NPS      
Net Promotor Score. Bij het NPS-onderzoek wordt één vraag gesteld: zou u onze organisatie aanbevelen aan anderen? De aanbeveling wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10. Iedereen die een 9 of 10 invult, is een promotor. Wie een 7 of 8 invult is neutraal. En wie een 6 of lager invult is geen promotor. De NPS wordt berekend door het percentage niet-promotors af te trekken van het percentage promotors (neutralen tellen niet mee). De score kan dus in principe uiteenlopen van 100 (alleen maar promotors tot -100 (alleen maar niet-promotors). Het NPS-cijfer wordt ieder jaar per label door een externe benchmark-meting gepubliceerd (MarktMonitor februari 2016).

NZa      
Nederlandse Zorgautoriteit

OHI  
Oracle Open Health and Insurance; het backoffice automatiseringssysteem van Menzis

ORSA  
Own Risk and Solvency Assessment

PGB  
Persoonsgebonden budget

Privacy by default  
Het nemen van technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat, als standaard, alleen persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor een specifiek doel dat een organisatie wil bereiken.

Privacy by design  
Bij het ontwerpen van producten en diensten wordt er al voor gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Het houdt tevens in dat niet meer gegevens verzameld worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en dat gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is.

RBV      
Risicobereidheidsverklaring

RvB  
Raad van Bestuur

RvC  
Raad van Commissarissen

RVZ  
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

SamenGezond  
Het spaarprogramma van Menzis dat een gezonde leefstijl beloont. Deelnemers sparen punten, die zij in de SamenGezond-webshop kunnen besteden aan gezonde producten of korting.

SRA  
Strategisch Risk Assessment

Substitutie  
Overhevelen van ziekenhuiszorg (tweede lijn) naar huisartsenzorg (eerste lijn)

Solvency II  
Europese richtlijnen voor solvabiliteit

Treeknorm
Landelijke afspraken over wachttijden

Tweede lijn  
Zorgaanbieders waar klanten na een verwijzing terecht kunnen, zoals ziekenhuizen.

U.A.      
Uitgesloten Aansprakelijkheid

VN      
Verenigde Naties

VWS      
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waardeketen    
De waardeketen laat zien hoe Menzis met haar activiteiten waarde kan toevoegen aan de keten waarin zij actief is met onder andere leveranciers, zorgaanbieders, samenwerkingspartners en klanten.

Wft    
Wet op het financieel toezicht

Wlz      
Wet langdurige zorg

WNT      
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wmo      
Wet maatschappelijke ondersteuning

Zbc      
Zelfstandig behandelcentrum

ZIN      
Zorginstituut Nederland

ZN      
Zorgverzekeraars Nederland

Zvw      
Zorgverzekeringswet

Vorige Proces
Volgende Colofon