Vorige Volgende

Proces


Menzis brengt in 2019 het maatschappelijk verslag, over het jaar 2018, uit op 2 april.

Verslaggevingsperiode

De verslaggevingsperiode van het maatschappelijk verslag 2018 loopt van 1 januari tot en met 31 december 2018, wat gelijk staat aan het ‘zorgverzekeringsjaar’. De genoemde getallen in dit verslag betreffen jaarcijfers over 2018 (en de vergelijkbare jaarcijfers over andere jaren), tenzij is beschreven dat het een andere periode betreft. Voor de klantenaantallen publiceren we de cijfers vanaf 1 januari 2019 als resultaat van de overstapperiode 2018-2019.

Scope

Het maatschappelijk verslag 2018 omvat alle organisatieonderdelen van Menzis: de zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg, alsmede de Zorgkantoren Twente, Groningen en Arnhem. De zorgverzekeraars en de Zorgkantoren verantwoorden zich ook in een separaat uitvoeringsverslag aan de NZa. Waar we in dit verslag spreken over Menzis bedoelen we de organisatie als geheel. Wordt er specifiek gesproken over een merk dan is dit genoemd.

Reikwijdte

Bij de keuze van de onderwerpen waarover we rapporteren, richten we ons op de thema’s die van materieel belang zijn voor onze stakeholders en die ook de input zijn geweest voor onze strategie. Ook de keuze van onderwerpen waarover we buiten de organisatie (binnen de waardeketen) rapporteren, is hierop gebaseerd. Waar onze inspanningen in de waardeketen aansluiten bij materiële thema’s zijn deze opgenomen.

Transparantie

Naast de informatiebehoefte van onze belanghebbenden, hebben we zelf de ambitie om transparant te zijn over onderwerpen om zo het vertrouwen van onze klanten (tevens onze leden) te behouden en te laten zien dat we verantwoord omgaan met het premiegeld. We conformeren ons hierbij aan de eisen gesteld door onder meer De Nederlandsche Bank, gedragscodes en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Afbakening

In het Maatschappelijk Verslag hebben we de scope beperkt tot dat gedeelte waar we als organisatie invloed op kunnen uitoefenen. We krijgen natuurlijk ook te maken met externe factoren, die onze bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Om het maatschappelijk verslag zo goed mogelijk af te bakenen en relevant te houden voor de lezers, hebben we de grens getrokken bij zaken die onze positie in de markt of ons bestaansrecht kunnen beïnvloeden. Er zijn in de markt echter enkele dilemma’s en ontwikkelingen, die op Menzis maar ook op de andere zorgverzekeraars een grote invloed hebben. De RvB en RvC kijken vooruit naar mogelijke ontwikkelingen en onzekerheden in de markt.

Kwantitatieve gegevens

De kwantitatieve gegevens die in dit verslag gepresenteerd zijn, zijn gebaseerd op interne metingen en berekeningen. Ze komen voort uit onze interne informatiesystemen. De beschreven KPI’s en risico’s zijn afgeleid van de visie Menzis 2020 en worden ieder kwartaal intern gerapporteerd in de kwartaalrapportage. Hierin wordt, vanuit alle organisatielagen, verantwoording afgelegd aan hogere niveaus. Naast de verschillende clusterrapportages wordt er tevens een geconsolideerde rapportage opgesteld die ter verantwoording wordt aangeboden aan de RvC. Een toelichting op de gebruikte definities staat in 8.2 ‘Begrippen en afkortingen’. Er hebben geen wijzigingen in meetmethoden plaatsgevonden, tenzij expliciet vermeld bij de gerapporteerde data in dit verslag. Dit is ook het geval als er gebruik is gemaakt van extrapolatie of schatting.

Alle gebruikte informatie is onderbouwd met betrouwbare broninformatie en is intern gereviewd op juistheid en volledigheid. Waar mogelijk verantwoorden we ons door middel van definitieve cijfers, waarbij getracht is om onzekerheden of schattingen te beperken.

Vorige Over dit verslag
Volgende Begrippen en afkortingen