Vorige Volgende

Missie en visie (waar we voor staan)

Het begin

Een groep Arnhemse artsen, apothekers en tandartsen neemt rond 1833 een vooruitstrevend initiatief. Ze richten een ziekenfonds op: de Maatschappij van Voorzorg. Ze vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot zorg. Samen spreken ze de belangrijke woorden uit: "Laten we solidair zijn met elkaar en de handen ineen slaan om de beschikbaarheid van medische hulp voor iedereen te garanderen". Uit die eerste initiatieven ontstaat uiteindelijk het huidige Menzis, een landelijk werkende zorgverzekeraar met een sterke regionale vertegenwoordiging.

Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel scoort hoog in internationaal vergelijkingsonderzoek (zie bijlage). Maar in ons eigen land staat het stelsel maatschappelijk en politiek onder druk en wordt de rol van de zorgverzekeraars onvoldoende (h)erkend. Uiterlijk 17 maart 2021 zijn er weer verkiezingen. Als Menzis voelen wij de noodzaak om vóór die tijd aan te tonen dat het stelsel werkt en waardevol is. Ons doel is om vanuit onze positie als zorgverzekeraar goede zorg voor onze klanten toegankelijk en betaalbaar te houden én meerwaarde te realiseren voor mens en maatschappij. Regelmatig controleren wij daarom onze strategische koers, juist omdat maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen elkaar in steeds sneller tempo opvolgen. Voor wat betreft die maatschappelijke ontwikkelingen zijn de toenemende zorgkosten reden om urgent en met een juiste focus te handelen. In 2018 hebben we daarom een aangescherpte concernstrategie opgesteld voor de periode 2019-2022. De missie en visie van onze organisatie bepalen daarbij de strategische koers die we varen, stellen de kaders die we daarbij nodig hebben en inspireren ons bij het maken van keuzes.

Missie

Onze missie is nog steeds actueel en onveranderd:
“Samen verzekeren wij kwalitatief goede en betaalbare zorg en versterken we de leefkracht van ieder mens”.

Visie

Onze visie hebben we aangepast. Daarin onderkennen we drie pijlers, waarmee we inzetten op:

De drie pijlers staan niet los van elkaar, ze versterken elkaar juist:

Inkoopschaal en klantnavigatie 
Door de omvang van het aantal klanten hebben we schaalvoordeel bij de zorginkoop in de Zvw (Zorgverzekeringswet). Ook kunnen we klanten de weg wijzen naar de juiste zorg op de juiste plek. Onze zorgkantoren doen dit ook voor de Wlz-klanten (Wet langdurige zorg).

Reductie zorgkosten
Door de inzet op ‘juiste zorg op de juiste plek’ kunnen we de kwaliteit van de zorg vergroten en onnodige en ondoelmatige zorg voorkomen. Hiermee reduceren we zorgkosten en kunnen we een concurrerende premie bieden.

Ondersteunen klant
Naast het leveren van goede, betaalbare zorg willen we klanten ook ondersteunen bij hun leefkracht, vanuit een focus op gezondheid in plaats van op ziekte.

Reductie zorgvraag
Het versterken van leefkracht van mensen (met en zonder ziekte of beperking) leidt tot een reductie van de zorgvraag en daarmee dus ook tot reductie van zorgkosten.

Ondersteunen klant
Vanuit ons productaanbod kunnen we klanten ondersteunen bij het versterken van hun leefkracht via SamenGezond, ook als ze (nog) niet ziek zijn.

Klantenbetrokkenheid
Het versterken van de leefkracht van klanten via SamenGezond leidt tot een hogere betrokkenheid bij Menzis en versterkt de coöperatiegedachte.

Vorige Ontwikkelingen in de zorg
Volgende Strategie en doelen (waar we voor gaan)