Vorige Volgende

Schuldenreductie door samenwerking

Op 30 april 2016 had Menzis 44.377 klanten aangemeld als wanbetaler inclusief HEMA, Anderzorg en - destijds - Azivo. Ruim twee jaar later, op 31 oktober 2018, was dit aantal gedaald naar 36.648 klanten: een daling van 17 procent (7.729 verzekerden). We hebben deze daling voor elkaar gekregen door verschillende initiatieven:

Projectteam wanbetaling

Het Projectteam Wanbetaling (opgestart in januari 2017) stimuleert onder andere de medewerkers van Service te letten op klanten die aangemeld zijn als wanbetaler. Deze mensen worden proactief, en alleen als zij hier voor openstaan, doorverbonden met het projectteam. Vervolgens probeert het projectteam een 100%-betalingsregeling af te spreken. Het belangrijkste is dat de klant de lopende premie weer aan Menzis gaat betalen en maandelijks een bedrag aflost op de openstaande schuld.

Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB)

De RUB is een regeling, waarbij verzekerden - die aangemeld zijn bij het CAK als wanbetaler én een bijstandsuitkering hebben - de kans krijgen hun schuld bij Menzis af te kopen voor € 25 per maand gedurende 36 maanden óf € 900 ineens. Voorwaarde is dat de premie en de aflossing worden ingehouden op de uitkering en aan Menzis worden doorbetaald. Verzekerden komen in de gemeentepolis en er wordt een regeling getroffen voor het eigen risico van de klant. Dit kan bijvoorbeeld het herverzekeren van het eigen risico via de gemeente zijn. In 23 gemeenten, waarmee Menzis samenwerkt, namen op peildatum 27 november 2018 1.078 klanten deel aan de RUB-regeling.

Regeling Uitstroom Overige verzekerden (RUO)

De RUO is toegankelijk voor al onze klanten, uitgezonderd de bijstandsgerechtigden die onder de RUB vallen. De klant kan een volledige betalingsregeling voor zijn schuld treffen en de lopende premie weer aan Menzis voldoen. Ook eigen risico nota’s moet de klant voldoen om mee te mogen doen met de RUO. Dit kan (sinds 2017) via gespreid betalen. Op peildatum 27 november 2018 namen 4.020 klanten deel aan de RUO.

JPF jongeren (Jongeren Perspectief Fonds)

Een beperkt aantal jongeren (18 – 27 jaar) in Den Haag, die bij het CAK aangemeld was als wanbetaler, is in 2018 naar de gemeentepolis overgezet. De lopende premie wordt voldaan via een budgetbeheerrekening. Jongeren worden hierdoor bij het CAK opgeschort als wanbetaler en zo ondersteund om weer een normale betaalrelatie met Menzis te krijgen en uit de schulden te komen. Dit biedt hen een beter toekomstperspectief.

Schulden.nl

Klanten die van ons een brief ontvangen bij de tweede maand gemiste premiebetaling, krijgen een doorverwijzing naar schulden.nl. Deze interventie is per 1 november 2018 opgestart. Schulden.nl helpt mensen vroegtijdig met achterstanden of schulden door het gesprek aan te gaan. Daarbij wordt samen gekeken wat de financiële situatie is en wat een passende oplossing is, rekening houdend met de belangen van zowel de klant als de schuldeiser. Soms is een betalingsregeling voldoende. En soms is er meer hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van budgetcoaching of doorverwijzing naar bijvoorbeeld de schuldhulpverlening. Hiermee helpen we onze klanten, doordat ergere betalingsachterstanden voorkomen worden.

Vroegsignalering (12 gemeenten)

Schuldeisers, zoals woningbouwverenigingen, energie- en waterbedrijven en zorgverzekeraars melden maandelijks aan de betreffende gemeente wat de betaalachterstanden zijn van een vooraf aantal aangewezen klanten. De gemeente zorgt ervoor dat de inwoners die een schuld hebben bij twee of meer schuldeisers, thuis bezocht worden. Voor deze huisbezoeken worden vaak medewerkers van wijkteams ingezet of medewerkers van Plangroep Schuldhulpverlening. Soms gaat ook maatschappelijk werk mee op huisbezoek, omdat er vaak meer problemen zijn dan alleen schulden. Vroegsignalering is meer preventief van aard, waarbij geprobeerd wordt ergere betalingsachterstand en aanmelding bij het CAK te voorkomen.

Vorige Declaratieverwerking
Volgende In gesprek met onze belanghebbenden