Vorige Volgende

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor klanten die vanwege een somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking of een psychiatrische aandoening blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dit is een kwetsbare groep, die minder zelfredzaam is en niet altijd goed in staat is de regie over het eigen leven te voeren. Ook is het niet altijd duidelijk op welke zorg de klant aanspraak kan maken en welke mogelijkheden er zijn om dit zo passend mogelijk te organiseren.

We bellen daarom alle nieuwe klanten met een Wlz-indicatie en vertellen wat het Menzis Zorgkantoor doet in algemene zin en voor het individu in het bijzonder. Verder geven we uitleg over de Wlz, de eigen bijdrage en aanvullende verzekeringen. Ook vragen we naar de sociale context van de klant (zijn persoonlijke achtergrond) om in te kunnen schatten of de situatie thuis verantwoord en doelmatig is. Indien nodig starten we voor de klant een bemiddelingstraject op. Daarnaast wijzen we de klant erop dat hij nu en in de toekomst altijd een beroep op ons kan doen en dat ook de mogelijkheid bestaat om onafhankelijke cliëntondersteuning te ontvangen van door ons gecontracteerde partijen.

Klantgericht

Bij het Menzis Zorgkantoor…

  • ondersteunen we de klant bij zijn zoektocht naar en door de Wlz-zorg;

  • geven we informatie over de mogelijkheden van de Wlz;

  • wijzen we op het recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning;

  • kunnen we bemiddelen tussen vraag en aanbod.

Hiermee versterken we de eigen regie en leefkracht van de klant, zodat hij weloverwogen keuzes kan maken over de gewenste zorg. En dit sluit precies aan waar de Menzis Zorgkantoren voor staan: menselijk, voor elkaar en daadkrachtig.

Aandacht voor de mantelzorger

Naast aandacht voor de klant (met een Wlz-indicatie), hebben we ook aandacht voor de mantelzorger. Om te voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt, wat ten koste gaat van zijn leefkracht, hebben we specifiek aandacht voor hen in de brief die nieuwe klanten van ons ontvangen. We wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van onze zorgadviseurs, die kunnen adviseren over mantelzorgtaken. Daarnaast hebben we een praktische checklist ontwikkeld, die kan helpen bij het regelen van veelvoorkomende zaken.

Naast aandacht voor de klant, hebben we ook aandacht voor de mantelzorger.

Menzis Zorgkantoor

Kwaliteit van zorg

In het uitvoeringsprogramma Klant 2018 en de nieuwe kwaliteitskaders ‘Verpleeghuiszorg’ en ‘Gehandicaptenzorg’ geven we aan waar onze klanten op mogen rekenen. Hierbij kijken we niet alleen naar de medische zorg, maar ook of de klant de tijd en aandacht krijgt die hij verdient. De zorginstellingen moeten zich optimaal inspannen om zich aan te passen aan datgene wat de bewoner nodig heeft en wil. Iemand met een zorgbehoefte is een mens met een eigen geschiedenis, eigen wensen, eigen context en eigen naaste(n).

Het monitoren van de kwaliteit van zorg doen we door het continu voeren van gesprekken met zorgaanbieders. Tijdens deze gesprekken bespreken we de kwaliteitsplannen, -verslagen en -rapporten. Daarnaast kijken we onder andere naar tevredenheidsmetingen die zorgaanbieders houden onder klanten en personeel en naar de waarderingen op ZorgkaartNederland.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Om de budgethouder van een Persoonsgebonden Budget (PGB) op langere termijn van een doelmatig PGB te kunnen voorzien, kijken we goed naar welke zorg nodig is. En daar spreken we een bijbehorend, passend budget bij af. Maatwerk noemen we dat. Voordat de klant zijn documenten bij ons aanlevert, voeren wij eerst een welkomstgesprek. Na dit gesprek wordt er een Bewuste Keuze Gesprek gevoerd met de budgethouder. Samen bepalen we dan de zorgbehoefte en stellen daar het te besteden budget op vast. We gaan daarbij uit van de zorgbehoefte van de klant op dát moment. Dat betekent meestal dat we in goed onderling overleg niet meteen het hele budget aanspreken. Dankzij de persoonlijke gesprekken zijn we meer betrokken bij de klant, ook op het moment dat de zorgvraag intensiever wordt. Besparing op het budget is een bijkomend doel, maar niet het hoofddoel.

Resultaten 2018

Blik op de toekomst

Voor 2019-2023 hebben we het Menzis Zorginkoopbeleid Wlz opgesteld, een uitdagend meerjareninkoopbeleid dat zich kenmerkt door het creëren van stabiliteit en het uitstralen van vertrouwen in de onderlinge relatie. Het beleid gaat uit van de behoeften van onze klanten. De kern van onze aanpak is het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor onze klanten. We zorgen voor voldoende en goed toegankelijke zorg in de Menzis Zorgkantoorregio’s, voor zorg van goede kwaliteit en voor betaalbare zorg. Nu en in de toekomst. Daarom maken we afspraken over de kwaliteit van de zorg, de omgang met klanten, de regie die ze kunnen behouden over hun leven én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staat de mens en de kwaliteit van leven voorop.

Duurzame relaties opbouwen

We hechten waarde aan langdurige relaties met onze zorgaanbieders: vanuit een partnershipgedachte hebben wij met zorgaanbieders in 2018 een overeenkomst voor vijf jaar afgesproken. Dat is uniek in Nederland. De afspraken voor zo’n langere periode geven de zorgaanbieder meer financiële zekerheid. Dankzij die duurzame relatie(s) is er ruimte voor innovatie en investeringen.

We hechten waarde aan langdurige relaties met onze zorgaanbieders

Menzis Zorgkantoor

Kwaliteit verhogen

We proberen zorgaanbieders aan te moedigen om de ervaren kwaliteit van de door hen geleverde zorg en ondersteuning te verhogen. Mochten zij de kwaliteit van hun dienstverlening verhogen, waarbij we ook kijken naar ZorgkaartNederland, dan staat daar een opslag op hun tarief tegenover.

Vorige Waardegerichte inkooptrajecten
Volgende Digitale zorginnovaties