Vorige Volgende

In gesprek met onze belanghebbenden

Signalen opvangen

Voorbij onze traditionele rol van zorgverzekeraar willen we mensen versterken in hun leefkracht, zodat ze zich vitaler, energieker en zelfverzekerder voelen. Dat doen we met behulp van diverse belanghebbende partijen, bijvoorbeeld gemeenten en klanten. We willen dat zij vertrouwen hebben in de authenticiteit en maatschappelijke waarde van Menzis. We vinden het dan ook belangrijk dat ons beleid vorm krijgt door open gesprekken te voeren met onze belanghebbenden. We stellen ons kwetsbaar op tijdens die open gesprekken, omdat ze cruciaal zijn om de signalen – binnen en buiten onze organisatie – op te vangen. Door goed luisteren en tijdig inspelen op ontwikkelingen kunnen we het vertrouwen van onze belanghebbenden vergroten. Ook in 2018 zochten we hen actief op om hun ideeën mee te nemen in ons beleid en om hen te informeren over onze standpunten op actuele thema’s.

We willen dat onze belanghebbenden vertrouwen hebben in de authenticiteit en maatschappelijke waarde van Menzis.

Menzis

Betrekken van belanghebbenden

Maar wie zijn eigenlijk onze belanghebbenden? Dat zijn voor ons alle partijen met wie we samenwerken om zo de doelen van onze concernstrategie te realiseren. We betrekken onze belanghebbenden op diverse manieren, bijvoorbeeld via (structureel) overleg, bijeenkomsten en werkbezoeken om informatie te geven of informatie op te halen. Maar ook door tijdens symposia te spreken, interviews te geven en blogs te schrijven, zoals onze bestuurs- en directieleden regelmatig doen. Op basis van alle contacten komen diverse onderwerpen naar voren, waarop we in meer of mindere mate invloed kunnen uitoefenen. Al deze onderwerpen komen terug in elementen van onder meer onze dienstverlening.

Gesprekken over verzekerdeninvloed

Een voorbeeld van contact onderhouden met onze belanghebbenden, was tijdens het werkbezoek van Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) aan Menzis in november 2018, waarbij zij met enkele leden van onze Ledenraad sprak. Aanleiding was het Wetsvoorstel verzekerdeninvloed Zvw (bestuurders blijven eindverantwoordelijk voor het maken van goed beleid voor hun verzekerden, maar verzekerden krijgen meer mogelijkheden om mee te praten). Naast een inhoudelijk gesprek over verzekerdeninvloed stelden onze leden ook persoonlijke vragen aan Dik-Faber. Bijvoorbeeld hoe zij in de Kamer omgaat met ethische kwesties, zoals leven en dood. Dik-Faber gaf aan dat ze hier oprecht soms een dilemma ervaart.

Gesprekken over preventie en leefkracht

In 2018 gingen onze gesprekken met stakeholders onder andere over actuele thema’s als preventie en leefkracht. Zo was Menzis nauw betrokken bij het opstellen van branchebrede preventieakkoorden. Door onze dienstverlening steeds verder in te richten vanuit leefkracht, gezondheid en zorg, komen we tegemoet aan de politieke wens om meerwaarde te bieden op het gebied van zorg en gezondheid.

Gesprekken over collectiviteiten

Ook spraken we in 2018 met werkgeversorganisaties, leden, toezichthouders, overheid en politiek over de meerwaarde van collectiviteiten en de collectiviteitskorting. Volgens minister Bruins (Medische Zorg) moet een collectief een duidelijke meerwaarde bieden op zorg en gezondheid. Daarbij sprak hij het voornemen uit de collectiviteitskorting op de Basisverzekering in 2020 te maximeren tot 5 procent.
In 2006 werd in Nederland de Zorgverzekeringswet ingevoerd, waarin bepaald werd dat zorgverzekeraars aan werkgevers en andere belangenbehartigers een maximale collectiviteitskorting van 10 procent op de Basisverzekering-premie mogen geven. Het idee hierachter was dat werkgevers, in ruil daarvoor, betere zorg en gezondheid voor hun werknemers regelen. Vóór 2006 had Menzis voornamelijk ziekenfondsklanten en bijna geen werkgeverscollectiviteiten. Omdat we nagenoeg geen marktaandeel hadden binnen de zakelijke markt, en we toch een eerlijk speelveld wilden creëren, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe partners. Daarbij hebben we ons toen al georiënteerd op collectieve overeenkomsten met partners die niet alleen collectiviteitskortingen bieden, maar juist – samen met ons - meerwaarde willen bieden op het gebied van zorg en gezondheid. 

Vorige Schuldenreductie door samenwerking
Volgende In de regio