Vorige Volgende

Wet- en regelgeving en gedragscodes

Wet- en regelgeving

Bij Menzis hebben we te maken met veel wettelijke regelingen. De belangrijkste zijn:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

  • Wet op het financieel toezicht (Wft)

  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (per 25 mei 2018 de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens)

  • Wet normering topinkomens (Wnt)

  • Wet structurele maatregelen wanbetalers

Gedragscodes

Ook committeren we ons aan een aantal externe (gedrags)codes en regelingen voor zorgverzekeraars, waaronder:

  • Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap van Zorgverzekeraars Nederland (inclusief de onderdeel uitmakende Uniforme Maatregelen)

  • Moreel ethische verklaring

Tot slot beschrijft het Besturingsmodel Menzis hoe onze bedrijfsvoering effectief en efficiënt bewerkstelligd wordt. De invulling hiervan is nader uitgewerkt in beleidsrichtlijnen en charters.

Vorige Duurzame inkoop
Volgende Met maatschappelijke meerwaarde beleggen en investeren