Mijn laatste wens, ik wilde zo graag nog één keer naar de zee.

Ton
Bekijk foto
Vorige Volgende

Leden zijn leidend

Verslag van de Ledenraad

Per 1 januari 2016 is een vernieuwde Ledenraad gestart met vijftien nieuwe leden. In 2016 heeft de Ledenraad onder andere goedkeuring verleend aan het juridisch fuseren van Azivo Zorgverzekeraar N.V. met Menzis Zorgverzekeraar N.V. per 1 januari 2017. In november 2016 is tijdens een extra Ledenraadbijeenkomst gesproken over de voorgenomen wijzigingen in de statuten van de Coöperatie Menzis U.A. Naar aanleiding van de gevoerde discussie en de gegeven inzichten zijn de voorgestelde wijzigingen nogmaals besproken. Dit heeft geleid tot aanpassingen, waarna de Ledenraad in december 2016 akkoord is gegaan met een statutenwijziging met ingang van 1 januari 2017.

Op 16 november 2016 is voor de eerste maal via een extra bijeenkomst met de Ledenraad gesproken over de totstandkoming van de premies voor 2017 en de eindejaarscampagne. Voorheen ontving de Ledenraad voorafgaand aan de premiebekendmaking een mail met de premies. De bijeenkomst werd door de leden als bijzonder nuttig ervaren en zij zien graag dat een dergelijke bijeenkomst jaarlijks standaard wordt herhaald.

Vanuit de Ledenraad is aandacht gevraagd voor de tariefhoogte van parkeergelden bij ziekenhuizen. Deze gelden zijn voor mensen met een kleine beurs nauwelijks te bekostigen. Na de signalen van de Ledenraad is Menzis in gesprek gegaan met een groot ziekenhuis in het kernwerkgebied, waarvan de parkeerplaats eigendom is van de gemeente. Na gesprekken met de bestuurder van het ziekenhuis en de betreffende wethouder zijn kortingsregels in het leven geroepen.

Bert Bochane: “Er wordt naar ons geluisterd”

Per 1 januari 2016 is de Ledenraad voor een derde deel vernieuwd. Bert Bochane was één van de vijftien nieuwe leden. “Tot nu toe hoor ik alleen maar positieve reacties van de nieuwe leden”, vertelt hij. “We zien in de praktijk dat de Ledenraad niet zomaar een orgaan is dat vergadert. We hebben echt invloed op de manier waarop Menzis de zorg organiseert voor klanten. Mijn indruk is dat zowel de Ledenraad als Menzis zelf integere clubs zijn. Er wordt geluisterd naar de geluiden die wij naar binnen brengen. Een mooi voorbeeld is het gespreid betalen van het eigen risico dat in 2016 is ingevoerd. Dit is gebeurd naar aanleiding van signalen uit de Ledenraad. Menzis stimuleert ons om onze rol actief op te pakken en betrokken te zijn in de regio. Er wordt ons gevraagd aanwezig te zijn op de regiobijeenkomsten die Menzis organiseert. Zelf heb ik een aantal bijeenkomsten in het noorden bijgewoond rondom de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Hiermee verdwijnt het ziekenhuis in Delfzijl en daar zijn veel zorgen over. Tijdens de eerste bijeenkomst was er veel angst en onrust in de zaal. Bij de tweede bijeenkomst werd goed antwoord gegeven op alle vragen en je zag de sfeer omslaan. Mensen kregen er vertrouwen in dat de zorgverlening op niveau blijft en hier en daar zelfs beter wordt. Het waren zeer nuttige en inspirerende bijeenkomsten, die het lidmaatschap van de Ledenraad extra enerverend maken.”

Thematafels

Naast de reguliere vergaderingen, staat elk jaar een aantal thema’s op de agenda van de Ledenraad. Via thematafels geven leden hun inbreng op bepaalde thema’s door aan Menzis. Om de zorginkoop meer af te stemmen op de wensen van leden, hebben de leden een digitale enquête ingevuld over een aantal dilemma’s in de zorg. In een bijeenkomst in maart 2016 is hierover verder gesproken.

Werkbezoek

Wat is de invloed van voeding op ziekte en herstel van mensen? Dat was het thema van het werkbezoek van de Menzis Ledenraad aan de Wageningen Universiteit en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Hoogleraar Ellen Kampman doet aan de Wageningen Universiteit onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid. In haar presentatie ging ze ook in op de rol van de zorgverzekeraar. Ze zag ons programma SamenGezond als een goed voorbeeld van hoe zorgverzekeraars mensen kunnen stimuleren en belonen om gezonder te leven. Na het bezoek aan de universiteit bezocht onze Ledenraad in Ede Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit ziekenhuis onderscheidt zich als voedingsziekenhuis door de samenwerking met Wageningen Universiteit. Goede voeding in ziekenhuizen is cruciaal. Het leidt tot een sneller herstel en korter verblijf. In Ziekenhuis Gelderse Vallei nam de Ledenraad letterlijk een kijkje in de keuken. Daarna bezocht de Ledenraad het laboratorium en het oncologisch centrum van het ziekenhuis. In vervolg op dit werkbezoek is tijdens een vergadering verder doorgepraat over het thema voeding en gezondheid. Ook is van gedachten gewisseld over de wijze waarop leefkracht meerwaarde kan bieden.

ACM

In 2016 heeft ACM (Autoriteit Consument & Markt) – onder meer belast met het mededingingstoezicht in de zorgsector - twee rapporten gepubliceerd over de zorgverzekeringsmarkt. In vervolg hierop wilde ACM graag met een vertegenwoordiging van de Menzis Ledenraad van gedachten wisselen over enkele vragen. Sluit het huidig polisaanbod aan bij de wensen van consumenten? Zo niet, welke polissen mist u en wat zijn de onderliggende verklaringen voor het feit dat deze polissen niet worden aangeboden? Twee Ledenraadsleden hebben vervolgens overleg gehad met een vertegenwoordiging van de ACM en hen van input voorzien.

Lidy Noorman: “Je moet het samen doen”

In het project ‘24 uur met’ is een groep Menzis-medewerkers 24 uur op bezoek geweest bij thuiszorgcliënten om direct te horen en merken hoe zij de zorg ervaren. “De Ledenraad was hierbij nauw betrokken”, vertelt Lidy Noorman. “ We zijn geïnformeerd dat het project zou plaatsvinden en hebben in onze netwerken gekeken naar mogelijke deelnemers. Vervolgens zijn we betrokken bij de brainstorm over de uitkomsten. Een eyeopener daarbij was, dat de behoeften vaak niet zorggerelateerd zijn. Vaak gaat het om burgerbetrokkenheid. Hoe krijg je zaken samen in een wijk voor elkaar? Dit raakt aan mijn functie bij Twentse ‘noabers’. Hier kijken we hoe we diverse burgerinitiatieven in Twente vooruit kunnen helpen. Naar aanleiding van ‘24 uur met’ zien we nu mogelijkheden om een burgerinitiatief te versterken dat ouderen met een tuin en huishouden ondersteunt. Het project heeft ons laten zien hoe belangrijk het is dat ouderen in beweging blijven. We gaan hier samen met Menzis in optrekken. Ik vind ‘24 uur met’ een geweldig leuk project, omdat Menzis achter de voordeur kijkt wat nodig is en vervolgens ook echt tot oplossingen komt. Toen ik vier jaar geleden in de Ledenraad stapte, deed ik dit eigenlijk vanuit een klaagpositie. Veel mensen in mijn omgeving vonden dat Menzis niet naar ze luisterde en ik wilde daar iets aan doen. In plaats van klagen ben ik nu samen met Menzis aan oplossingen bezig. De Regioaanpak, waarbij Menzis dichtbij mensen komt, juich ik daarbij van harte toe. Hierin doen we het echt samen!

Marit Moll: “Een gelijkwaardige gesprekspartner”

Enige tijd geleden is bij Menzis gekeken hoe de Ledenraad het beste georganiseerd zou kunnen worden. Ook naar aanleiding van het onderzoek van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RvZ) naar verzekerdeninvloed en de aanstaande wetswijziging om de invloed van ledenraden te versterken. De vraag hierbij was dan ook: hoe kijkt de Ledenraad hier zelf tegenaan? Marit Moll vertelt: “We waren zelf al een tijdje aan het broeden op die vraag en zijn daartoe in gesprek gegaan met andere ledenraden, bijvoorbeeld van de Rabobank Utrecht. Ledenraden van andere zorgverzekeraars spreken was lastig, vanwege mogelijke concurrentiegevoeligheid. Met de ledenraad van één zorgverzekeraar zijn we in gesprek gekomen. Na dit nuttige gesprek zijn zij op het idee gekomen om via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een gezamenlijk overleg te organiseren voor afgevaardigden van alle ledenraden van zorgverzekeraars. Dat is gelukt en we komen nu tweemaal per jaar bij elkaar bij ZN. Uit dit open en inspirerende overleg kwam onder andere naar voren dat alle ledenraden een achterstand in kennis ervaren, waardoor ze zich geen gelijkwaardig gesprekspartner voelen voor het bestuur. Er is behoefte aan meer deskundigheid. ZN heeft dit signaal opgepakt en vanuit de kennis en ervaring van hun eigen cursussen voor nieuwe medewerkers van ZN, een cursuspakket voor ledenraden ontworpen. Als één van de afgevaardigden heb ik meegedacht over de onderwerpen die in de cursussen opgenomen moeten worden. Het resultaat is een introductiecursus aangevuld met masterclasses over bijvoorbeeld kwaliteit van zorg. Het animo voor deelname is bij alle ledenraden groot en de reacties zijn positief. Overigens zien we in het contact met de andere ledenraden ook goed de verschillen. Veel ledenraden beperken zich tot de traditionele taken, zoals het controleren van de jaarrekening. Terwijl Menzis ons ook motiveert om via ons netwerk in de regio de ‘rauwe werkelijkheid’ binnen te halen. Daar is Menzis uniek in.”

Lees hier wie er in de Ledenraad zitten en wat de Ledenraad doet.

MedeMenz

Op ons co-creatieplatform MedeMenz zijn ruim 22.000 klanten aangesloten. Zij hebben de mogelijkheid in gesprek te gaan met elkaar en met Menzis. In het brainstormgedeelte stellen we regelmatig vragen. De uitkomsten daarvan nemen we mee in ons beleid. Via de resultatenpagina houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen. De uitgebreide resultaten staan op www.medemenz.nl.

Eind 2015 hebben we klanten op MedeMenz gevraagd hoe we dit platform verder konden verbeteren. Hieruit bleek dat zij meer informatie willen over wat er met hun input gebeurt. Ook vonden zij dat de informatie op MedeMenz duidelijker kon. MedeMenz had teveel informatie en is te druk, waardoor het onoverzichtelijk werd. Inmiddels is er hard gewerkt aan een nieuwe MedeMenz-community, die gebouwd is met de input van klanten. Deze gaat begin 2017 live. Intern is ook besloten dat de signalen vanuit MedeMenz structureel aandacht en commitment krijgen van de Directieraad.

5 brainstormvragen met de meeste reacties:

  • Hoe wil jij inloggen op Mijn Menzis?

  • SamenGezond: wat vind jij van het nieuwe assortiment in de webshop?

  • Bijeenkomst regio Twente: welk onderwerp spreekt je aan?

  • Wat zijn jouw goede voornemens?

  • Oproep: welke uitdaging ga jij aan?

Vorige 2,5 Miljoen loyale leden
Volgende Transparante productlijn