Ik heb er lang voor geoefend om met zoveel mogelijk hoepels te hoelahoepen.

Ruby
Bekijk foto
Vorige Volgende

Begrippen en afkortingen

3LoD

Three lines of defence. Dit model definieert de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsfuncties, risk management en internal audit en ondersteunt het realiseren van de doelstellingen met een goede beheersing van risico’s.

ACM

Autoriteit Consument & Markt

ALM

Asset Liability Management

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Bedrijfsmodel

Het model waarmee en waarin Menzis waarde creëert voor stakeholders.

CAK

Centraal Administratie Kantoor

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

COA

Centrale Opvang Asielzoekers

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, een chronische longziekte

CVRM

Cardio Vasculair Risico Management

CRO

Chief Risk Officer

DNB

De Nederlandsche Bank

Eerste lijn

Zorgaanbieders waar de klant direct terecht kan, zoals huisartsen en fysiotherapeuten

EPS

Employee Promotor Score, de mate waarin medewerkers Menzis aanbevelen als werkgever, zie ook NPS.

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESG

Environmental, Social & Governance

fte

Fulltime-equivalent

GC A

Gezondheidscentrum Asielzoekers

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GRC

Governance, Riskmanagement en Compliance

GRI

Global Reporting Initiative

IKZ

Informatie Knooppunt Zorgfraude

IV

Informatie Voorziening

Kerngezond

Een actieplan van Zorgverzekeraars Nederland, waarin zorgverzekeraars afspreken dat zij gaan zorgen voor overzichtelijke polissen en eenvoudig overstappen. Zij pleiten voor en solidaire zorgverzekering en laten meer de zorgverzekeraar als maatschappelijke ondernemer zien.

KPI

Key Performance Indicator, een variabele om de prestaties van een bedrijf, merk of actie te meten.

Leefkracht

Menzis helpt klanten om hun leefkracht te versterken. Dit wil zeggen, dat zij zowel geestelijk als fysiek de maximale kwaliteit van leven bereiken, ook met een beperking of in tijden van ziekte.

Ledenraad

Een afvaardiging van klanten, het hoogste orgaan bij Menzis.

Materialiteitsmatrix

Een overzicht van onderwerpen die van belang zijn voor Menzis, mede op basis van input van onze stakeholders. Hierbij wordt het belang voor de stakeholders afgezet tegen de mate waarin Menzis het onderwerp kan beïnvloeden.

MCA

Menzis COA Administratie

MedeMenz

Een online co-creatieplatform waarop Menzis dagelijks met klanten in gesprek is over hun ervaringen met Menzis en de zorg, en het verbeteren hiervan.

MijnMenzis

Een beveiligde omgeving, waarin klanten allerlei zaken rond hun zorgverzekering kunnen regelen en inzien.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NPS

Net Promotor Score: Bij het NPS-onderzoek wordt één vraag gesteld: zou u onze organisatie aanbevelen aan anderen? Deze aanbeveling wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10. Iedereen die een 9 of 10 invult, is een promotor, wie een 7 of 8 invult is neutraal en wie een 6 of lager invult is geen promotor. De NPS wordt berekend door het percentage niet-promotors af te trekken van het percentage promotors (neutralen tellen niet mee). De score kan dus in principe uiteenlopen van 100 (alleen maar promotors tot -100 (alleen maar niet-promotors).

Het NPS cijfer wordt ieder jaar per label door een externe benchmark-meting gepubliceerd (MarktMonitor februari 2016).

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OHI

Oracle Open Health and Insurance, het backoffice automatiseringssysteem

ORSA

Own Risk and Solvency Assessment

PGB

Persoonsgebonden budget

Position papers

Menzis heeft op drie thema’s position papers opgesteld. Met de standpunten uit deze papers kunnen we nog nadrukkelijker en eenduidiger onze maatschappelijke waarde uitdragen en waarmaken.

RBV

Risicobereidheidsverklaring

RvB

Raad van Bestuur

RvC

Raad van Commissarissen

RVZ

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

SamenGezond

Het spaarprogramma van Menzis dat een gezonde leefstijl beloont. Deelnemers sparen punten die zij in een webshop kunnen besteden aan gezonde producten of korting.

SRA

Strategisch Risk Assessment

Stakeholders

Alle mensen en partijen die een relatie hebben met Menzis

Substitutie

Overhevelen van ziekenhuiszorg (tweede lijn) naar huisartsenzorg (eerste lijn)

Solvency II

Europese richtlijnen voor solvabiliteit

Tweede lijn

Zorgaanbieders waar klanten na een verwijzing terecht kunnen, zoals ziekenhuizen.

U.A.

Uitgesloten Aansprakelijkheid

VN

Verenigde Naties

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waardeketen

De waardeketen laat zien hoe Menzis met haar activiteiten waarde kan toevoegen aan de keten waarin zij actief is, met o.a. leveranciers, zorgaanbieders, samenwerkingspartners en klanten.

Wft

Wet op het financieel toezicht

Wlz

Wet langdurige zorg

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Zbc

Zelfstandig behandelcentrum

ZIN

Zorginstituut Nederland

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

Zvw

Zorgverzekeringswet

Vorige Naleving wet- en regelgeving en codes
Volgende Verwijzing 1: Tekst bij clusters organogram