Voor het eerst moeder worden is het mooiste wat me is overkomen.

Madeleine
Bekijk foto
Vorige Volgende

De juiste zorg op de juiste plaats

Ook met andere zorgaanbieders werken we aan de juiste zorg op de juiste plaats. Vaak gaat het daarbij om het verschuiven van ziekenhuiszorg naar de huisarts. En/of van de huisarts naar de patiënt in de vorm van zelfmanagement. Zo houden we kwalitatief goede zorg betaalbaarder en dichtbij voor onze klanten.

In 2016 en de jaren ervoor hebben we ons onder meer gericht op ketenzorg voor diabetes type II, COPD en hart- en vaatziekten. Met huisartsen (eerste lijn) hebben we afgesproken dat zij een deel van deze zorg leveren, zodat ziekenhuizen dit minder of niet meer hoeven te doen. Dankzij deze inspanningen is het aandeel van de eerste lijn in deze ketenzorg gestegen van 75% naar 78%.

Ook op andere zorggebieden hebben we stappen gezet. Zo heeft Menzis afspraken gemaakt met dermatologen en huisartsen die een gezamenlijk spreekuur houden. Ook zijn er afspraken gemaakt met huisartsen om extra zorg te bieden, zoals kleine chirurgische verrichtingen. Een voorbeeld is ook de samenwerking tussen gespecialiseerde huisartsen, orthopeden en fysiotherapeuten voor patiënten met gewrichtsklachten. Of de samenwerking van huisartsen met specialisten ouderengeneeskunde voor ouderen met complexe zorgvragen. Op al deze manieren wordt getracht de juiste zorg op de juiste plaats te leveren en wordt voorkomen dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis gaan.

Andere aanpak oogzorg in Twente

Oogheelkundige zorg die sneller, dichter bij huis, met minimaal dezelfde kwaliteit en tegen lagere kosten plaatsvindt. Dat is het resultaat van een vernieuwde manier van samenwerken die het afgelopen jaar door huisartsen, optometristen en oogartsen met steun van Menzis is uitgeprobeerd in twee projecten in Twente.

Patiënten in Twente konden altijd al gebruikmaken van goede oogzorg in de regio. Voor oogheelkunde wordt echter een aanzienlijke toename van de zorgvraag verwacht. Bovendien is er een tekort aan oogartsen in ziekenhuizen in Twente en daarbuiten. Tegen deze achtergrond is op twee plekken in Twente (bij vier huisartsencoöperaties van Federatie Eerstelijnzorg Almelo en in Haaksbergen) het initiatief genomen om de bestaande samenwerking te vernieuwen.

De doelen die bij de start van de proeven werden gesteld, zijn allemaal gehaald. Patiënten met oogproblemen werden sneller behandeld, vaak dichter bij huis en tegen in totaal lagere kosten met minimaal dezelfde kwaliteit. Gemiddeld kon 70% van de oogzorgbehandelingen worden uitgevoerd door de eerste lijn en kon zo 35 tot 40% worden bespaard op oogheelkundige behandelingen en onderzoeken. De positieve resultaten zijn aanleiding voor betrokkenen om de samenwerking verder uit te breiden komend jaar. Belangrijk voor patiënten is dat zij door de afhandeling van oogproblemen in de eerste lijn geld bespaarden omdat ze geen of minder beroep hoefden te doen op hun (verplicht) eigen risico. Naast besparingen in tijd en geld, is ook gemeten hoe tevreden patiënten waren met deze vernieuwde aanpak. Hieruit kwam een 100% tevredenheid uit naar voren.

Zelfmanagement

Een mooi voorbeeld van zelfmanagement is het project COPD InBeeld. Dit is een proef van Sensire (thuiszorg) en Slingeland Ziekenhuis (longpoli) die door Menzis wordt ondersteund. Patiënten met ernstige COPD – een chronische longziekte – vullen twee keer per week een vragenlijst in. Dat doen ze via een speciale app (cVitals) op de tablet. Op deze lijst staan vragen. Zoals, hoe benauwd bent u? Moet u veel hoesten? Beïnvloedt het uw dagelijks leven? De scores komen binnen bij het Medisch Service Centrum van Sensire. Scoort de patiënt te hoog, dan neemt een longverpleegkundige van Sensire contact op met de patiënt via de tablet. Vertrouwt de longverpleegkundige het niet, dan vraagt zij de verpleegkundig specialist van het Slingeland Ziekenhuis om – ook via de tablet – contact op te nemen met de patiënt. De proef is in 2010 gestart. Vanwege de goede resultaten neemt Menzis de financiering vanaf 2017 over. Hiermee vergoeden we deze innovatieve zorg voor alle longpatiënten in de regio die daar baat bij hebben. Patiënten krijgen meer grip op hun ziekteproces. Dat past uitstekend in onze visie op gezondheid en gezondheidszorg.

Vorige Meerjarenafspraken
Volgende Wegwijs in de zorg