Voor het eerst moeder worden is het mooiste wat me is overkomen.

Madeleine
Bekijk foto
Vorige Volgende

Zorgkantoren

De Menzis Zorgkantoren regelen de langdurige zorg voor alle inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente. Als zelfstandig werkende zorgkantoren stemmen zij de zorgvraag en het zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar af.

Voor het Menzis Zorgkantoor is in 2016 veel aandacht besteed aan de versterking van de klantgerichtheid die we in 2017 en 2018 willen realiseren. Zo willen we de klanten van de Menzis Zorgkantoren beter informeren, bijvoorbeeld over het beschikbare zorgaanbod en onze dienstverlening. Per januari 2017 is volledige persoonsvolgende bekostiging ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat alle zorg wordt gehonoreerd. Klanten hebben dus de zekerheid dat ze de zorg ontvangen die past bij hun vragen en wensen. Zorgaanbieders krijgen nadrukkelijk de ruimte om de individuele wensen van de klant in te vullen. Door zorg in natura nog beter te laten aansluiten bij de klantwens, is er voor klanten die dat liever niet willen minder noodzaak om voor het persoonsgebonden budget (PGB) te kiezen. Ook helpen de Menzis Zorgkantoren zorgaanbieders om onze klanten beter te ondersteunen; we maken hun zorgaanbod inzichtelijk en bieden ze met meerjarige contracten meer zekerheid om te investeren in dienstverlening voor onze klanten.

Radiofragment BNR nieuwsradio - Jan Megens

Programma Klant 2018

Op 1 december 2016 is het programma Klant 2018 van start gegaan. Hiermee gaat Menzis van een beheergerichte naar een cliëntgerichte organisatie. In het kader van het visietraject Menzis 2020 zijn de activiteiten van Menzis Zorgkantoor, naast het implementeren van wet- en regelgeving, gebundeld in dit programma met twee onderliggende thema’s: cliëntgerichtheid en procesoptimalisatie. We verzamelen middelen, methodes en informatie om te bepalen wat de klant verlangt. Hiermee worden trends herkend in de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo kunnen we inspelen op de toekomstige klantwens. Daarnaast richten we de bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in met focus op de klant. Met de uitvoering van deze thema’s (zowel business als ICT) in 2017 wordt een basis gelegd voor 2018 en verder.

PGB Trekkingsrecht

Sinds 1 januari 2015 bestaat er in de PGB Wlz het trekkingsrecht, waarbij het zorgkantoor de PGB toekent en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betalingen uitvoert. In 2015 waren er veel problemen in de uitvoering bij de SVB, die de SVB ook weer moest herstellen. Het zorgkantoor moest hier voorbereidingen voor treffen. Niet al het herstelwerk is adequaat uitgevoerd door de SVB. Hierdoor ontstond er een rechtmatigheidsrisico op het uitbetalen van declaraties. In 2016 is de situatie sterk verbeterd, maar het zorgkantoor heeft nog steeds veel herstelwerk moeten doen om de zorgovereenkomsten en betalingen op orde te krijgen. Ook de SVB heeft haar proces behoorlijk weten te verbeteren, waardoor onze klanten steeds minder hinder ondervinden bij de betaling van de ingediende declaraties. Vanaf 1 augustus 2016 voert de SVB controles uit op de nieuwe zorgovereenkomsten om te borgen dat de betalingen rechtmatig zijn. De oude zorgovereenkomsten van voor 1 augustus 2016 zijn nog niet gecontroleerd en dit duurt voort tot in 2017. Vanaf 1 november 2016 worden declaraties ook gecontroleerd op juistheid en volledigheid door de SVB. Via het Ministerie van VWS wordt continu overlegd over de zogenoemde vereenvoudiging van het trekkingsrechtproces. Namens de zorgkantoren zit er een vertegenwoordiger van Menzis in dit overleg. Dit leidt tot concrete plannen die in 2017 geïmplementeerd gaan worden. Hiermee zullen het proces en de rechtmatigheid verder worden vereenvoudigd en verbeterd.

Vernieuwde Zorgatlas en koppeling met ZorgkaartNederland

De Zorgatlas helpt klanten bij het zoeken naar een passende zorgaanbieder in de Wlz. Alle zorgaanbieders waarmee afspraken zijn gemaakt, zijn terug te vinden in de Zorgatlas. In 2016 zijn de gegevens van ZorgkaartNederland toegevoegd aan de Zorgatlas. ZorgkaartNederland is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en geeft een compleet en onafhankelijk overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Door deze toevoeging aan de Zorgatlas ontstaat een compleet beeld van een zorgaanbieder. Dit ondersteunt klanten bij hun zoektocht naar een passende zorgaanbieder.

Landelijke wachtlijstproblematiek

Het Ministerie van VWS heeft aan onderzoeksbureau HHM opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de ‘wenswachtende’ cliënten in de Wlz. Dit zijn mensen die hun zorg alleen van een specifieke zorgaanbieder willen ontvangen. Uit het onderzoek van HHM is gebleken dat landelijk ongeveer 11% van deze wenswachtenden toch een actieve opnamewens heeft. Menzis Zorgkantoor ondersteunt het onderzoek van HHM op operationeel gebied. Alle wenswachtende cliënten zijn of worden benaderd door het Zorgkantoor. De verwachting is dat het aantal wenswachtende cliënten met een opnamewens binnen het percentage van 11% blijft. Op 1 april 2017 is de inventarisatie afgerond en moet dit duidelijk zijn.

Administratieve lasten omlaag, kwaliteit omhoog

In december 2016 hebben Philadelphia Zorg en Menzis een intentieverklaring getekend om de zorginkoop 2018 tot en met 2020 voor Wlz-cliënten van Philadelphia te regelen. Uitgangspunt is wederzijds vertrouwen. Aanbesteding en maandelijkse verantwoording worden geschrapt. Door de administratieve druk flink te verlagen, hopen Philadelphia en Menzis de kwaliteit van zorg structureel te verbeteren. Het is voor het eerst dat een zorgkantoor en een zorgorganisatie in de gehandicaptenzorg een dergelijke afspraak met elkaar maken. De intentieverklaring heeft als uitgangspunt dat de zorgcontractering voor 2018 op basis van een rechtstreekse aanbieding zonder aanbestedingsprocedure wordt gedaan en is maximaal drie jaar geldig. Daarnaast is de intentie uitgesproken dat de verantwoording van de geleverde zorg volgt bij een jaarlijkse eindafrekening. Philadelphia en Menzis wisselen tijdens periodieke gesprekken transparante en relevante informatie met elkaar uit. Deze gedeelde informatie vormt ook het uitgangspunt voor de verbeterafspraken die Philadelphia in overleg met haar cliëntenraad en Menzis maakt.

Philadelphia is al jaren bezig de regeldruk in de zorg te verminderen. Door met Menzis tot duurzame afspraken met een meerjarig perspectief te komen, slaan we een enorme slag.

 

2016

2015

Uitgegeven aan Wlz

 

€ 2,7 miljard

€ 2,6 miljard

Aantal cliënten met PGB (persoonsgebonden budget)

(stand per 31/12)

 

5.913 cliënten met PGB Wlz

2.241 cliënten met PGB

Zvw

4.913 cliënten met PGB Wlz

4.450 cliënten met PGB Zvw

Gemiddelde doorlooptijd PGB

 

Doorlooptijden PGB

Indicatie t/m 1e contact:
5 dagen

Doorlooptijden PGB Dossier compleet tot toekenningsbeschikking:
2 dagen

Doorlooptijden PGB

Indicatie t/m 1e contact : 6 dagen

Doorlooptijden PGB Dossier compleet tot toekenningsbeschikking:
4 dagen

 

Aantal zorgaanbieders/instellingen
(verzonden contracten vanwege het bezetten van ziekenhuisbedden door patiënten die geen medisch-specialistische zorg meer nodig hebben; verkeerde-bedproblematiek)

 

211

226

Aantal medewerkers Menzis Zorgkantoren

103 fte

106,4 fte

Vorige Vernieuwing in financiering
Volgende Samen gezonder met 1 miljoen actieve leden