Voor één dag een prinses zijn, ik voelde me heel bijzonder.

Billie
Bekijk foto
Vorige Volgende

Beloning

Wij voeren een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met onze strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met de langetermijnbelangen van de organisatie, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.

Beloningsbeleid

Uitgangspunt is dat Menzis marktconform beloont binnen de geldende wettelijke regelingen. Dat wil zeggen, dat het beloningsniveau gelijk is aan de mediaanbeloning van vergelijkbare functies in de referentiemarkt. Voor zover dit past binnen het beloningsmaximum dat is vastgesteld voor de sector.

Om recht te doen aan het publieke karakter van de Menzis-activiteiten en de privaat georganiseerde commerciële activiteiten binnen de complexe financiële sector is voor de beloning van topfunctionarissen gekozen voor een gemengde referentiemarkt. De referentiemarkt wordt bepaald door een gelijke weging van de (semi)publieke sector en de zakelijke (financiële) dienstverlening. Het beloningsniveau wordt periodiek gebenchmarkt door een externe deskundige.

Er is in 2016 geen prestatietoeslag afhankelijk gesteld van maatschappelijke resultaten. Het beloningsbeleid voor Menzis kent geen regeling voor een variabele beloning. Ook niet voor de topfunctionarissen. Het beleid omvat verder het volgende:

 • toepassing cao voor de zorgverzekeraars. Voor de topfunctionarissen die boven cao worden beloond, zijn de afspraken vastgelegd in een individuele overeenkomst;

 • secundaire personeelsregelingen conform de Menzis-regelingen;

 • pensioenregeling conform de cao (uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfonds SBZ);

 • branchebrede netto pensioenspaarregeling voor salarisdeel boven €101.519;

 • het beloningsniveau is gekoppeld aan de functiezwaarte volgens een erkend systeem van functiewaardering;

 • voor sleutelfunctionarissen (risk, compliance, interne audit, actuariaat, juridisch) geldt hetzelfde beloningsbeleid als voor overige medewerkers.

Het beloningsbeleid voor de gehele organisatie voldoet aan de verschillende wettelijke regelingen, waaronder de Regeling Beheerst Beloningsbeleid DNB (RBB), Wet op het Financieel Toezicht (Wft), Wet Normering Topinkomens 2 (WNT 2) en Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Excedent-regeling pensioenen

Met ingang van 2016 is het maximumsalaris, waarover reguliere pensioenopbouw bij het pensioenfonds SBZ plaatsvindt, gemaximeerd op € 101.519 per jaar. Voor de salarissen boven € 101.519 per jaar kan worden deelgenomen in een branchebrede netto pensioenspaarregeling.

Verslag remuneratie- en benoemingscommissie

De remuneratiecommissie bestaat sinds 1 juli 2016 uit de commissarissen, Prof. Dr. P.A.H. van Lieshout (voorzitter RvC) en Prof. R.P. Zwierstra (vicevoorzitter RvC) en vergaderde in 2016 twee maal. De remuneratiecommissie bereidt onder meer de besluitvorming van de RvC voor omtrent:

 • het beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen;

 • de goedkeuring van het beleid van de RvB m.b.t. beloning van directie, senior management en sleutelfunctionarissen;

 • de goedkeuring van de beginselen van het organisatiebrede beloningsbeleid.

De commissie heeft deze taken uitgevoerd op basis van het Reglement remuneratiecommissie.

Besluitvorming

In de RvC (voorbereid door de remuneratiecommissie) is het volgende vastgesteld:

 • De beloning 2016 van de commissarissen, bestuurders en overige topfunctionarissen van Menzis voldoet aan de WNT-normen.

 • Er is géén sprake van enige vorm van variabele beloning voor zowel top- als sleutelfunctionarissen.

 • Per 1 januari 2016 is de beloning van de bestuurders aangepast aan de nieuwe WNT-norm. Na afstemming met de bestuurders is geen gebruik gemaakt van het overgangsrecht.

 • Het salaris van de bestuursvoorzitter is gesteld op € 252.000 = 95% van de WNT-norm. De ruimte tot de norm kan benut worden voor de fiscale bijtelling van een leaseauto. Inclusief fiscale bijtelling van de leaseauto ligt de beloning op de WNT-norm = 100%.

 • Het salarisperspectief van de vicevoorzitter is gesteld op € 239.400 = 90% van de WNT-norm. Maximaal 5% van de WNT-norm kan benut worden als fiscale bijtelling voor een leaseauto. Inclusief fiscale bijtelling van de leaseauto ligt de beloning op maximaal 95% van de WNT-norm.

 • Het salaris voor de directeuren Zorg, Klant & Operations en IV op geleide van de cao verhogingen kan maximaal groeien tot € 186.200 = 70% van de WNT-norm. Maximaal 5% van de WNT-norm kan benut worden als fiscale bijtelling voor een leaseauto. Inclusief fiscale bijtelling van de leaseauto ligt de beloning op maximaal 75% van de WNT-norm.

 • Het salarisperspectief voor de directeur Commercie is gesteld op € 172.900 = 65% van de WNT-norm. Maximaal 5% van de WNT-norm kan benut worden als fiscale bijtelling voor een leaseauto. Inclusief fiscale bijtelling van de leaseauto ligt de beloning op maximaal 70% van de WNT-norm.

 • Met betrekking tot de autoregelingen zijn de bestaande arbeidsovereenkomsten en directieregeling van kracht gebleven.

 • Het beloningsbeleid voor bestuurders en directeuren wordt per 1 januari 2017 aangepast aan de dan geldende WNT 2-normen. Per 1 januari 2017 is het nieuwe maximum geïndexeerd en verhoogd naar 270.000 euro. Hierop is besloten de beloning van de bestuurders eveneens te indexeren met 1,15%.

 • Het beloningsbeleid voor commissarissen wordt per 1 januari 2017 niet aangepast.

De remuneratiecommissie heeft de reguliere jaargesprekken gevoerd met de bestuurders over de mate waarin doelstellingen gerealiseerd zijn. Dat gesprek was voorbereid in de RvC en daar ook weer nabesproken. Speciale aandacht is besteed aan de competenties van beide bestuurders, de complementariteit daarvan en welke ontwikkeling in competenties gewenst is. Er zijn afspraken gemaakt over het te volgen traject en de te realiseren doelstellingen voor de komende periode. Een 360 graden feedbackprocedure zal onderdeel uitmaken van een volgende beoordeling.

Deskundigheid

De remuneratiecommissie functioneert op basis van de taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in het Reglement remuneratiecommissie. De commissieleden hebben op grond van eerdere functies en rollen in bestuurs- of toezichthoudende organen ruime kennis en ervaring in beleid en instrumenten voor arbeidsvoorwaarden en beloning. Periodiek wordt externe expertise ingewonnen bij deskundigen op het gebied van functiewaardering en beloning. Dit heeft in 2016 niet plaatsgevonden. De heer Van Lieshout (voorzitter RvC en lid van de remuneratiecommissie) heeft tevens het commissarissenoverleg in de sector vertegenwoordigd in de afstemming met het ministerie van VWS over de WNT-bezoldigingsnorm voor 2017.

Ontwikkelingen WNT

Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht geworden. Als zorgverzekeraar geldt voor Menzis een sectoraal bezoldigingsmaximum. Voor het kalenderjaar 2016 bedraagt de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars € 266.000 aan beloning. Dit is inclusief belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen, vermeerderd met de voorzieningen voor beloningen betaalbaar op termijn. Dit laatste bestaat uit ten hoogste het voor de betreffende topfunctionaris vastgestelde bedrag aan werkgeversbijdrage in de premie voor de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregelingen (waaronder ook begrepen de in de sector afgesproken pensioenspaarregeling voor het salarisdeel boven € 101.519).

In de WNT is geregeld dat de bezoldiging van commissarissen is gerelateerd aan het voor de organisatie geldende bezoldigingsmaximum. Daarbij is bepaald dat de beloning van een lid van de RvC vanaf 1 januari 2015 maximaal 10% van de voor de sector geldende norm plus werkgeversdeel van de pensioenpremie mag zijn. Voor een voorzitter RvC geldt een maximum van 15%. Voor het jaar 2017 geldt een sectorale bezoldigingsnorm van € 270.000. Voor de overige beloningscomponenten verandert er niets.

Uitgekeerde beloning 2016

In de volgende tabellen staat de uitgekeerde beloning in 2016. De tabellen over 2015 zijn opgenomen in de jaarrekening.

Raad van Commissarissen (RvC)

Met ingang van 2016 is op basis van de WNT de maximum bezoldiging voor leden van de RvC gemaximeerd op 15% en 10%, voor respectievelijk de voorzitter en overige leden, van het bezoldigingsmaximum voor de organisatie. Dit betekent dat de bezoldiging van commissarissen (excl. BTW) wordt gerelateerd aan de maximum jaarbeloning vermeerderd met het werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn (van de voorzitter). De maximale bezoldigingsnorm is voor de voorzitter gesteld op € 51.111 (2015: € 56.617) en voor leden op € 34.074 (2015: € 37.745). Voor het jaar 2016 wordt voldaan aan deze bezoldigingsnorm met uitzondering van de vicevoorzitter. Hierop is het overgangsregime van toepassing. Voor 2015 is eveneens gebruik gemaakt van het overgangsregime. De basisvergoeding van de RvC leden is vastgesteld op minder dan 80% van de norm.

2016

Functie(s)

Naam

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Omvang van het dienstverband

Beloning

Belaste onkosten-vergoedingen

Werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn

Fiscale bijtelling auto

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Voorzitter t/m 30-6-2016

Drs. H.J. van Essen

 

30-6-2016

0 fte - 6 mnd

€ 20

€ 1

   

Voorzitter vanaf 1-7-2016

Prof. Dr. P.A.H. van Lieshout

1-1-2016

 

0 fte - 12 mnd

€ 33

    

Vicevoorzitter

Prof. R.P. Zwierstra

  

0 fte - 12 mnd

€ 33

€ 2

   

Lid, voorzitter GRC Commissie

Drs. J.M.A. Kemna

  

0 fte - 12 mnd

€ 29

€ 1

   

Lid

Drs. M.B.T. Molenaar

1-6-2016

 

0 fte - 7 mnd

€ 15

    

Lid

Drs. H.J. Simons

 

31-5-2016

0 fte - 5 mnd

€ 11

€ 1

   

Lid

Drs. R.H. Oudshoorn

  

0 fte - 12 mnd

€ 26

€ 1

   

Lid

Drs. C.S.M. van Asselt

  

0 fte - 12 mnd

€ 26

    

Directieraad

2016

Functie(s)

Naam

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Omvang van het dienstverband

Beloning

Belaste onkosten-vergoedingen

Werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn

Fiscale bijtelling auto

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. R. Wenselaar

  

1 fte - 12 mnd

€ 252

 

€ 75

€ 14

 

Vicevoorzitter Raad van Bestuur

Drs. F.I.G. Janssen

  

1 fte - 12 mnd

€ 234

 

€ 57

€ 4

 

Directeur Zorg

Drs. J.P.J. van Eijck MBA

  

1 fte - 12 mnd

€ 186

 

€ 37

€ 3

 

Directeur Commercie

Drs. H.G.J. Rotteveel

  

1 fte - 12 mnd

€ 154

 

€ 34

€ 4

 

Directeur IV

D. van de Wetering

  

1 fte - 12 mnd

€ 186

 

€ 45

€ 11

 

Senior Manager S&P

Drs. B.J. de Greeff

  

1 fte - 12 mnd

€ 149

 

€ 31

€ 11

 

Manager P&O

Drs. P. Stevens

  

1 fte - 12 mnd

€ 129

 

€ 30

€ 8

 

Directeur Klant & Operations

Drs. H.J. Setz-Bakker

1-3-2016

 

1 fte - 10 mnd

€ 155

 

€ 37

  

Vertrokken functionaris

         

Directeur Klant & Operations

M.T. Jakobs *

  

1 fte - 1mnd

€ 13

    

  Per 1 maart 2016 is mevrouw H.J. Setz-Bakker aangesteld als directeur Klant & Operations.

  • * Het contract van mevrouw M.T. Jakobs, interim directeur Klant & Operations, is beëindigd op 1 februari 2016. Zij was ingeleend via een extern consulting en interim-bureau. De uitgekeerde bezoldiging (inclusief administratie- en bureaukosten, exclusief BTW) is overeenkomstig de wettelijk gestelde normen voor interim topfunctionarissen.

  Openbaarmakingsregime voor reguliere functionarissen

  Voor reguliere functionarissen valt Menzis binnen het openbaarmakingsregime (regime 3). Indien een functionaris op jaarbasis een bezoldiging of uitkering wegens beëindiging dienstverband heeft ontvangen hoger dan de vastgestelde ministeriële norm van € 179.000 (2015: € 178.000) wordt de bezoldiging gepubliceerd.

  2016

  Functie(s)

  Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
  (indien van toepassing)

  Datum einde dienstverband in het boekjaar
  (indien van toepassing)

  Duur en omvang van het dienstverband

  Beloning

  Belaste onkosten-vergoedingen

  Werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn

  Fiscale bijtelling auto

  Uitkering wegens beëindiging dienstverband

  Accountmanager

    

  1,11 fte - 12 mnd

  € 153

   

  € 46

  € 10

   

  Leidinggevende

    

  1,11 fte - 12 mnd

  € 138

   

  € 45

    

  Specialist

   

  5-3-2016

  1 fte - 2 mnd

  € 33

   

  € 33

  € 2

   

  De uitgekeerde bezoldiging voor overige functionarissen is gebaseerd op bestaande beloningsafspraken en worden derhalve gerespecteerd. De betaalde uitkering wegens beëindiging dienstverband is overeenkomstig het vigerende sociaal plan.

  Bezoldiging Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

  De bezoldiging van (oud-)leden van de RvB en van (oud-)leden van de RvC bestaat uit het bruto salaris vermeerderd met belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever bedraagt respectievelijk € 618.000 (2015 € 679.000) en € 199.000 (2015 € 201.000).

  Bezoldiging overige sleutelfunctionarissen

  In het kader van de Regeling Beheerst Beloningsbeleid wordt naast de bezoldiging van de topfunctionarissen ook de bezoldiging van sleutelfunctionarissen op geaggregeerd niveau weergegeven. Sleutelfunctionarissen zijn naast het hoger leidinggevend personeel tevens overige medewerkers die op grond van de aard en inhoud van de werkzaamheden een materiële invloed hebben op het risicoprofiel van de organisatie. Op basis van het vigerende beloningsbeleid betreffen dit zes functionarissen binnen de GRC, Riskmanagement, Compliance, Audit en Actuariële functies. De totale bezoldiging, inclusief werkgeversbijdrage beloning betaalbaar op termijn, voor deze sleutelfunctionarissen bedraagt € 851.093 en bestaat uitsluitend uit vaste componenten.

  Pensioenregeling medewerkers

  Voor de medewerkers van Menzis geldt de pensioenregeling zoals deze in de cao is afgesproken. Het betreft een middelloonregeling, waarbij de jaarlijkse opbouw 1,875% van de pensioengrondslag bedraagt. De pensioengrondslag is het jaarinkomen (gemaximeerd op € 101.519) minus de franchise van € 13.897. De premie wordt verdeeld over de werkgever en de werknemer, waarbij de verhouding 75% - 25% bedraagt. In 2016 leverde dat een werknemerspremie op van 7,30% van de pensioengrondslag. Medewerkers vanaf salarisgroep 11 krijgen 5% korting en dragen dus zelf 2,3% bij. Hier staat tegenover dat hun jaarlijkse arbeidsduur hoger is. De pensioenen worden geïndexeerd als de middelen van het fonds dat toestaan. Verder wordt jaarlijks een bedrag (2,85% van de loonsom) in het pensioenfonds gestort voor de indexatie van de pensioenen van de medewerkers. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ). Voor het salarisdeel boven de € 101.519 is er een vrijwillige netto pensioenregeling. De premie voor deze regeling komt voor rekening van de werkgever.

  Vorige Privacy
  Volgende Financiële resultaten