Voor één dag een prinses zijn, ik voelde me heel bijzonder.

Billie
Bekijk foto
Vorige Volgende

Governancestructuur en personalia

Ledenraad

Wie bij Menzis, Anderzorg of Azivo (tot en met 31 december 2016) verzekerd is, is lid van de coöperatie Menzis. Aan het hoofd van deze coöperatie staat de Ledenraad. De leden van de Ledenraad geven samen een stem aan alle klanten. De Ledenraad brengt de buitenwereld binnen en wordt betrokken bij het ontwikkelen van het zorginkoopbeleid van Menzis, het vaststellen van de jaarrekening(en), statutenwijzigingen, fusies en benoeming van de leden van RvC. Ook is de Ledenraad een adviesraad in de zin van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Naast deze formele rol heeft de Ledenraad een belangrijke toetsende rol. Zij toetst de missie, de visie en het beleid van Menzis aan de praktijk van alledag.

Samenstelling Ledenraad Menzis 2016

Menzis Zorgverzekeraar N.V.: mevrouw M. Aangeenbrug-Daudeij, mevrouw M.H. ten Asbroek-Braamhaar, mevrouw V.J.M. Bastiaans, de heer C.J. Bes, de heer B. Bochane, de heer M.D.L. Bremmer, de heer G.J. van Dijken, de heer V.C.M. Exterkate, de heer G.H. van de Goorberg, de heer H.J. Hasper, mevrouw M.B.E. Horsthuis, mevrouw M.H.Th. Kleinhesselink, de heer J.G. Luesink, de heer P.L.A. Maassen, de heer A.M. Meijerink, mevrouw M. Moll, mevrouw B. Muijsenberg, de heer C.J. Netjes, mevrouw A.F. Noorman, de heer W. Oosterhof, mevrouw A. Overvelde (tot 5-4-2016), mevrouw I. Piksen, de heer P.M. Puik, mevrouw E.A.M.Th. te Riele-Ottenschot, de heer B.J. Schekman, mevrouw G. Schenkel, mevrouw I.M. Schuiling Beek, de heer E.R. van Slooten, mevrouw C.M. Thomassen, mevrouw M.G.P.M. Vastbinder, de heer J.G. van Veen, de heer R.J.T. van der Veen, mevrouw M.P. Verkade, de heer F.J. Wessels.

AnderZorg N.V.: mevrouw J.H.M Alkemade, de heer A.C. Kluiters, de heer A.G. Pomp, de heer D.W.J. Valk.

Azivo Zorgverzekeraar N.V.: de heer M.H. Waheb.

Lees hier het verslag van de Ledenraad

Lees hier het verslag van de Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De RvC fungeert als toezichthouder, werkgever, adviseur en klankbord van de Raad van Bestuur (RvB). De RvC houdt toezicht op de bedrijfsvoering, onder andere door bespreking van de kwartaalrapportages van de Directieraad en managementletters van Audit en de externe accountant. Naast de reguliere vergaderingen met de RvB, zijn er bijeenkomsten met leden van de Directieraad, Ondernemingsraad, Ledenraad en contacten met medewerkers. De RvC beoordeelt de hoofdlijnen van het gevoerde beleid, het commerciële beleid, het zorginkoopbeleid, het financieel beleid, het IV-beleid en het personeelsbeleid.

Rooster van aftreden 2016/2017

Naam

Functie

Datum benoeming

Datum herbenoeming

Datum aftreden

Dhr. Van Essen

voorzitter tot 1 juli 2016

1 juli 2008

1 juli 2012

1 juli 2016

Dhr. Van Lieshout

lid per 1 januari 2016,
voorzitter per 1 juli 2016

1 januari 2016

 

1 januari 2020 (herbenoembaar)

Dhr. Zwierstra

vicevoorzitter

1 januari 2009

1 januari 2017

1 januari 2018

Dhr. Simons

lid

30 mei 2008

30 mei 2012

30 mei 2016

Dhr. Oudshoorn

lid

1 januari 2009

1 januari 2013

1 januari 2017

Mevr. Van Asselt

lid

1 januari 2013

1 januari 2017

1 januari 2021 (herbenoembaar)

Mevr. Kemna

lid

2 april 2015

 

2 april 2019 (herbenoembaar)

Mevr. Molenaar

lid

1 juni 2016

 

1 juni 2020 (herbenoembaar)

Dhr. Rinsema

lid

1 januari 2017

 

1 januari 2021 (herbenoembaar)

  Nevenfuncties Raad van Commissarissen

  Dhr. drs. H. J. Van Essen, voorzitter (1946)

  • Voorzitter Revalidatie Nederland

  • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Horeca en Catering

  • Voorzitter Bestuur Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties

  • Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch

  • Lid RvC KSYOS, Amstelveen

  Dhr. prof. dr. R.P. Zwierstra, vicevoorzitter (1945)

  • Emeritus Hoogleraar Onderwijs en Opleiding Geneeskunde UMCG/FMW, Rijksuniversiteit Groningen

  • Vertrouwenspersoon arts assistenten in opleiding tot specialist in het UMCG

  Dhr. drs. R. Oudshoorn (1949)

  • Rob Oudshoorn Consulting

  • Lid Raad van Advies Berg Toys B.V. Ede

  • Lid Raad van Advies (i.o.) Blackbear Carbon B.V.

  • Europees agent Giugiaro B.V.

  Dhr. drs. H.J. Simons (1947)

  • Voorzitter Bestuur Ambulancezorg Nederland

  • Voorzitter Raad van Toezicht Willem Schrikker Groep, Amsterdam

  • Lid RvC Arcadis

  • Voorzitter adviesraad de Ondernemende Huisarts (DOH), Eindhoven

  • Voorzitter Bestuur Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH)

  • Voorzitter Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

  Mw. drs. C.S.M. van Asselt (1967)

  • Directielid APG Asset Management, Chief Finance and Risk Officer

  • Advisor to the Board, Commonland

  Mw. drs. J.M.A. Kemna RE CISA (1960)

  • Lid Raad van Commissarissen Binckbank N.V.

  • Extern lid Audit Committee van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  • Lid Raad van Toezicht Nictiz, Nationaal ICT-instituut in de zorg

  • Adviseur De Surinaamsche Bank (in december 2016 afgerond)

  • Adviseur Staverdent B.V.

  • Lid Raad van Advies van GovernanceQ

  • Lid van de adviescommissie 'Toekomstig Financial Control Framework(in december 2016 afgerond)

  • Lid Raad van Advies van Nelson Schoenen B.V.

  Dhr. prof. dr. P.A.H (Peter) van Lieshout (1958)

  • Hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht

  • Zelfstandig gevestigd bestuursadviseur

  • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg

  • Voorzitter Raad van Toezicht Nictiz, Nationaal ICT-instituut in de zorg

  • Voorzitter Commissie Goed Bestuur PO-raad

  • Lid Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs

  • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Alliantie (provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland)

  • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut (NJi)

  • Voorzitter Quality Assurance Netherlands Universities (QANU)

  • Voorzitter Raad van Toezicht Careyn: organisatie voor verpleging en verzorging in West-Nederland (tot 1 juli 2016)

  • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak

  • Lid van de het Curatorium van de VNG

  Mw. drs. M.B.T. Molenaar (1958)

  • Voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Muzu

  • Lid Raad van Commissarissen Enza Zaden

  • Bestuursvoorzitter Vrienden van Mikumi (ter ondersteuning van St. Kizito Hospital in Tanzania).

  Raad van Bestuur

  Het bestuur van de coöperatie is opgedragen aan de RvB. De leden van de RvB zijn voor hun bestuurstaak samen en afzonderlijk verantwoording schuldig aan de RvC. De RvB verschaft de RvC tijdig de gegevens die de commissarissen nodig hebben om hun taak uit te oefenen. De RvB vergadert wekelijks met de Directieraad en de besluiten worden door de RvB zoveel mogelijk genomen op basis van consensus.

  De RvB stelt jaarlijks een jaarplan inclusief begroting op voor het eerstvolgende jaar. Ook stelt zij een meerjarenstrategieplan op voor de komende jaren. Deze plannen worden onder goedkeuring van de RvC vastgesteld. Bij de uitvoering van haar taken zijn de van de strategie en visie afgeleide doelstellingen leidend en maakt de RvB een zorgvuldige afweging van belangen en risico’s. Daarbij houdt zij rekening met alle belanghebbenden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en gedragscodes. Ook neemt de RvB de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid mee in haar besluitvorming.

  De RvB bestaat in 2016 uit:

  • Drs. Ruben Wenselaar (1961), CEO en voorzitter RvB.
   Binnen Menzis, naast de algemene verantwoordelijkheid als dagelijks beleidsbepaler, specifiek verantwoordelijk voor: Audit, Strategie & Propositieontwikkeling, P&O en Corporate Communicatie.
   Achtergrond en loopbaan: Na zijn studie bedrijfseconomie werkte Ruben Wenselaar bij PricewaterhouseCoopers, DAF NV, Fuji Photo Film B.V. en uitvoeringsinstelling Cadans in management- en directiefuncties op het vlak van financiën, ICT en Human Resource Management. Ruben Wenselaar werd in 2002 directievoorzitter van Amicon Zorgverzekeraar. Na de fusie in 2004 trad hij toe tot de RvB van Menzis als CFO/CRO en vicevoorzitter en sinds 1 april 2015 als voorzitter/CEO.

  • Drs. Frank Janssen (1965), CFO/CRO en vicevoorzitter.
   Binnen Menzis, naast de algemene verantwoordelijkheid als beleidsbepaler, specifiek verantwoordelijk voor: Financiën & GRC Centraal, GRC Office, Treasury & Vermogensbeheer, Bestuursdienst, Klachtenmanagement & Participaties, Facilitair Bedrijf en Actuariaat.
   Achtergrond en loopbaan: Na zijn studies Commerciële Economie en Bedrijfskunde werkte Frank in de openbaar vervoersector in diverse financiële en operationele directieposities. Van 2005 tot 2009 was hij lid van de Raad van Bestuur van Connexxion. Daarna werkte hij tot 2010 als interim financieel directeur voor het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Frank Janssen is sinds 1 oktober 2010 in dienst bij Menzis. Tot 2012 als directeur Financiën en Governance, Riskmanagement & Compliance (GRC) en daarna tot 1 april 2015 als directeur Operations.

  Naast de leden van de RvB wordt de Directieraad gevormd door de volgende functionarissen:

  • directeur Zorg;

  • directeur Commercie;

  • directeur Informatievoorziening;

  • directeur Klant & Operations;

  • senior manager Strategie & Propositieontwikkeling;

  • manager Personeel & Organisatie.

  Nevenfuncties Directieraad 2016

  De heer drs. R. Wenselaar, Voorzitter, CEO

  • Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland

  • Lid Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars

  • Lid ZonMw - GGG Raad

  De heer drs. F.I.G. Janssen, Vicevoorzitter, CFO/CRO

  • Lid Raad van Commissarissen en AvA Vecozo B.V.

  • Lid Raad van Commissarissen en AvA Vektis

  • Lid BCVU Zorgverzekeraars Nederland

  De heer drs. J.P.J. van Eijck MBA, Directeur Zorg

  • Lid Raad van Advies Peercode

  • Lid Raad van Advies Horeko

  • Lid Raad van Advies Imagine 2

  • Lid BCZ Zorgverzekeraars Nederland

  De heer drs. H.G.J. Rotteveel, Directeur Commercie

  Geen

  De heer D. van de Wetering, Directeur Informatievoorziening

  Geen

  Mevrouw drs. H. Setz-Bakker, Directeur Klant & Operations (per 1 maart 2016)

  Geen

  Mevrouw drs. B.J. de Greeff, Senior Manager Strategie & Propositieontwikkeling

  Geen

  De heer drs. P. Stevens, Manager Personeel & Organisatie

  Geen

  Juridische structuur (situatie 31-12-2016)

  Vorige BIJLAGE F: Toelichting organogram
  Volgende Risicomanagement