Een straatmuzikant zijn voor een dag, wat een kick!

Florent
Bekijk foto
Vorige Volgende

Dialoog met onze stakeholders

De input van onze stakeholders is de basis van ons handelen. Hoe meer ons beleid ontstaat in open dialoog met stakeholders, des te groter het vertrouwen in de authenticiteit en maatschappelijke waarde van Menzis. Ook in 2016 zoeken we onze stakeholders actief op om hun input mee te nemen in ons beleid.

Stakeholders zijn voor ons alle partijen, die een relatie hebben met Menzis. Met de meeste stakeholders, waaronder onze strategische partners, hebben we structureel overleg. Daarnaast initiëren we zelf bijeenkomsten c.q. overleggen en spreken onze bestuurs- en directieleden regelmatig op symposia, die onze stakeholders bezoeken. Op basis van het contact met onze stakeholders komen onderwerpen naar voren. Dit zijn onderwerpen die onze stakeholders – en Menzis zelf - van belang vinden en waarop Menzis in meer of mindere mate invloed kan uitoefenen. Deze - zogenoemde materiële - onderwerpen komen terug in onze strategie en onze doelen. Door hier aan te werken, voegen wij waarde toe aan de maatschappij.

Verwijzing 3: Menzis kent de structurele betrokkenheid van onder meer de volgende stakeholders.

Verwijzing 4: Externe presentaties, deelname aan debatten door de Directieraad, met als doel verbinding leggen en dialoog voeren over visie en beleid van Menzis.

We onderscheiden de volgende groepen stakeholders:

INTERN:

  • klanten (onder meer via de Ledenraad en Medemenz);

  • medewerkers.

EXTERN:

  • partijen in de zorg (zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, brancheverenigingen);

  • toezichthouders (RvC, Zorginstituut Nederland, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Consument & Markt, Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens);

  • samenwerkingspartners met een collectieve verzekering bij Menzis, waaronder werkgevers, belangenorganisaties en gemeenten;

  • maatschappelijke partners (sponsorpartijen, gemeenten, sportbonden, enzovoort);

  • intermediairs en vergelijkers;

  • overheid en politiek;

  • leveranciers.

Meer weten over dit onderwerp?

Vorige Verslag Raad van Commissarissen
Volgende Omgevingsanalyse