Een straatmuzikant zijn voor een dag, wat een kick!

Florent
Bekijk foto
Vorige Volgende

Materialiteitsmatrix

De contacten met onze stakeholders leiden tot een reeks van onderwerpen die zij van belang vinden, op het economische, sociale en milieutechnische vlak. Deze materiële onderwerpen staan in de materialiteitsmatrix. Onderwerpen die links op de horizontale as staan, kan Menzis zelfstandig oppakken. De meest rechts geplaatste onderwerpen liggen het minst binnen onze invloedssfeer. De onderwerpen die onderin de matrix staan, zijn van het grootste belang voor onze stakeholders.

Op basis van signalen van stakeholders hebben de volgende onderwerpen bij Menzis in 2016 meer aandacht gekregen: begrijpelijke producten en contracten, efficiënte en foutloze dienstverlening, zorg dichtbij en het versterken van de maatschappelijke rol van de zorgverzekeraar.

Naast de onderwerpen die materieel zijn voor onze stakeholders, zijn er onderwerpen die materieel zijn voor Menzis zelf als organisatie. Hierbij gaat het onder meer om het behoud van een financieel gezonde en stabiele organisatie en zo min mogelijk belasten van het milieu. De onderwerpen in de matrix komen terug in de vier focuspunten van onze strategie. Deze focuspunten komen terug in de hoofdstukken in dit jaarverslag. Zo komen we tegemoet aan de informatiebehoefte van onze stakeholders.

Wat vindt u?

Uit onze nauwe banden met de stakeholders weten we welke onderwerpen bij hen leven. En welke onderwerpen belangrijk zijn om op te pakken. Uiteraard kunnen we niet alles doen, bijvoorbeeld omdat het buiten onze invloedssfeer of verantwoordelijkheid ligt. Daarin maken we dus keuzes. We ontvangen graag feedback. Als u vindt dat we andere keuzes moeten maken, horen we dat graag. Uw reacties zijn welkom op jaarverslag@menzis.nl.

Dilemma: De grenzen van de Basisverzekering

Medisch is steeds meer mogelijk en deze nieuwe mogelijkheden worden zeer ruimhartig toegelaten tot de Basisverzekering. Op zich is het mooi dat nieuwe behandelingen en medicijnen hiermee breed beschikbaar komen voor iedereen die ze nodig heeft. Maar doordat er steeds meer vanuit de Basisverzekering wordt vergoed, komt de betaalbaarheid van de zorg onder druk te staan. Elke euro aan premie-inkomsten kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Om dit dilemma aan te pakken zijn twee zaken nodig. Ten eerste, moet kosteneffectiviteit meer worden meegewogen bij de toelating. Een medicijn mag duur zijn, maar dan moet het ook echt nieuwe en bewezen toegevoegde waarde bieden voor de patiënt. Heeft het dat niet of onvoldoende, dan hoort het niet thuis in de Basisverzekering. De beroepsgroepen van artsen kunnen de grens van de Basisverzekering goed bewaken, want zij weten het beste wat goed is voor de patiënt.

Ten tweede is het belangrijk dat we niet alleen toevoegen aan de Basisverzekering, maar er ook behandelingen en medicijnen uithalen. Immers, als nieuwe behandelingen of medicijnen aantoonbaar beter zijn, hoeven de ‘oude’ behandelingen of medicijnen niet altijd meer vergoed te worden. Nee zeggen in de zorg is moeilijk en leidt vaak tot ethische dilemma’s. Maar voor de betaalbaarheid én kwaliteit is het wel nodig. Deze discussie moet gevoerd worden.

Dilemma: Positie zorgverzekeraar in stelsel

De aanloop naar 2017 kenmerkte zich door de nodige turbulentie rond de zorg, het zorgstelsel en de rol van de zorgverzekeraars. De diverse politieke partijen schreven verkiezingsprogramma’s waarin de zorgverzekering prominent naar voren kwam. Ook de toezichthouders brachten rapport na rapport uit. Veel rapporten hebben een kritische kijk op het zorgstelsel en op de rol van de zorgverzekeraar. Menzis verwacht niet dat de komende jaren het gehele stelsel zal veranderen. Wel verwachten we dat de nodige maatregelen worden getroffen om een aantal veranderingen door te voeren. Het Regeerakkoord, en daarmee de plannen rond het zorgstelsel, zullen het resultaat zijn van complexe onderhandelingen, die grote impact kunnen hebben op Menzis en de andere zorgverzekeraars. Voor Menzis is het zaak in al deze veranderingen trouw te blijven aan de eigen maatschappelijke identiteit en coöperatieve oorsprong. Daarin ligt het bestaansrecht van de zorgverzekeraar. Wat er ook gebeurt in het stelsel, wij blijven streven naar meer waarde voor mens en maatschappij. 

Materieel onderwerp

Onderwerpen die Menzis van belang vindt in de waardeketen waarin wij opereren en die zijn ingegeven door de dialoog met onze stakeholders.

Inspraak en invloed klanten coöperatie

We doen het samen met onze klanten en stakeholders.
De mate waarin de klanten van onze coöperatie en overige stakeholders betrokken worden bij en invloed hebben op ons beleid.

Iedereen is welkom

Ook de aanvullende zorgverzekeringen van Menzis zijn voor iedereen toegankelijk, zonder medische of andere selectie.

Efficiënte en foutloze dienstverlening

We spelen in op de behoefte van onze klanten aan ‘gemak’. We leveren een hoge persoonlijke service voor een marktconforme premie. Dit houdt in dat we ervoor zorgen dat we een efficiënte serviceorganisatie zijn met excellente processen, georganiseerd vanuit de klanten. We hebben onze kernprocessen op orde en blijven streven naar verbetering.

Begrijpelijke producten en contracten

We zetten ons in om onze klanten zo duidelijk en open mogelijk te informeren over polissen, kosten, vergoedingen en voorwaarden.

Menzis-identiteit spreekt uit elk contact

Menzis staat voor: menselijk, daadkrachtig en voor elkaar. We zijn een coöperatie van klanten die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Deze identiteit spreekt uit alle contacten.

Concurrerende premie

Een betaalbare premie is heel belangrijk voor onze klanten. Daarom zetten we onze reserves in om de premiestijging te dempen en letten we sterk op kosten in de zorginkoop. Zo blijft onze premie concurrerend.

Transparantie in zorgkosten,
besteding van de premie en reserves

We bieden onze klanten inzicht in zorgkosten, premie-opbouw en premiebesteding. Als aan de wettelijke verplichtingen is voldaan, spreken we onze reserves aan om premieverhoging te dempen.

Duurzaam beleggen

We realiseren een verantwoord rendement met duurzame beleggingen. Ons beleggingsbeleid is risicomijdend, met hoofdsombescherming als belangrijk uitgangspunt. We beleggen wereldwijd in partijen en landen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, met een grote spreiding om risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

Zorg dichtbij in de regio

We stellen samen met zorgaanbieders een regionale agenda op, waarmee we de zorg dichter bij mensen willen brengen. Het uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats. Hierin geven we de patiënt meer eigen verantwoordelijkheid. De zorg wordt dichtbij georganiseerd waar het kan.

Kwaliteit van zorg

Bij de inkoop van zorg houden we ons aan de kwaliteitscriteria van de beroepsgroepen van artsen. De kwaliteit van de zorg die de patiënt ervaart, is integraal onderdeel van de zorginkoopcriteria.

Innovatie in de zorg

Om de zorg betaalbaar te houden, is het belangrijk dat ze zorg vernieuwt. Menzis ondersteunt projecten, nieuwe financieringsmodellen en andere zorginnovaties.

Versterken leefkracht
Stimuleren gezond gedrag

We helpen klanten om zowel geestelijk als fysiek de maximale kwaliteit van leven te bereiken, ook als dat met een beperking is of in tijden van ziekte. Leefkracht staat voor een totaalopvatting over ‘positieve gezondheid’. Dat gaat veel verder dan alleen niet ziek zijn.

Menzis is een goede werkgever

Elke medewerker, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, levensovertuiging, handicap of privésituatie, moet zich thuis kunnen voelen bij Menzis.
We versterken de leefkracht van onze medewerkers.
Het realiseren van de visie en strategie vraagt iets van ons allen: de lat hoger leggen, beter met elkaar samenwerken (in de keten) en scherper naar elkaar zijn. Oftewel: meer daadkracht in de praktijk brengen. We investeren daarom komende twee jaar in daadkrachtig persoonlijk leiderschap.

Vorige Omgevingsanalyse
Volgende Visie en strategie