Een straatmuzikant zijn voor een dag, wat een kick!

Florent
Bekijk foto
Vorige Volgende

Omgevingsanalyse

In ons contact met stakeholders en onze eigen dagelijkse praktijk, signaleren wij een aantal ontwikkelingen:

Overheid & Maatschappij

 • De betaalbaarheid van de zorg is een belangrijk issue en zal dat zeker blijven, ongeacht de kleur van het volgende kabinet. Belangrijk daarin is de rol van de zorgverzekeraar als inkoper van kwalitatief goede en toegankelijke zorg.

 • Een aantal instanties heeft kritiek op de mate van transparantie van zorgpolissen. Niet alleen van zorgverzekeraars, maar ook van vergelijkers, volmachten en collectiviteiten. Ondanks pogingen van zorgverzekeraars om tegemoet te komen aan de kritiek, zijn maatregelen door de overheid niet uit te sluiten. Denk aan het (gedeeltelijk) afschaffen van het verplicht eigen risico, de mogelijke beperking van de collectiviteitskorting en een beperking van premiedifferentiatie.

 • Er komen steeds meer vereisten op het gebied van de interne organisatie, met richtlijnen zoals
  Solvency II.

 • Er is steeds meer aandacht voor compliance-gerelateerde zaken. Gegevensbeveiliging (tegen onder meer cybercrime) en een goede informatiebeheersing vragen steeds meer van organisaties.

Klant

 • De afgelopen negen jaar was de overstapmarkt jaarlijks niet groter dan 8% het totaal aantal verzekerden in Nederland. Dat is, voor een vrije markt, een laag percentage. Bijvoorbeeld ook in vergelijking met de energiemarkt. Daar komt bij, dat premie of korting een belangrijke reden is om over te stappen. Zal dat de komende jaren zo blijven?

 • Klanten lijken zich te verdelen. Een gedeelte van de klanten heeft geen of weinig zorgbehoefte en is uit op een lage premie. De andere groep klanten heeft wel een zorgbehoefte en is op zoek naar zo veel mogelijk dekking van de zorgkosten. Dit creëert verdeeldheid.

 • Solidariteit in het zorgstelsel gaat uit van de gedachte: ‘van iedereen, voor iedereen’. Door de aanhoudende stijging van de zorgkosten en verhoging van zorgpremies en het eigen risico, staat het solidariteitsprincipe vaker ter discussie.

 • De afgelopen jaren is de transparantie rond zorgverzekeringen fors toegenomen. Het gaat hierbij om het zichtbaar maken en begrijpelijk presenteren van producten, diensten en de besteding van premiegelden.

 • Klanten verlangen van hun zorgverzekeraar service op de manier en het moment dat zij dit willen. Snel en gemakkelijk communiceren via online toepassingen.

Zorgaanbieders

 • De betaalbaarheid van zorg staat onder druk. Deze druk is ook voor zorgaanbieders voelbaar, die in onderhandelingen met Menzis vaak meer financiële ruimte proberen te krijgen. De druk wordt verder opgevoerd door discussies in het publieke debat, krachtenbundeling van zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars, de inzet van ‘vertragingstactieken’ in de onderhandeling enzovoort. Om te midden van deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van zorg blijvend te kunnen garanderen, moeten we kritisch kijken naar onze eigen positionering in het zorgveld en onze waardeketen, en de manier waarop we zorg inkopen.

 • In de toenemende participatiesamenleving krijgen thema’s als langer thuis wonen en mantelzorg een steeds prominentere plek. Mensen willen in toenemende mate zelf regie voeren over hun zorg en gezondheid. Ze zoeken naar manieren om gelukkiger en gezonder te leven. Als ze zorg moeten gebruiken, willen ze weten wat dit kost en waar zij de beste kwaliteit kunnen krijgen. Zelfmanagement is in opkomst, waarbij mensen zelf hun medische gegevens meten en zelf meer onderdeel worden van hun behandelteam.

 • Zorgverzekeraars gaan steeds meer inkopen op gezondheidsuitkomsten, het waardegericht inkopen.

 • Zorginkoop gaat steeds meer ook over kwaliteit. Dit is mede ingegeven doordat klanten meer transparantie wensen over de kwaliteit en zorgkosten die zij bij een zorgaanbieder kunnen verwachten.

Onze positie

Sterke punten van Menzis zijn de maatschappelijke betrokkenheid en de onderscheidende inzet op leefkracht. We hebben een sterke positie in de kernwerkgebieden en de samenwerking in de keten is goed. Een zwakte is dat Menzis minder reserves heeft dan de concurrentie, waardoor wij minder kunnen teruggeven om de premiestijging te dempen. Kansen zien we vooral in de verdere regionale samenwerking en de ontwikkeling op leefkracht. Bedreigingen komen vanuit mogelijke veranderingen in het zorgstelsel en de publieke opinie over zorgverzekeraars. Ook kan de financiële instabiliteit van zorgaanbieders onze zorgplicht ondermijnen. Al met al zijn het turbulente tijden. Menzis ziet het antwoord hierop in het nog nadrukkelijker uitdragen en waarmaken van de maatschappelijke waarde van de zorgverzekeraar: behoud van betaalbare en toegankelijke zorg in een solidair stelsel. Dit is uitgewerkt in onze strategie.

Menzis in het publieke debat

Als Menzis willen we een eigen positie innemen in de omgeving waarin we opereren. Zo tonen we onze meerwaarde in het zorgveld en daarbuiten. Ook laten we zien dat we als zorgverzekeraar onderscheidend zijn ten opzichte van onze concurrenten. Met een heldere positie kunnen we namelijk eenduidig en proactief deelnemen aan het publieke en/of politieke debat. Tegelijkertijd kunnen we met duidelijke standpunten snel reageren op issues die opeens opspelen. Menzis heeft daarom drie thema’s benoemd waarop we standpunten innemen die echt bij ons passen. Dit zijn:

 • Menselijk & Voor Elkaar. Dit gaat over onze coöperatieve identiteit, solidariteit, maatschappelijke meerwaarde en de goede fundamenten van ons huidige stelsel.

 • Leefkracht voor ieder mens. Dit gaat over Leefkracht voor iedereen, SamenGezond, preventie en onze Regioaanpak.

 • Zorg inkopen met meer waarde voor de klant. Hiermee willen we kwalitatief goede en betaalbare zorg inkopen voor iedereen.

Op deze drie thema’s hebben we position papers opgesteld. Met de standpunten uit deze papers kunnen we nog nadrukkelijker onze maatschappelijke waarde uitdragen en waarmaken. De standpunten uit deze position papers zijn ook verwerkt in dit jaarverslag.

Vorige Dialoog met onze stakeholders
Volgende Materialiteitsmatrix