Een hele gave boomhut, midden op de hei. Geweldig!

Joost
Bekijk foto
Vorige Volgende

Duurzaam beleggingsbeleid

Met welk geld belegt Menzis?

Menzis ontvangt elke maand de zorgpremie van 2,2 miljoen klanten. Met dit premiegeld kopen we zorg in en betalen we elke dag de zorgrekeningen van onze klanten. Om voor honderd procent zeker te zijn dat we die rekeningen elke dag kunnen betalen, moeten we van de toezichthouders financieel gezond zijn. We zijn verplicht een reservepot te hebben om tegenvallers mee op te vangen. Dus ook als onze klanten ineens meer of duurdere zorg nodig hebben, moet Menzis dat kunnen betalen. We mogen de reserves dus niet zomaar gebruiken om de premie te verlagen.

Menzis vindt het belangrijk dat het geld uit deze verplichte reservepot veilig en nuttig wordt gebruikt. Daarom beleggen we met de reserves, op een verantwoorde en zorgvuldige manier. Dat heeft een aantal voordelen voor onze klanten. Ten eerste, geven we de opbrengsten van de beleggingen terug aan onze klanten door ze te verrekenen in de zorgpremie. Ten tweede, zetten we de verplichte reserves positief in voor de maatschappij door ze op een duurzame manier te investeren. Zo investeren we bijvoorbeeld in innovaties die zorg en gezondheid in Nederland verbeteren. Ook dat is in het voordeel van onze klanten.

Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid zijn voor Menzis vanzelfsprekend en richtinggevend. Ook als belegger volgt Menzis die leidraad: volgens ons sluiten financieel en duurzaam rendement elkaar niet uit.

Ons vermogen is 100% duurzaam belegd. Duurzaam beleggen houdt in dat wij nadrukkelijk alleen willen beleggen in bedrijven en landen die verantwoord omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Wij beleggen voor de lange termijn. We richten ons niet op korte termijngewin maar op een duurzaam rendement.

Daarom passen wij op onze beleggingen duurzaamheidscriteria oftewel ESG (Environment, Social, Governance) criteria en de UNPRI beleggingsprincipes toe. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in wapens zoals clusterbommen en landmijnen, militaire wapens of vuurwapens. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gezondheid beleggen we ook niet in tabaksproducenten. Duurzaam beleggen betekent ook dat Menzis investeert in de toekomst van de gezondheidszorg. Dat doen we onder andere door innovatieve concepten ruimte te geven om te kunnen groeien.

Ons beleggingsbeleid omvat vier pijlers:

 • Uitsluitingenbeleid

 • Dialoogbeleid

 • Stembeleid

 • Duurzame beleggingsprocessen

Zie ook www.menzis.nl/vermogensbeheer

Investeren in gezondheidszorg

Duurzaam beleggen betekent ook dat Menzis investeert in de toekomst van de gezondheidszorg. Sinds 2011 wenden we daarom een deel van de aandelenportefeuille aan voor investeringen in de Nederlandse zorg. Voorwaarde voor deze investeringen is wel, dat ze een structurele, lange termijn bijdrage leveren aan de missie van Menzis. Dit houdt in dat de belegging niet alleen een positieve rendementsverwachting moet hebben, maar ook moet bijdragen aan voldoende kwalitatief goede zorg voor onze klanten en stimulatie van innovatie in de zorg. Met onze zorgbeleggingen richten we ons onder andere op jonge Nederlandse ondernemingen die kapitaal nodig hebben om te kunnen groeien of om hun innovatie verder te kunnen ontwikkelen. Via participatiemaatschappijen verschaffen we hen zogenaamd durfkapitaal, financiering voor groei (met bijbehorende risico’s). Maar ook buitenlandse initiatieven die impact kunnen hebben op de Nederlandse zorgmarkt behoren tot de scope.

In het beleggingsplan is een limiet opgenomen voor de totale belegging in de zorg. Deze bedraagt in 2016 ruim 10% van de aandelenportefeuille. In 2016 is de portefeuille aan zorgbeleggingen niet verder uitgebreid. Op dit moment investeert Menzis in deze fondsen:

 • LSP Health Economic Fund

 • Holland Venture Zorg Innovaties

 • Gilde Healthcare Services I

 • Gilde Healthcare Services II

 • NextGen Ventures

 • SHIFT Invest

 • Aglaia Oncology Fund II

De beleggingen in deze fondsen voor de Zorg bedragen per eind 2016 circa 2,4% van de aandelenportefeuille.

Draagbare kunstnier - “Je vrijheid terug als nierdialyse patiënt”

Nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse zitten gevangen in een leven vol beperkingen. Menzis vindt het belangrijk dat iedereen zijn eigen leven kan inrichten, met of zonder beperkingen. Ook nierpatiënten. Hoe mooi zou het zijn als nierpatiënten waar en wanneer ze willen kunnen dialyseren. Hoe mooi zou het zijn als hun leven niet langer hoeven af te stemmen op de behandeling, maar dat de behandeling zich afstemt op het leven van de nierpatiënt.

Met deze droom is de Nierstichting begonnen aan een ontdekkingstocht om dit technologisch mogelijk te maken: de reis naar een draagbare kunstnier. Met twee toonaangevende technologiebedrijven is de Nierstichting aan de reis begonnen. Op dit moment is er een eerste werkbaar prototype van een draagbare kunstnier. Maar om deze innovatie daadwerkelijk af te stemmen op het leven van een nierpatiënt en op grote schaal te produceren, zijn meer ontdekkingsreizigers nodig. Menzis heeft zich als betrokken zorgverzekeraar, samen met twee andere zorgverzekeraars (CZ en Zilveren Kruis), bij het reisgezelschap aangesloten om de ontdekkingstocht tot een goed einde te brengen. Gezamenlijk investeren we in dit initiatief, zodat deze innovatie er over enige tijd daadwerkelijk komt en nierpatiënten de regie op hun eigen leven terugkrijgen. Dat is goed voor de leefkracht van nierpatiënten. En dat is goed voor ons allemaal omdat de (hoge) kosten van dialyse worden verlaagd door de introductie van de draagbare kunstnier. Lukt dat, dan komen de besparingen volledig terug in de zorgpremie voor iedereen.

Resultaat 2016

De obligatieportefeuille van Menzis is in 2016 uitgebreid met duurzame obligaties, zogenoemde Groene obligaties. Dit zijn obligaties die zijn uitgegeven om een specifiek duurzaam project te financieren. Hiermee investeren we gericht in projecten die een positieve impact hebben op een duurzamere wereld. Dat levert dubbele winst op: onze klanten profiteren van het rendement van de beleggingen en we leveren als belegger een bijdrage aan duurzaamheid. We hebben in ons beleggingsbeleid 15% van de obligatieportefeuille gereserveerd voor Groene obligaties. Maar omdat dit nog een relatief jonge markt is, is het niet mogelijk zo’n positie in korte tijd op te bouwen. Per eind 2016 bestaat de obligatieportefeuille voor ca 6% uit Groene obligaties.

Een voorbeeld van een Groene obligatie in de Menzis-portefeuille is de Waterobligatie uitgegeven door deNederlandse Waterschapsbank. Met het geld opgehaald met de Waterobligaties worden overstromings- en waterbeheerprojecten van de Nederlandse waterschappen gefinancierd. Een groot deel van deze investeringen zal worden uitgevoerd onder de noemer van het Deltaprogramma, een plan dat is opgezet door de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overstromingspreventie- en waterbeheerprogramma’s aansluiten op de verwachte klimaatverandering in de komende decennia. Hierbij zal rekening worden gehouden met zowel patronen van hevigere neerslag als met langere periodes van droogte (bron: www.nwbbank.com/green-bond-waterobligatie).

Een ander voorbeeld is de Groene obligatie van FMO (de Nederlandse FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden). Met deze groene obligatie wordt geïnvesteerd in het tegengaan van (en aanpassingen aan) klimaatverandering, waarbij duurzame energieopwekking, energie-efficiëntie, schoon transport en duurzaam bodemgebruik een rol spelen. Een deel van het kapitaal gaat naar microfinanciering in lage-inkomenslanden. Een overzicht van alle gefinancierde projecten is hier te vinden. Per november 2016 zijn de twee grootste gefinancierde projecten een windkrachtproject van 4 maal 20 megawatt in Costa Rica en een waterkrachtinstallatie van 120 megawatt in Zambia.

Vorige Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016
Volgende Verslaggevingscriteria