Een hele gave boomhut, midden op de hei. Geweldig!

Joost
Bekijk foto
Vorige Volgende

Geconsolideerde balans per 31 december 2016

(na bestemming van het resultaat; in duizenden euro's)

ACTIVA

 

2016

 

2015

Immateriële vaste activa

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

 

3.516

  

3.313

 
   

3.516

  

3.313

       

Beleggingen

Terreinen en gebouwen

 

33.883

  

37.608

 

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

 

40

  

40

 

Overige financiële beleggingen

 

1.681.670

  

1.994.044

 
   

1.715.593

  

2.031.692

       

Vorderingen

Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers

 

124.349

  

144.845

 

Vordering op Zorginstituut Nederland

 

985.811

  

1.108.231

 

Overige vorderingen

 

273.194

  

252.749

 
   

1.383.354

  

1.505.825

       

Overige activa

Materiële vaste activa

 

11.656

  

11.309

 

Liquide middelen

 

296.820

  

9.024

 
   

308.476

  

20.333

       

Overlopende activa

Lopende rente en huur

 

81

  

93

 

Overige overlopende activa

 

23.772

  

3.678

 
   

23.853

  

3.771

       

Afgeleide financiële instrumenten

  

0

  

2.561

       

Totaal activa

  

3.434.792

  

3.567.495

PASSIVA

 

2016

 

2015

Eigen vermogen

Wettelijke reserves

 

346.352

  

346.855

 

Statutaire reserves

 

26.291

  

28.314

 

Overige reserves

 

1.048.975

  

1.093.341

 
   

1.421.618

  

1.468.510

       

Technische voorzieningen

Voor niet verdiende premies en lopende risico's

 

143.925

  

261.607

 

Voor te betalen schaden

 

1.381.793

  

1.282.951

 
   

1.525.718

  

1.544.558

       

Voorzieningen

Voor pensioenen

 

11.499

  

14.236

 

Overige voorzieningen

 

21.594

  

18.684

 
   

33.093

  

32.920

       

Schulden

Schulden uit directe verzekering

 

369.175

  

403.865

 

Andere obligaties en onderhandse leningen

 

15.000

  

10.000

 

Schulden aan kredietinstellingen

 

21.106

  

51.579

 

Schulden aan Zorginstituut Nederland

 

11.072

  

15.900

 

Overige schulden

 

37.294

  

39.776

 
   

453.647

  

521.120

       

Overlopende passiva

  

571

  

387

       

Afgeleide financiële instrumenten

  

145

  

0

       

Totaal passiva

  

3.434.792

  

3.567.495

Vorige Financiële resultaten
Volgende Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016