Ik heb met mijn eigen bijen mijn eigen honing gemaakt. Fantastisch toch?

Daan
Bekijk foto
Vorige Volgende

Naleving wet- en regelgeving en codes

Als zorgverzekeraar heeft Menzis te maken met veel wettelijke regelingen en codes, zowel intern als extern.

De belangrijkste daarvan zijn:

 • Zorgverzekeringswet (Zvw);

 • Wet langdurige zorg (Wlz);

 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • Wet op het financieel toezicht (Wft);

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

 • Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering;

 • Wet Normering Topinkomens 2 (WNT 2)

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste codes en regelingen die in 2016 gelden.

Externe codes:

 • De Nederlandse Corporate Governance Code

 • ZN Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

 • Uniforme maatregelen ZN

  • Uniforme Maatregel 01: Functionele eenheid

  • Uniforme Maatregel 02: Privacy Statement

  • Uniforme Maatregel 03: Informatie verstrekken aan verzekerden en verzekeringnemer

  • Uniforme Maatregel 04: Direct Marketing

  • Uniforme Maatregel 05: Maatregel verzekerden behorend tot kwetsbare groepen

  • Uniforme Maatregel 06: Privacy afhandeling declaraties

  • Uniforme Maatregel 07: Overstapregels tijdens prolongatie

  • Uniforme maatregel 08: Uitwisseling persoonsgegevens tussen zorgverzekeraars bij diverse vormen van controle en fraudebeheersing

  • Uniforme maatregel 09: Gebruik authenticatiemiddelen bij internetapplicaties

  • Uniforme maatregel 10: Gebruik van zorgvraagzwaartegegevens op basis van model 1.0

  • Uniforme maatregel 11: Portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ)

 • ZN Gedragscode verwerking persoonsgegevens door zorgverzekeraars

  • Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen

  • Gedragscode persoonlijk onderzoek

  • Moratorium erfelijkheidsonderzoek Verbond van Verzekeraars

  • HIV-gedragscode

 • ZN Protocol materiële controle Zorgverzekeraars Nederland

 • Protocol Verzekeraars en Criminaliteit

 • Convenant tipgelden OM Politie en Verbond van Verzekeraars

 • NVP sollicitatiecode

 • Global Compact Principles van de Verenigde Naties

 • Principles for Responsible Investment (UNPRI)

 • Eumedion, Handboek Corporate Governance (stembeleid bij beleggingen in andere ondernemingen)

Interne codes:

 • Besturingsmodel Menzis. Het besturingsmodel Menzis beschrijft hoe de effectieve en efficiënte besturing van Menzis bewerkstelligd wordt. De invulling van deze besturing wordt beschreven in de volgende beleidsrichtlijnen en charters:

  • Beleidsrichtlijn Governance

  • Beleidsrichtlijn Interne beheersing

  • Charter Risicomanagement functie

  • Charter Compliance functie

  • Charter Actuariële functie

  • Charter Audit functie

  • Beleidsrichtlijn Betrouwbaarheid en geschiktheid

  • Beleidsrichtlijn Uitbesteding

  • Beleidsrichtlijn Beloningsbeleid

  • Beleidsrichtlijn Klachtenbehandeling

 • Gedragscode voor persoonlijke integriteit. In deze gedragscode wordt verwezen naar de volgende regelingen van integriteit:

  • Regeling klokkenluiders;

  • Regeling incidenten;

  • Regeling geschenken;

  • Regeling computergebruik;

  • Regeling nevenfuncties en nevenwerkzaamheden;

  • Reglement ongewenste omgangsvormen;

  • Regeling pre-employment screening;

  • Regeling beluisteren, bekijken, opnemen en registreren van klantcontact;

 • Daarnaast geldt:

  • Regeling agressie, bedreiging en aangifte;

  • Regeling ongewenste omgangsvormen;

  • Fraudebeleid.

 • Privacybeleid Menzis:

  • Richtlijn Gegevens verstrekken aan derden;

  • Richtlijn Bewaren en vernietigen van gegevens;

  • Procedure inzage- en correctierecht;

  • Procedure recht en verzet;

  • Procedure melden gegevensverwerking;

  • Anonimiseren testgegevens;

  • Procedure verkeerde adres medische dossiers;

  • Gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijke en statistische doeleinden;

  • Protocol meldplicht datalekken.

 • Moreel-ethische verklaring/eed of belofte, getekend op 27 maart 2013 door RvB en RvC (conform Code Verzekeraars en Wft).

Relaties met leveranciers/verantwoordelijkheid in de keten

Voor Menzis is respect voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie belangrijk in haar relaties met toeleveranciers en afnemers. Contractueel uitgangspunt voor Menzis is dat toeleveranciers de geldende wet- en regelgeving op dit gebied naleven. We kennen sinds maart 2016 een uitsluitingsbeleid om te voorkomen dat Menzis relaties onderhoudt met organisaties die zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten, wetgeving, etc. Om dit beleid uit te voeren, wordt een uitsluitingenlijst gebruikt. In 2016 zijn twee contracten met een leverancier en afnemer op basis van dit beleid heroverwogen. Verder heeft Menzis een aparte afdeling Fraude die zich richt op het achterhalen van fraude bij het declareren van zorg door klanten en zorgaanbieders. Ook hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid in de keten.

Vorige Verslaggevingscriteria
Volgende Begrippen en afkortingen