Een jaar lang elke dag een fietstocht, geweldig!

Elmar
Bekijk foto
Vorige Volgende

Milieu zo min mogelijk belasten

Menzis wil het milieu dan ook zo min mogelijk belasten. Ook in 2016 hebben we stappen gezet op weg naar een verdere verduurzaming van de bedrijfsprocessen. Daarbij ligt de focus vooral op het verduurzamen van de huisvesting en de mobiliteit. Ook nemen we onze verantwoordelijkheid in de keten richting leveranciers.

De werkzaamheden van Menzis zijn in principe niet vervuilend van aard. Onze autokilometers en kantoorwerkzaamheden hebben de meeste impact op het milieu. Daarom vinden wij het belangrijk te rapporteren over onze mobiliteit, CO2-uitstoot, papierverbruik, afval en huisvesting (waaronder het verbruik van, water, elektriciteit en gas).

Certificering

Sinds 2010 worden milieueffecten en -risico's van ons dagelijks handelen beheerst en waar mogelijk verminderd met behulp van het milieumanagementsysteem ISO 14001. Na de externe audit in september 2016 is het certificaat voor het zevende jaar op rij verstrekt. Het betreft hier een hercertificering. Ook is Menzis als een van de eerste organisaties volgens de herziene norm (ISO 14001:2015) gecertificeerd. Er hebben in 2016 geen milieu-incidenten plaatsgevonden.

Inkoop

Menzis is onderdeel van een keten en heeft ook een verantwoordelijkheid naar leveranciers. Van leveranciers wordt verwacht dat zij dezelfde ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid als Menzis en proactief bijdragen aan het duurzaamheidsbeleid van Menzis. Duurzaamheid is dan ook een standaard agendapunt in de overleggen met de leveranciers. Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij de aanschaf van nieuwe producten en/of diensten bij bestaande leveranciers, zoals klimaatinstallaties en een gebouwbeheersysteem. Daarnaast is duurzaamheid, naast prijs, kwaliteit en functionaliteit, een criterium voor het selecteren van leveranciers voor het leveren van (facilitaire) producten en/of diensten. In 2016 hebben zulke inkooptrajecten plaatsgevonden voor de hoofdaannemer en de architect voor de nieuwe werkomgeving, diverse opleidingen, het learning management systeem en het externe klant contact center.

Mobiliteit

KENGETALLEN

2016

2015

Lease

  

CO2-uitstoot in tonnen

1.589

1.516

Aantal leaseauto’s

238

221

Woon-werkverkeer

  

Aantal afgelegde kilometers met OV-jaarabonnement

535.946

681.355

Aantal OV-jaarabonnementen

31

48

Aantal afgelegde kilometers met privéauto om op het werk te komen

12.766.033

12.080.515

Zakelijke kilometers (excl. lease)

  

Aantal gedeclareerde kilometers (zakelijke ritten met privéauto)

1.518.816

1.870.125

Aantal vliegkilometers

48.676

50.364

Afgelegde zakelijke km’s met trein

379.066 **

361.389

Poolauto’s

  

Zakelijk gereden km’s

881.326

655.459

Aantal reserveringen

2.460

2.721

Aantal poolauto’s

26

18

Videoconference

  

Aantal reserveringen

15.559

14.829

Leenfietsen (excl. Den Haag)

  

Aantal gereserveerde leenfietsen

3.853

3.603

  • * De vergelijkende cijfers uit 2015 wijken af van de gepubliceerde cijfers in het maatschappelijk verslag 2015, omdat de verbruikstanden van december zijn ingeschat op basis van de meterstanden. Na ontvangst van de eindafrekening in 2016 zijn deze gegevens aangepast.
  • ** De eindafrekening met het verbruik van december is op moment van schrijven nog niet beschikbaar. Menzis maakt hierbij gebruik van een schatting over december. In het maatschappelijk jaarverslag 2017 zullen de vergelijkende cijfers worden aangepast op basis van de realisatie.

Verbruik

Menzis-breed, in kilogrammen

 

2016

2015

verschil

Papierverbruik m.b.t. postverzending

200.742

211.970

- 5%

Intern papierverbruik (blanco printpapier)

17.424

23.936

- 27%

Totaal

218.166

235.906

- 8%

    

Elektriciteitsverbruik in KWh

4.550.556 **

5.414.378 *

- 16%

Gasverbruik in m3

259.658 **

289.819 *

- 10%

Waterverbruik in m3

10.457 **

13.032 *

- 20%

Cijfers zijn het totale verbruik van locaties Wageningen, Enschede en Groningen. (dus exclusief Den Haag, Zwolle en winkels).

  • * De vergelijkende cijfers uit 2015 wijken af van de gepubliceerde cijfers in het maatschappelijk verslag 2015, omdat de verbruikstanden van december zijn ingeschat op basis van de meterstanden. Na ontvangst van de eindafrekening in 2016 zijn deze gegevens aangepast.
  • ** De eindafrekening met het verbruik van december is op moment van schrijven nog niet beschikbaar. Menzis maakt hierbij gebruik van een schatting over december. In het maatschappelijk jaarverslag 2017 zullen de vergelijkende cijfers worden aangepast op basis van de realisatie.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot in 2016 bedroeg 5.586 ton. In 2015 was dit 5.396 ton. In de taartdiagram staan de elementen die in de totale CO2-uitstoot zijn meegerekend.

Resultaat 2015

Doelen 2016 en verder

Resultaat 2016

Doelen 2017 en verder

Geslaagd voor de externe audit ISO 14001:2004 zonder kritische afwijkingen.

Verlening certificaat ISO 14001 op basis van de nieuwe norm.

Geslaagd voor de externe audit ISO 14001:2015 zonder kritische afwijkingen.

Slagen voor externe audit ISO 14001:2015

CO2 footprint over 2015 op basis van werkelijke verbruikscijfers wordt gerealiseerd in Q1 2016.

CO2 footprint op lange termijn verkleinen op die onderdelen die de grootste impact hebben.

CO2 footprint over 2016 op basis van werkelijke verbruikscijfers wordt gerealiseerd in Q1 2017.

CO2 footprint op lange termijn verkleinen op die onderdelen die de grootste impact hebben.

Resultaten verbruik Menzis-breed (exclusief Den Haag, Zwolle en winkels) t.o.v. 2014:
15% meer gas
2% meer elektra
17% meer water

Beheersen van huidige niveau.

Resultaten verbruik Menzis-breed (exclusief Den Haag, Zwolle en winkels) t.o.v. 2015:
10% minder gas
16% minder elektra
20% minder water

Het totale energieverbruik (gas, water en elektra) handhaven of verminderen ten opzichte van 2016.

De kwantitatieve gegevens van de milieu-indicatoren zijn per maand inzichtelijk.

Door bewustwording bij medewerkers terugdringen van de footprint op het item mobiliteit.

Doelstelling is opgesteld om medewerkers nogmaals bewust te maken van het Groen&Geld label met als doel slimmer te reizen en te werken.

Monitoren milieuprestatie-indicatoren voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer, met als doel stimulering van “groen” reisgedrag.

Medewerkers zijn nogmaals geattendeerd op het goed blijven scheiden van afval.

In 2016 wordt onderzocht of ook de onderhuurders mee willen in de manier van afvalscheiding die Menzis hanteert.

De onderhuurders gaan mee in de manier van afvalscheiding die Menzis hanteert.

Medewerkers worden regelmatig geattendeerd op het belang van afvalscheiding.

Reisswolf verzamelt alle afvalstromen op alle locaties.

Bij de inkoop van producten/goederen wordt aandacht besteed aan circulaire inkoop.

Er hebben geen aanbestedingen plaatsgevonden.

Bij de inkoop van producten/goederen wordt aandacht besteed aan circulaire inkoop.

Groene energie
Situatie conform 2014.

Handhaven huidige milieubelasting en dus handhaven Hollandse Wind en ecogas.

Groene energie
Situatie conform 2015

Handhaven of verminderen huidige milieubelasting en dus handhaven Hollandse Wind en ecogas.

    Vorige Mensen in beweging
    Volgende Samen realiseren we Menzis 2020