Mijn eerste roller derby kampioenschap en ook nog winnen! De adrenaline schoot door mijn lijf!

Jill
Bekijk foto
Vorige Volgende

Verslaggevingscriteria

Dit is een geïntegreerd maatschappelijk en financieel jaarverslag van Menzis over het jaar 2016. U leest over onze inspanningen, resultaten en doelen op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied. Ook zijn vergelijkingen opgenomen met 2015 en is er een vooruitblik naar de komende jaren. Menzis brengt elk jaar in april een verslag uit over het voorgaande jaar, dit jaar zal er op 25 april worden gepubliceerd. De verslaggevingsperiode van het verslag betreft 1 januari t/m 31 december, wat gelijk is aan het ‘zorgverzekeringsjaar’. De genoemde getallen in dit Maatschappelijk Verslag betreffen jaarcijfers over 2016 (en de vergelijkbare jaarcijfers over 2015), tenzij is beschreven dat het een andere periode betreft.

Voor de verzekerdenaantallen publiceren we de cijfers vanaf 1 januari 2017, als resultaat van de overstapperiode 2016-2017.
Het verslag omvat alle organisatieonderdelen van Menzis: de zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en dit jaar voor het laatste jaar ook Azivo, alsmede de Zorgkantoren Twente, Groningen en Arnhem, en MEZ Holding B.V. (Menzis Eerstelijns Zorg). De Zorgkantoren en de zorgverzekeraars verantwoorden zich ook in een separaat uitvoeringsverslag aan de NZa. GC A B.V. – Gezondheidscentrum Asielzoekers, een onderdeel van MEZ Holding B.V. – brengt een eigen kwaliteitsverslag uit.

Indeling

Het jaarverslag start met een profiel om de lezer snel een eerste indruk te geven van Menzis. Vervolgens geven de RvB en RvC hun beeld van het verslagjaar 2016 en een vooruitblik op de toekomst. Het verslag van de RvB is ook te lezen als samenvatting.

Vervolgens richt het verslag de blik naar buiten en wordt toegelicht wie onze stakeholders zijn en hoe wij de dialoog met hen voeren. Uit deze dialoog leren wij welke onderwerpen, trends of thema’s relevant zijn voor of volgens onze stakeholders. Dit zijn onderwerpen die voor Menzis materieel zijn. De materiële onderwerpen zijn ondergebracht in vier subdoelen die ons leiden naar ons gewaagd doel: Menzis 2020: Meer waarde voor menz en maatschappij. Dit gewaagd doel en de onderliggende 4 subdoelen zijn ook in dit verslag leidend en worden in losse hoofdstukken toegelicht, namelijk:

  1. 2,5 miljoen loyale leden in 2020

  2. Betaalbare zorg voor iedereen

  3. Samen gezonder met 1 miljoen actieve leden in 2020

  4. Samen realiseren we Menzis 2020

In het verslag staat een duidelijk overzicht van materiële thema’s, strategische perspectieven, doelen, kwantitatieve indicatoren, resultaten 2015 en 2016, doelen 2020 en de strategische toprisico’s. De strategische focuspunten worden in het verslag stuk voor stuk nader uitgewerkt.

Het onderdeel over governance omvat relevante informatie over de governancestructuur, risicomanagement en beloning.De winst- en verliesrekening en de balans die achter in het verslag zijn opgenomen, zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening waarbij de externe accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Ook het dossier Beloning en remuneratie is door de externe accountant akkoord bevonden en meegenomen in het jaarrekeningendossier. Er hebben in 2016 geen acquisities of desinvesteringen plaatsgevonden.

Reikwijdte en afbakening

Bij de keuze van de onderwerpen waarover wij rapporteren, richten wij ons op de thema’s die van materieel belang zijn voor onze stakeholders en die ook input zijn geweest voor onze strategie. Ook de keuze van onderwerpen waarover wij rapporteren buiten de organisatie (binnen de waardeketen) is hierop gebaseerd. Waar onze inspanningen in de waardeketen aansluiten bij materiële thema’s zijn deze opgenomen. De materialiteitsmatrix is elders in dit jaarverslag opgenomen. De keuze voor de specifieke kwantitatieve indicatoren, waarvan we verslag doen binnen de materiële thema’s, is ingegeven door de kpi’s uit de strategie en komen terug in het interne gebruikte Realisatieplan 2017-2018. Hierdoor kunnen we stellen dat onze interne en externe rapportages en bedrijfsvoering op elkaar aansluiten.

Naast de informatiebehoefte van onze stakeholders, hebben wij zelf de ambitie om transparant te zijn over onderwerpen, om zo vertrouwen te winnen van onze leden en te laten zien dat wij verantwoord omgaan met het premiegeld. Bovendien worden eisen gesteld aan de verslaglegging vanuit onder meer De Nederlandsche Bank, governance codes en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

In het Maatschappelijk Jaarverslag hebben we de scope beperkt tot dat gedeelte waar wij als organisatie invloed op kunnen uitoefenen. We krijgen natuurlijk ook te maken met externe factoren, die onze bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Om het verslag zo goed mogelijk af te bakenen en relevant te houden voor de lezers, hebben we de grens getrokken bij zaken die onze positie in de markt of ons bestaansrecht kunnen beïnvloeden. Er zijn in de markt echter enkele dilemma’s en ontwikkelingen, die op Menzis maar ook op de andere zorgverzekeraars een grote invloed hebben. Deze komen onder andere terug in de dilemma’s. Ook de RvB en RvC kijken vooruit naar mogelijke ontwikkelingen en onzekerheden in de markt.

Kwantitatieve gegevens

De kwantitatieve gegevens die gepresenteerd zijn in dit verslag zijn gebaseerd op interne metingen en berekeningen. Ze komen voort uit onze interne informatiesystemen. De beschreven KPI’s en risico’s zijn afgeleid van de strategie Menzis 2020 en worden ieder kwartaal intern gerapporteerd in de kwartaalrapportage. Hierin wordt op alle organisatielagen verantwoording afgelegd aan hogere niveaus. Naast de verschillende clusterrapportages wordt er een geconsolideerde rapportage opgesteld die ter verantwoording wordt aangeboden aan de RvC. Het streven is om de externe rapportages het komende jaar nog verder te stroomlijnen met de interne rapportages, zodat alle in het verslag gebruikte prestatie-indicatoren ieder kwartaal terugkomen in interne rapportages en hier kwantitatieve doelstellingen voor de komende jaren aan komen te hangen. Een toelichting op de gebruikte definities staat bij het overzicht van begrippen en afkortingen.

Er hebben geen wijzigingen in definities of meetmethoden plaatsgevonden, tenzij expliciet vermeld bij de gerapporteerde data in dit verslag. Dit is ook het geval als er gebruik is gemaakt van extrapolatie of schatting.

Alle gebruikte informatie is onderbouwd met betrouwbare broninformatie en intern gereviewd op juistheid en volledigheid. Waar mogelijk verantwoorden wij ons door middel van definitieve cijfers, waarbij getracht is om onzekerheden of schattingen te beperken. Echter, op het moment van schrijven zijn nog niet alle definitieve cijfers bekend. Zo zijn de jaarcijfers van de Zorgkantoren nog niet definitief vastgesteld. De vaststelling van de jaarcijfers van de Zorgkantoren zal plaatsvinden na publicatie van dit verslag. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de meest actueel beschikbare gegevens van de Zorgkantoren over 2016. In het Maatschappelijk Verslag over 2017 zullen eventuele aanpassingen op de jaarcijfers 2016 van de Zorgkantoren, indien noodzakelijk, worden toegelicht.

De verbruikscijfers van gas, elektra en water over de maand december 2016 zijn ook nog niet voor alle locaties definitief. Bij de locaties waar een eindafrekening nog ontbreekt, is op basis van de meterstanden van 31-12-2016 een inschatting gemaakt van het totaalverbruik over 2016. Mogelijke afwijkingen zullen minimaal zijn en in de vergelijkende cijfers in het maatschappelijk jaarverslag van 2017 worden gecorrigeerd. Uiteraard is bij de infographics gemeld waar schattingen gebruikt zijn en correcties in de vergelijkende cijfers zijn toegepast.

Wijzigingen

Elk jaar willen we ons jaarverslag verder verbeteren. Ten opzichte van het vorige jaarverslag hebben wij kritisch gekeken naar de informatiewaarde van de gepresenteerde gegevens. Zo hebben wij de toelichting op zorginkoop en fraudebeheersing uitgebreid, en staan we meer stil bij actuele ontwikkelingen uit 2016 en wat minder bij procesmatige onderdelen van onze organisatie. Mede op advies van de RvC heeft de Directieraad van Menzis dit jaar meer de publiciteit gezocht. Ook dankzij de Regioaanpak heeft Menzis in de kernwerkgebieden regelmatig de lokale media bereikt. Om deze maatschappelijk rol van Menzis ook in het maatschappelijk jaarverslag naar voren te laten komen, is er in 2016 gekozen voor een digitaal jaarverslag. Hierin krijgen, naast tekstuele verslaglegging, ook de hoogtepunten uit mediaoptredens een podium, zodat het verslag als samenvatting van 2016 kan dienen.

Daarnaast hebben we een duidelijker verband aangebracht tussen de verschillende onderdelen in het verslag. Zo is de hoofdstukindeling aangepast naar de subdoelen uit het strategieplan 2020, die ook leidend zijn in het intern gerichte Realisatieplan 2017-2018. Zo brengen we ook extern verslag uit over de onderwerpen die intern de meeste aandacht krijgen.

Betrouwbaarheid

Om de betrouwbaarheid van het verslag te vergroten, zijn quotes en interviews opgenomen van stakeholders en materiedeskundigen evenals een verslag van de RvC en een bericht van de Ledenraad. Hiermee meten we onder andere of onze ontwikkelingen gevoeld worden door de stakeholders en aansluiten bij de wensen die ze hebben. Menzis wil haar maatschappelijke rol in de kernwerkgebieden graag uitbouwen, waardoor het waardevol is feedback te ontvangen op de activiteiten die we in de regio’s, maar ook op landelijke schaal uitvoeren.

Binnen Menzis wordt het three lines of defence model gehanteerd. De teksten en verantwoording komen vanuit de business, de eerste lijn. Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve gegevens in dit verslag zijn gereviewd door de decentrale GRC afdeling (tweede lijn) en onderbouwd met brondocumentatie en een reviewdossier. Vanuit GRC Centraal is er gereviewd op consistentie en leesbaarheid, waardoor extra uitvragen en reviewmomenten hebben plaatsgevonden. Door GRC Office is een onafhankelijke review uitgevoerd, waarin getoetst is op consistentie met interne rapportages en de richtlijnen voor verslaglegging. Ook zijn hieruit een aantal verbetersuggesties voor volgend jaar naar voren gekomen.

Bij dit Maatschappelijk Jaarverslag is geen assurancerapport opgeleverd. In 2015 heeft de CFO/CRO oriënterende gesprekken gevoerd met de externe accountant over een assuranceverklaring. In 2016 is de ambitie om een assuranceverklaring te ontvangen bij het maatschappelijke gedeelte van het verslag voorlopig losgelaten. De externe accountant heeft daarom in 2016 geen werkzaamheden verricht op het maatschappelijke deel. De externe accountant heeft over 2016 een goedkeurende verklaring gegeven bij de jaarrekeningen. De gebruikte financiële cijfers in dit maatschappelijk verslag zijn afkomstig uit deze goedgekeurde jaarrekening.

Naast de verschillende reviews binnen de organisatie is het verslag beoordeeld door een leesgroep van Menzis medewerkers, ook hun opmerkingen zijn verwerkt in het verslag. Het Maatschappelijk Verslag is op 6 maart 2017 goedgekeurd door de Directieraad, waarna het is aangeboden aan de RvC. Zij hebben aangegeven zich in het verslag te herkennen en onderschrijven de inhoud. Uiteraard is het jaarverslag ook voorgelegd aan de Ledenraad.

Vorige Duurzaam beleggingsbeleid
Volgende Naleving wet- en regelgeving en codes