Zelf een hijskraan bedienen, wat een ervaring!

Luuk
Bekijk foto
Vorige Volgende

Visie en strategie

De visie en strategie van Menzis zijn leidend in onze bedrijfsvoering. Daarbij werken we aan een hoger doel: “Samen verzekeren wij kwalitatief goede zorg om de leefkracht van ieder menz te versterken.”

We hebben met zowel medewerkers als klanten en externe deskundigen een uitgebreid traject doorlopen om de visie en strategie van Menzis te formuleren. Ter concretisering van Menzis 2020 maken we elke twee jaar een realisatieplan met concrete plannen voor de komende twee jaar. Afgelopen jaar is er een realisatieplan opgeleverd voor 2017 – 2018.

Onderstaande figuur laat een samenvatting zien van onze belangrijkste acties voor de komende twee jaar.

Focuspunten en strategische programma’s

Het Menzis realisatieplan 2017-2018 bestaat uit de vier genoemde focuspunten: 2,5 miljoen loyale leden, Betaalbare zorg voor iedereen, Samen gezonden met 1 miljoen actieve leden en Samen realiseren we Menzis 2020. Per focuspunt zijn strategische KPI’s benoemd waarop wordt gemonitord. Tevens geven we aan welke beheersmaatregelen worden uitgevoerd om strategische risico’s te mitigeren. Naast de focuspunten is een aantal strategische programma’s benoemd, die randvoorwaardelijk zijn om de doelstellingen te realiseren. Elk programma is uitgewerkt in een concreet programmaplan, inclusief budget, bezetting, ICT-capaciteit enzovoort. De activiteiten voor de focuspunten en de programmaplannen worden vervolgens per cluster verwerkt in een clusterjaarplan, dat weer wordt verfijnd in een afdelings- en/of teamjaarplan. Zo komen we van strategie naar praktijk. Alle medewerkers weten wat er verwacht wordt en aan welke doelen we gezamenlijk werken.

De maatschappelijke aspecten van ondernemen zijn bij Menzis verankerd in de strategie 2017-2018. We hebben geen aparte afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid of MVO. Maatschappelijk en duurzaam ondernemen is een manier van werken die doorklinkt in alle beslissingen en in de gehele organisatie. Waar wij als zorgverzekeraar mogelijkheden zien voor duurzame oplossingen, kiezen wij hiervoor. Dit komt onder meer tot uiting in onze ambities op het gebied van gezondheid en leefkracht, maar ook in het zo min mogelijk belasten van het milieu.

Resultaten 2016

Thema stakeholders

Kwantitatieve indicator

Resultaat 2015

Resultaat 2016

Doel 2020

Strategische toprisico’s

2,5 miljoen loyale leden

• Inspraak en invloed klanten coöperatie
• Iedereen is welkom
• Begrijpelijke producten en contracten
• Efficiënte en foutloze dienstverlening
• Menzis-identiteit spreekt uit elk contact
• Concurrerende premie
• Transparantie in zorgkosten, besteding premie/reserves
• Duurzaam beleggen

Aantal klanten (bij jaarovergang)

2,25 miljoen

2,2 miljoen

2,5 miljoen

• Gevoelige persoons- en bedrijfsinformatie komt in verkeerde handen terecht
• Mogelijkheden van Business Intelligence worden onvoldoende benut
• Aanvullende verzekeringen zijn niet kostendekkend
• Imperfecties in het vereveningsmodel

NPS

Menzis
+10 (nr. 2 benchmark)
Anderzorg
+ 30 (nr. 1 benchmark)
Azivo
+23

Menzis +10 (nr. 2 benchmark)
Anderzorg +26 (nr.1 benchmark)
Azivo +15

Top 2 benchmark (2017)
Nr.1 benchmark
-

Gebruikers Mijn-omgeving

737.000

855.844

Meer online dienstverlening

Snelheid uitbetalen declaraties aan klanten

7 werkdagen

5 werkdagen

Max. 8 werkdagen (2017)

Snelheid polismutaties

4 werkdagen

2 werkdagen

Max. 4 werkdagen (2017)

Solvabiliteit

1,54

1,45

Jaarlijks bepaald op basis van Solvency II

Duurzaam belegd vermogen

100%

100%

100%

Bedrijfskosten

2,5% van het premiegeld

2,3% van het premiegeld

Max. 2,5% van het premiegeld

Stabiele premie (Menzis label)

€ 1.284 (2016)

€ 1.428 (2017)

Stabiele premie

Reserves via premie terug

€ 296 miljoen

€ 167 miljoen

Stabiele premie

Betaalbare zorg voor iedereen

• Zorg dichtbij in de regio
• Kwaliteit van zorg
• Innovatie in de zorg
• Transparantie in zorgkosten, besteding premie

Substitutie van zorg die ook door de huisarts kan worden geleverd voor patiënten met DM II, COPD en hart- en vaatziekten

25% door ziekenhuis
en 75% door huisarts

22% door ziekenhuis en 78% door huisarts

Verdere verschuiving van ziekenhuiszorg naar huisartsenzorg

• Onvoldoende tijdigheid en scherpte in contractering
• Afhankelijkheid strategische partners

Klantwaardering zorgbemiddeling (NPS)

+ 38*

12

+12 (in 2017)

 

Samen gezonder met 1 miljoen actieve leden

• Versterken van leefkracht
• Stimuleren gezond gedrag

Deelnemers SamenGezond

594.588

659.501

1 miljoen deelnemers

 

Kinderen in beweging gebracht

80.363

91.666

Bijdragen aan een gezonde toekomst van de jeugd

CO2-uitstoot

5.396 ton

5.586 ton

Milieu zo min mogelijk belasten

Samen realiseren we Menzis 2020

• Menzis-identiteit spreekt uit elk contact
• Menzis is een goede werkgever
• Versterken van leefkracht

Ziekteverzuim

3,9%

4,1%

3,5%

 

Medewerkertevredenheid

7,1
(beknopt onderzoek)

7,5

hoger dan of gelijk aan landelijk gemiddelde (7,6 in 2017)

Employee Promotor Score

7

7,5

hoger dan of gelijk aan benchmark (7,1 in 2017)

    • * In 2015 is een andere meetmethodiek toegepast. De normen van 2016 en 2017 zijn bepaald op basis van de huidige meetmethodiek (zoals resultaat 2016)
    Vorige Materialiteitsmatrix
    Volgende Impactanalyse en waardeketen