Zelf een hijskraan bedienen, wat een ervaring!

Luuk
Bekijk foto
Vorige Volgende

Impactanalyse en waardeketen

Menzis wil met haar bedrijfsactiviteiten een zo positief mogelijke impact hebben op haar omgeving. Dit betekent dat we positieve waarde willen toevoegen op sociaal, milieu en economisch gebied. Wat is onze impact?

Hoe voegen wij waarde toe op sociaal, milieu en economisch gebied?

In dit model staat hoe de coöperatie Menzis waarde toevoegt voor haar klanten. Er is input op sociaal, economisch en milieugebied. Menzis voert de dialoog met stakeholders en neemt de input hiervan mee in het bepalen van de visie, strategie en doelen. Op het bereiken van deze gestelde doelen en het hoger doel neemt Menzis de potentiële risico’s in acht. Waar deze risico’s de tolerantie overschrijden, worden deze afgedicht met (aanvullende) beheersmaatregelen. De inspanningen van Menzis leiden tot output die meerwaarde levert op sociaal, economisch en milieugebied. Menzis is hierbij op sociaal gebied onder meer uniek in haar specifieke inzet op het gebied van leefkracht. We zijn er niet alleen voor mensen als zij zorg nodig hebben, maar we willen hen ook helpen met het behoud of verbeteren van hun gezondheid. Op economisch gebied zijn we innovatief in onze duurzame beleggingen en investeren we in innovatieve zorgprojecten.

Sociale impact

Met sociale impact bedoelen we de impact op mensen. Dit kunnen klanten en medewerkers van Menzis zijn, maar ook mensen die deelnemen aan de beweegprogramma’s die wij ondersteunen of mensen die verbonden zijn aan onze samenwerkingspartners, als medewerkers of klanten.

Als zorgverzekeraar voegen we op diverse manieren waarde toe voor onze klanten. Dat begint met de brede inkoop van kwalitatief goede zorg. Jaarlijks sluiten we circa 65.000 zorgcontracten (met circa 24.000 unieke zorgpartijen), zodat onze klanten ruime keuze hebben. Samen met zorgaanbieders ondernemen we initiatieven om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief goed, betaalbaar en beschikbaar te houden. Daarnaast voegen we waarde toe, doordat we klanten de weg wijzen in de zorg. Dit gebeurt bijvoorbeeld via Zorgvinder waar klanten informatie vinden over de kwaliteit en kosten van de zorgaanbieders in hun regio, maar ook door zorgadvies dat de klant helpt bij het regelen van een second opinion of een kortere wachttijd. Met onze uitgebreide service en duidelijke producten en voorwaarden willen we de zorgverzekering voor onze klanten eenvoudig en transparant maken. Met onze collectieve zorgverzekeraars voegen we extra sociale waarde toe, omdat we ons bijvoorbeeld samen met werkgevers inzetten om de vitaliteit van werknemers te vergroten.

Voor medewerkers voegen wij waarde toe als goed werkgever. Wij zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bieden ontwikkelkansen en helpen medewerkers bij het vinden van de balans tussen werk en privé. Zo hebben we extra regelingen voor medewerkers die mantelzorg en vrijwilligerswerk verrichten. Als medewerkers door ontwikkelingen boventallig raken, bieden wij een solide sociaal plan om de eventuele negatieve sociale impact te minimaliseren. In 2016 is er extra ingezet op de leefkracht van medewerkers, met initiatieven als anti-stress workshops en gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant. Ook wordt getracht medewerkers te motiveren om meer te bewegen met traploopacties, hardloopclinics en wandelroutes rondom het kantoor.

Sociale impact hebben wij ook met onze duurzame beleggingen, waarbij is gegarandeerd dat wij niet beleggen in ondernemingen die bijvoorbeeld mensenrechten niet respecteren. Ook kopen wij geen producten of diensten in bij bedrijven die op de uitsluitingenlijst staan. Daarnaast steunen wij jonge Nederlandse ondernemingen met goede ideeën om de zorg te innoveren.

Op het gebied van gezondheid en leefkracht voegen we waarde toe voor onze klanten en andere Nederlanders. Met de ondersteuning van onder andere beweegprogramma’s brachten we in 2016 meer dan 90.000 kinderen in beweging. Ook de door Menzis gesponsorde sportevenementen zijn in 2016 druk bezocht. Op ons online platform SamenGezond spaarden bijna 660.000 mensen mee in 2016.Gespaarde punten kunnen in een webshop worden besteed aan interessante kortingen en leuke producten op het gebied van gezondheid of worden gedoneerd aan een van de goede doelen.

Om een indruk te geven van onze monetaire waarde voor mens en samenleving, verwijzen we naar het onderzoek Bewegen Loont van PwC (2010). Hierin staat dat 1 euro die geïnvesteerd wordt in het verminderen van fysieke inactiviteit en obesitas een netto-opbrengst heeft van tussen de 0,30 en 1,30 euro, waarbij gesteld wordt dat de ondergrens vanuit het pessimistische scenario is berekend en de bovengrens vanuit het optimistische scenario is berekend. Menzis heeft in 2016 1,16 miljoen euro besteed om mensen in beweging te brengen. De monetaire waarde hiervan voor mens en samenleving is dan minimaal € 348.000. Hierbij gaan we ervan uit dat niet alle kinderen die in beweging gebracht zijn in de doelgroep ‘obesitas en/of fysiek inactief’ voor deze leeftijdscategorie zouden vallen of waarbij het netto resultaat niet zo effectief uitpakte als werd verwacht. We hebben ruim 53.000 jongeren structureel in beweging gebracht. Wanneer we aannemen dat het gesponsorde geld een optimaal resultaat oplevert is er volgens de rekenwijze van PwC maximaal een netto resultaat van € 1.508.000 behaald dankzij deze investering. De exacte monetaire waarde zal naar verwachting dus tussen de € 348.000 en € 1,5 miljoen liggen.

Onze sociale impact is uitgebreid beschreven bij 2,5 miljoen loyale leden en Samen gezonder met 1 miljoen actieve leden.

Milieu impact

De werkzaamheden van Menzis zijn in principe niet vervuilend van aard. Onze kantoorwerkzaamheden en autokilometers hebben de meeste impact op het milieu. Waar mogelijk proberen wij deze impact te verkleinen. Het is onze doelstelling het milieu zo min mogelijk te belasten. Zo nemen we duurzaamheid mee in onze inkoopvoorwaarden, zodat wij ook onze leveranciers stimuleren het milieu zo min mogelijk te belasten.

Doordat wij in 2016 bewuster met het milieu zijn omgegaan, hebben wij het verbruik van gas, elektriciteit, water en papier weten te verkleinen. Helaas zien we in verkeer een negatieve ontwikkeling. In 2016 is het aantal leaseauto’s toegenomen en is er een toename in woon-werkverkeer zichtbaar. Ten opzichte van 2015 is een daardoor een stijging in CO2 uitstoot van 5.396 naar 5.586 ton. De monetaire waarde hiervan voor mens en samenleving is - € 3.800 (€ 0,02 per kg CO2).

Onze milieu-impact is uitgebreid beschreven bij Samen Gezonder met 1 miljoen actieve leden.

Economische impact

Menzis is een coöperatie met een duurzaam verdienmodel, zonder winstoogmerk. We zetten ons in om de premie voor al onze klanten betaalbaar te houden. Als werkgever biedt Menzis banen aan 1.624 fte aan medewerkers. Hun salarissen dragen bij aan de bestedingen in Nederland en voegen zo economische waarde toe. Hetzelfde geldt voor medewerkers van onze leveranciers en samenwerkingspartners. Verder voegt Menzis economische waarde toe als belegger. Onze reserves zijn voor 100% duurzaam belegd. Ook investeren wij in innovaties op het gebied van zorg en gezondheid.

Onze economische impact is beschreven bij Samen realiseren we Menzis 2020 en Financiële resultaten.

Waardeketen

Onderstaande waardeketen is een overzicht van de leveranciers en samenwerkingspartners, waarmee wij samenwerken om producten en diensten te leveren voor onze verschillende soorten afnemers.

Vorige Visie en strategie
Volgende 2,5 Miljoen loyale leden