Vorige

Begrippen en afkortingen

ACM

Autoriteit Consument & Markt

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

CAK

Centraal Administratie Kantoor

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zorgverzekeraars

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

COA

Centrale Opvang Asielzoekers

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, een chronische longziekte

CRO

Chief Risk Officer

DNB

De Nederlandsche Bank

DR

Directieraad

EED

Energie Efficiency Directive

Eerstelijn

Zorgaanbieders waar de klant direct terecht kan, zoals huisartsen en fysiotherapeuten

EPS

Employee Promotor Score, de mate waarin medewerkers Menzis aanbevelen als werkgever, zie ook NPS.

ESG

Environmental, Social & Governance

Fte

Fulltime-equivalent

GC A

Gezondheidscentrum Asielzoekers

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GRC

Governance, Riskmanagement en Compliance

GRI

Global Reporting Initiative

HOVON

Nederlandse Vereniging voor Hematologie

IV

Informatievoorziening

KPI

Key Performance Indicator, een variabele om de prestaties van een bedrijf, merk of actie te meten.

Leefkracht

Menzis helpt mensen om hun leefkracht te versterken. Dit wil zeggen, dat zij zowel geestelijk als fysiek de maximale kwaliteit van leven bereiken, ook met een beperking of in tijden van ziekte.

Ledenraad

Een afvaardiging van klanten, het hoogste orgaan bij Menzis.

LMS

Leermanagementsysteem

Materialiteitsmatrix

Een overzicht van onderwerpen die van belang zijn voor Menzis, mede op basis van input van onze belanghebbenden. Hierbij wordt het belang voor de belanghebbenden afgezet tegen de mate waarin Menzis het onderwerp kan beïnvloeden.

MCA

Menzis COA Administratie

MedeMenz

Een online co-creatieplatform waarop Menzis dagelijks met klanten in gesprek is over hun ervaringen met Menzis en de zorg, en het verbeteren hiervan.

MijnMenzis

Een beveiligde omgeving, waarin klanten allerlei zaken rond hun zorgverzekering kunnen regelen en inzien.

NIVEL

Oorspronkelijk afkorting van Nederlands Instituut Voor onderzoek van de EersteLijnsgezondheidszorg. Nu een meer algemeen Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NFU

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NPS

Net Promotor Score: Bij het NPS-onderzoek wordt één vraag gesteld: zou u onze organisatie aanbevelen aan anderen? Deze aanbeveling wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10. Iedereen die een 9 of 10 invult, is een promotor, wie een 7 of 8 invult is neutraal en wie een 6 of lager invult is een detractor. De NPS wordt berekend door het percentage detractors af te trekken van het percentage promotors (neutralen tellen niet mee). De score kan dus in principe uiteenlopen van 100 (alleen maar promotors tot -100 (alleen maar detractors).

NVZ

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

P&O

Personeel & Organisatie

PGB

Persoonsgebonden budget

Position papers

Menzis heeft op drie thema’s notities opgesteld. Met de standpunten uit deze notities kunnen we nog nadrukkelijker en eenduidiger onze maatschappelijke visie uitdragen en waarmaken.

Programma Klant 2018

Het doel van het programma is het omvormen van een beheergerichte organisatie naar een cliëntgerichte organisatie

RBB

Regeling Beheerst Beloningsbeleid DNB

RvB

Raad van Bestuur

RUO

Regeling Uitstroom Overigen

RvC

Raad van Commissarissen

RVVZ

Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekeringen. Inmiddels voortgezet in het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het fonds beheert en besteedt de reserves die zijn vrijgekomen nadat de vrijwillige ziekenfondsverzekering door de overheid is opgeheven.

SamenGezond

Het online gezondheidsprogramma van Menzis dat ondersteunt bij een gezondere leefstijl. Deelnemers krijgen inzicht in hun persoonlijke gezondheid en sparen punten die zij in een webshop kunnen besteden aan gezonde producten of uitjes.

Belanghebbenden

Alle mensen en partijen die een relatie hebben met Menzis

SMART

Een SMART geformuleerd doel is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden

Solvency II

Europese richtlijnen voor solvabiliteit

Tweedelijn

Zorgaanbieders waar klanten na een verwijzing terecht kunnen, zoals ziekenhuizen.

UMC

Universitair Medisch Centrum

UNPRI

De afkorting UNPRI staat voor United Nations Principles for Responsible Investing, oftewel principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waardeketen

De waardeketen laat zien hoe Menzis met haar activiteiten waarde kan toevoegen aan de keten waarin zij actief is, met onder andere leveranciers, zorgaanbieders, samenwerkingspartners en klanten.

Wbfo

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Wft

Wet op het financieel toezicht

Wlz

Wet langdurige zorg

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

ZIN

Zorginstituut Nederland

ZN

Zorgverzekeraars Nederland

Zvw

Zorgverzekeringswet

Vorige Verwijzingen