Vorige Volgende

Fraudebeheersing

In 2017 is een nieuw beleidsplan fraudebeheersing opgesteld voor de periode 2017 tot en met 2022. Ook in dit beleidsplan maakt Menzis de keuze fraude zoveel mogelijk preventief te bestrijden. Wijzigingen in het fraudebeleid zijn: een verdere professionalisering in de aanpak van de frauderisicoanalyses, de samenwerking met collega-zorgverzekeraars en ketenpartners te versterken en het beter inzetten van intelligente software voor het detecteren van frauduleuze declaraties.

We onderzoeken signalen van fraude door klanten en/of zorgaanbieders voor zowel de Zvw als de Wlz. Samenwerking tussen zorgverzekeraars is in 2017 concreter geworden via een pilot met een gezamenlijke fraudeonderzoeksunit. De bevindingen uit deze pilot worden in 2018 verder vertaald naar concrete aanbevelingen voor aanpassing van het fraudeproces.

Naast het onderzoeken van fraudesignalen voeren we onderzoeken uit op risicogebieden. Deze thematische onderzoeken komen voort uit de risicoanalyses en uit de actuele cases. In 2017 zijn onderzoeken uitgevoerd op de thema’s sportmedisch advies, het beheer van rekeningnummers en wijkverpleging. Omdat er met name binnen de wijkverpleging verhoogde risico’s op onrechtmatige declaraties zijn gedetecteerd, zal in 2018 de focus liggen op onderzoeken binnen dit domein.

Solidariteit is de basis van ons zijn
Menzis vindt dat de leden erop moeten kunnen vertrouwen, dat elke euro die aan zorg wordt uitgegeven rechtmatig is en dus overeenkomt met de zorg die is geleverd. Als regels bewust worden overtreden, pakken we fraudeurs stevig aan. Fraude met zorggeld ondermijnt het zorgstelsel en de solidariteit.

Vorige Controle van zorgkosten
Volgende Polissen en premies