Vorige Volgende

Waardegerichte zorginkoop

Menzis wil de zorg voor klanten beter en toekomstbestendig maken. Waardegericht zorg inkopen is hierbij de sleutel: we kopen de zorg in die de beste verhouding heeft tussen relevante gezondheidsuitkomsten voor de klant en de kosten voor het leveren van die zorg. 

We richten ons dus op betere gezondheidsuitkomsten voor de klant tegen lagere kosten. In 2017 organiseerden we in een zestal regio’s klantbijeenkomsten om samen met onze klanten te praten over thema’s als ouderenzorg, het voorkomen van zorg en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Met de resultaten van deze bijeenkomsten verbeteren we de manier waarop Menzis zorg inkoopt. Klanten en Menzis kijken zeer positief terug op deze bijeenkomsten.

Bekijk de video over de Klantbijeenkomsten Zorginkoop

Luisteren naar onze leden
“Wij houden die klantenbijeenkomsten omdat we goed willen luisteren naar wat onze leden belangrijk vinden bij het inkopen van zorg.”

Joris van Eijck
Directeur Zorg bij Menzis

Direct klantencontact
“Als klant van Menzis waardeer ik het zeer dat Menzis z’n best doet om wat directer met klanten in contact te komen.”

Klant Ben de Jong
bij klantbijeenkomst in het Slingelandziekenhuis

Wat leeft onder de klanten
“Ik vind de klantbijeenkomst wel een goed initiatief. Zo kan Menzis een idee krijgen van wat leeft onder hun klanten.”

Klant Brigitte Beving-Dopper
bij klantbijeenkomst in het Slingelandziekenhuis

Bij waardegerichte zorginkoop combineert Menzis een aantal doelstellingen:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg;

  • Het verbeteren van de gezondheid van een populatie;

  • Het verlagen van de kosten per persoon. 

Volgens de principes van waardegericht inkopen, hebben we in 2017 vijf bundelcontracten in de markt gezet: voor heupslijtage, knieslijtage, staar, dotterbehandeling en hartomleiding. In deze contracten verbinden we de continue verbetering van gezondheidsuitkomsten voor patiënten aan de kosten van de zorg. De zorgaanbieders die een contract met ons hebben gesloten, komen in spiegelbijeenkomsten bij elkaar. Hier bespreken ze hun kwaliteitsscores en kosten binnen het zorgpad. Ze leren van elkaar en maken een verbeterplan. In totaal doen meer dan 30 aanbieders mee. Dit heeft een impact op meer dan 10.000 Menzis-klanten, die jaarlijks aan één van deze aandoeningen worden behandeld.

Solidariteit is de basis van ons zijn
Vergrijzing, meer chronisch zieken, nieuwe medische technologieën en dure geneesmiddelen zetten de betaalbaarheid van de zorg onder druk. Juist dan is het belangrijk, dat Menzis als zorgverzekeraar partijen in de zorg bij elkaar brengt om samen goede gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. En dat we daarnaast onze klanten laten merken dat zij onderdeel zijn van een coöperatie, waarin zij gehoord worden en waarin zij solidair met elkaar zijn door voor elkaar te betalen.

Voor 2018 zullen we het aantal ziektebeelden met waardegerichte inkoopcontracten uitbreiden. Ook zullen we in de bestaande afspraken de verbreding zoeken. We kijken niet alleen naar de zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd, maar ook naar de zorg als onderdeel van het zorgpad buiten het ziekenhuis. Zoals fysiotherapie na een heupvervanging.

Solidariteit is de basis van ons zijn
Solidariteit is het bewustzijn van saamhorigheid en de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. Menzis geeft dit onder meer vorm in meerjarencontracten, waarin we samen met zorgverleners de verantwoordelijkheid nemen voor zorg en gezondheid in een bepaalde regio.

Meerjarencontract Lentis GGZ
Lentis is een grote GGZ-aanbieder in de provincie Groningen, waar Menzis een marktaandeel heeft van rond de 50%. Het handelen van Menzis is daarmee toonaangevend in deze regio. Deze rol pakt Menzis op door in het meerjarencontract kwaliteitsafspraken op te nemen. Een voorbeeld uit het contract zijn kwaliteitsafspraken op gebied van ernstig psychische aandoeningen (EPA), crisis, gespecialiseerde GGZ, basis GGZ en Common Mental Health Disorders. Andere voorbeelden zijn afspraken over de reductie van verblijfsdagen door doelmatig handelen en het waar mogelijk inrichten van een regelarm contract. Ook zo versterkt Menzis de zorg in de regio.

Meerjarencontract ziekenhuis Rivierenland
Het ziekenhuis Rivierenland in Tiel vervult een belangrijke regiofunctie in een gebied waar Menzis veel klanten heeft. Om het regionale belang te behartigen, heeft Menzis met Rivierenland unieke afspraken gemaakt om klanten een hoge kwaliteit en service te bieden. We werken vanuit een gedeelde visie op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Ziekenhuis Rivierenland gaat samen met zorgaanbieders in de omgeving, zoals huisartsen, thuiszorg en wijkverpleging, de zorg waar dat kan zo dicht mogelijk bij huis organiseren. Het langetermijnkarakter van de afspraken geeft Rivierenland de mogelijkheid de zorg zo in te richten dat nu en in de toekomst aan de individuele wensen van Menzis-klanten kan worden voldaan.

Meerjarencontract Livio wijkverpleging
Livio is de grootste aanbieder van wijkverpleegkundige zorg in Enschede en ook actief in Haaksbergen, Berkelland en Lochem. Livio en Menzis willen met de meerjarenafspraken de kwaliteit van thuiszorg verbeteren. Ook bieden ze zo het hoofd aan de stijgende zorgvraag vanwege de vergrijzing in de regio, in combinatie met een steeds krappere arbeidsmarkt. Met zekerheid over meerdere jaren is Livio in staat de vergrijzing goed op te vangen. Dat schept rust en ruimte. De professional wordt uitgedaagd samen met de cliënt keuzes te maken. De langetermijnafspraken bieden mogelijkheden voor innovatie, inzet van technologie en het stimuleren van participatie.

Afspraken over dure geneesmiddelen
Zorgverzekeraars geven voor hun verzekerden jaarlijks bijna twee miljard euro uit aan dure geneesmiddelen. Doordat de komende jaren veel nieuwe medicijnen op de markt komen, stijgt dat bedrag naar verwachting explosief. Om deze geneesmiddelen desondanks beschikbaar te krijgen en te houden, heeft Menzis zich in 2017 gericht op het versterken van de inkoopkracht en het gepast gebruik. Met ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt over de prijzen van geneesmiddelen. Door de introductie van verschillende biosimilars zijn de prijzen van een aantal dure geneesmiddelen fors gedaald. Daarnaast is benchmarkinformatie ontwikkeld, waarmee praktijkvariatie in het gebruik van dure geneesmiddelen zichtbaar wordt. Deze spiegelinformatie ondersteunt de gesprekken over dure geneesmiddelen die worden gevoerd in met name de ziekenhuizen in het kernwerkgebied van Menzis.

Gezamenlijke inkoop van leukemiegeneesmiddelen
In een unieke samenwerking van gezamenlijke zorgverzekeraars, de academische centra en meer dan 40 ziekenhuizen is met de HOVON (Nederlandse Vereniging voor Hematologie) een pilot gestart, waarbij een cluster van dure geneesmiddelen voor leukemie gezamenlijk wordt ingekocht. Verder heeft Menzis samen met andere zorgverzekeraars met ingang van 1 januari 2018 voor een aantal geneesmiddelen een prijsafspraak gemaakt met de fabrikant. Daarbij zijn afspraken voor gepast gebruik (zoals start-stopcriteria) door de voorschrijvers vastgelegd in een behandelprotocol of richtlijn. De inzet van de middelen zal gezamenlijk gemonitord en geëvalueerd worden.

Menzis wil de komende jaren in samenwerking met onder meer het Ministerie van VWS en de ziekenhuizen blijven werken aan een effectief prijs- en inkoopbeleid voor nieuwe geneesmiddelen. Hierin moeten bij introductie direct afspraken gemaakt worden over de prijs en randvoorwaarden voor een optimaal gebruik. Door te volgen hoe de geneesmiddelen in de praktijk worden ingezet en tot welke uitkomsten dit leidt, wil Menzis samen met andere belanghebbenden - zoals het Zorginstituut, patiënten, artsen en apothekers - verder werken aan een zinnige inzet van dure geneesmiddelen.

Solidariteit is de basis van ons zijn
We zien de zorgkosten verder toenemen. Dure geneesmiddelen zijn daarin een belangrijk component. De behoefte groeit om zo lang mogelijk gezond te zijn. Toch lijkt er een grens te zijn aan de bereidheid en mogelijkheid van mensen om daar financieel aan bij te dragen. Daarmee komt het solidariteitsbeginsel van de zorg onder druk te staan. Door de kosten van dure geneesmiddelen waar nodig te verlagen, blijven de kosten voor zorg te dragen en blijft deze zorg dus beschikbaar voor iedereen. Menzis werkt daar actief aan mee.

Vorige Externe waarderingen
Volgende Zorginnovaties