Vorige Volgende

Beloning

We voeren een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met onze strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden. Hierbij wordt rekening gehouden met de langetermijnbelangen van de organisatie, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.

Beloningsbeleid

Uitgangspunt is dat Menzis marktconform beloont binnen de geldende wettelijke regelingen. Dat wil zeggen dat het beloningsniveau gelijk is aan de mediaanbeloning van vergelijkbare functies in de referentiemarkt, voor zover passend binnen het voor de sector vastgestelde beloningsmaximum. Om recht te doen aan het publieke karakter van de Menzis-activiteiten en de privaat georganiseerde commerciële activiteiten binnen de complexe financiële sector, is voor de beloning van topfunctionarissen gekozen voor een gemengde referentiemarkt. De referentiemarkt wordt bepaald door een gelijke weging van de (semi)publieke sector en de zakelijke (financiële) dienstverlening.

Het beloningsbeleid van Menzis kent geen regeling voor een variabele beloning. Dat geldt al sinds 2012 voor de topfunctionarissen. Het beleid omvat verder het volgende:

 • Toepassing Cao voor de Zorgverzekeraars. Voor de topfunctionarissen die boven Cao worden beloond, zijn de afspraken vastgelegd in een individuele overeenkomst. Loonsverhogingen op basis van de Cao worden voor de topfunctionarissen toegepast voor zover er ruimte is binnen het vastgestelde beleid op basis van de WNT-kaders.

 • Secundaire personeelsregelingen conform de Menzis-regelingen.

 • Pensioenregeling conform de Cao (uitgevoerd door bedrijfstakpensioenfonds SBZ).

 • Branche-brede pensioenspaarregeling voor salarisdeel boven € 103.317.

 • Het beloningsniveau is gekoppeld aan de functiezwaarte volgens een erkend systeem van functiewaardering.

 • Voor sleutelfunctionarissen (risk, compliance, interne audit, actuariaat, juridisch) geldt hetzelfde beloningsbeleid als voor overige medewerkers.

Wettelijke regelingen

Het beloningsbeleid voor de gehele organisatie voldoet aan de verschillende wettelijke regelingen, waaronder de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (kortweg WNT) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo).

Excedent-regeling pensioenen

Met ingang van 2017 is het maximum salaris waarover reguliere pensioenopbouw bij het pensioenfonds SBZ plaatsvindt, gemaximeerd op € 103.317 per jaar. Voor dat deel van de salarissen dat uitstijgt boven de € 103.317 per jaar kan worden deelgenomen in een branche-brede netto pensioenspaarregeling.

Verslag remuneratie- en benoemingscommissie

De remuneratiecommissie bestaat sinds 1 juli 2016 uit de commissarissen Zwierstra (voorzitter) en Van Lieshout en vergaderde in 2017 tweemaal. De remuneratiecommissie bereidt onder meer de besluitvorming van de RvC voor omtrent:

 • het beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen;

 • de goedkeuring van het beleid van de Raad van Bestuur voor de beloning van directie, senior management en sleutelfunctionarissen;

 • de goedkeuring van de beginselen van het organisatie-brede beloningsbeleid.

De commissie doet dat op basis van de taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in het reglement remuneratiecommissie.

Besluitvorming

In de RvC (voorbereid door de remuneratiecommissie) is besloten en/of vastgesteld dat:

 • de beloning 2017 van de commissarissen, bestuurders en overige topfunctionarissen van Menzis voldoet aan de WNT-normen;

 • er geen sprake is van enige vorm van variabele beloning voor zowel top- als sleutelfunctionarissen;

 • per 1 januari 2017 de beloning van de bestuurders conform de indexatie van de geldende WNT-norm, is verhoogd met 1,15% en daarmee binnen de nieuwe WNT-norm blijft;

 • het salaris van de bestuursvoorzitter per 1 januari 2017 € 254.898 = 94,4% van de WNT-norm bedraagt. Inclusief fiscale bijtelling van de leaseauto ligt de beloning ook onder de WNT-norm;

 • het salaris van de vicevoorzitter is gesteld op € 242.153 = 89,7 % van de WNT-norm. Inclusief fiscale bijtelling van de leaseauto ligt de beloning onder de WNT-norm;

 • het beloningsbeleid 2017 voor de directeuren en senior management is goedgekeurd;

 • de beloning voor bestuurders per 1 januari 2018 wordt verhoogd met 2,25%;

 • de beloning voor commissarissen per 1 januari 2018 eveneens wordt verhoogd met 2,25%.

Deskundigheid

De commissieleden hebben, op grond van eerdere functies en rollen in bestuurs- of toezichthoudende organen, ruime kennis- en ervaring in beleid en instrumenten met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en beloning. Periodiek wordt externe expertise ingewonnen bij deskundigen op het gebied van functiewaardering en beloning. Dit heeft in 2017 niet plaatsgevonden. De heer Van Lieshout (voorzitter RvC en lid van de remuneratiecommissie)  heeft tevens het commissarissenoverleg in de sector vertegenwoordigd in de afstemming met het ministerie van VWS over de WNT bezoldigingsnorm voor 2018.

Ontwikkelingen WNT

Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht geworden. Dat betekent dat de beloning volgens uitgangspunten van Menzis, waar nodig, aan de bovenkant wordt begrensd op het WNT-niveau.

Menzis valt als zorgverzekeraar binnen het regime met een sectoraal bezoldigingsmaximum. Voor het kalenderjaar 2017 bedraagt de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars € 270.000 aan beloning, inclusief belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen. Dit wordt vermeerderd met de voorzieningen voor beloningen betaalbaar op termijn, bestaande uit ten hoogste het voor de betreffende topfunctionaris vastgestelde bedrag aan werkgeversbijdrage in de premie voor de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregelingen. Dit geldt ook voor de in de sector afgesproken pensioenspaarregeling voor het salarisdeel boven € 103.317.

In de WNT is geregeld dat de bezoldiging van commissarissen is gerelateerd aan het voor de organisatie geldende bezoldigingsmaximum. Daarbij is bepaald dat de beloning van een lid van de RvC maximaal 10% van de voor de sector geldende norm, plus werkgeversdeel van de pensioenpremie, mag zijn. Voor een voorzitter RvC geldt een maximum van 15%. Voor 2018 geldt een sectorale bezoldigingsnorm van € 277.000. Voor de overige beloningscomponenten verandert er niets.

Uitgekeerde beloning 2017

Raad van Commissarissen
Op basis van de WNT wordt de maximum bezoldiging voor leden van de RvC gemaximeerd op 15% en 10%, voor respectievelijk de voorzitter en overige leden, van het bezoldigingsmaximum voor de organisatie.

Dit betekent dat de bezoldiging van commissarissen (excl. btw) wordt gerelateerd aan de maximum jaarbeloning, vermeerderd met het werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn (van de voorzitter).

De maximale bezoldigingsnorm is voor de voorzitter gesteld op € 51.993 (2016: € 51.111) en voor leden op € 34.662 (2016: € 34.074).
Voor 2017 wordt voldaan aan deze bezoldigingsnorm.

2017

(in € x 1.000)

Functie(s)

Naam

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Omvang van het dienstverband

Beloning

Belaste onkosten-vergoedingen

Werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn

Fiscale bijtelling auto

 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

     

 

Voorzitter

Prof. Dr. P.A.H. van Lieshout

  

0 fte - 12 mnd

€ 39

€ -

    

Vicevoorzitter

Prof. Dr. R.P. Zwierstra

 

31-12-2017

0 fte - 12 mnd

€ 32

€ 2

    

Lid, voorzitter GRC Commissie

Drs. J.M.A. Kemna

  

0 fte - 12 mnd

€ 29

€ 1

    

Lid

Drs. M.B.T. Molenaar

  

0 fte - 12 mnd

€ 26

€ -

    

Lid

Drs. C.S.M. van Asselt

  

0 fte - 12 mnd

€ 26

€ -

    

Lid

T. Rinsema

1-1-2017

 

0 fte - 12 mnd

€ 26

€ 1

    

Directieraad
Per 1 januari 2017 is mevrouw Poesse, Manager Corporate Communicatie, toegetreden tot de Directieraad.
Per 31 december 2017 is mevrouw de Greeff, Senior Manager S&P, uit dienst getreden.

2017

(in € x 1.000)

Functie(s)

Naam

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Omvang van het dienstverband

Beloning

Belaste onkosten-vergoedingen

Werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn

Fiscale bijtelling auto

 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

     

 

Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. R. Wenselaar

  

1 fte - 12 mnd

€ 255

€ -

€ 77

€ 14

  

Vicevoorzitter Raad van Bestuur

Drs. F.I.G. Janssen

  

1 fte - 12 mnd

€ 242

€ -

€ 66

€ 4

  

Directeur Zorg

Drs. J.P.J. van Eijck MBA

  

1 fte - 12 mnd

€ 187

€ -

€ 39

€ 3

  

Directeur Klant & Operations

Drs. H.J. Setz Bakker

  

1 fte - 12 mnd

€ 187

€ -

€ 45

€ -

  

Directeur Commercie

Drs. H.G.J. Rotteveel

  

1 fte - 12 mnd

€ 172

€ -

€ 39

€ 4

  

Directeur I.V.

D. van de Wetering

  

1 fte - 12 mnd

€ 187

€ -

€ 46

€ 11

  

Senior Manager S&P

Drs. B.J. de Greeff

 

31-12-2017

1 fte - 12 mnd

€ 152

€ -

€ 32

€ 11

  

Manager P&O

Drs. P. Stevens

  

1 fte - 12 mnd

€ 134

€ -

€ 33

€ 8

  

Manager Corporate Communicatie

Drs. M. Poesse

1-1-2017

 

1 fte - 12 mnd

€ 109

€ -

€ 25

€ 4

  

Openbaarmakingsregime voor reguliere functionarissen
Voor reguliere functionarissen valt Menzis binnen het openbaarmakingsregime (regime 3). Indien een functionaris op jaarbasis een bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de vastgestelde ministeriële norm van € 181.000 (2016: € 179.000) wordt de bezoldiging gepubliceerd. De publicatieplicht voor uitkering wegens beëindiging dienstverband ten aanzien van niet-topfunctionarissen boven de algemene bezoldigingsnorm is per 1 januari 2017 vervallen.

2017

(in € x 1.000)

Functie(s)

 

Datum aanvang dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Datum einde dienstverband in het boekjaar
(indien van toepassing)

Duur en omvang van het dienstverband

Beloning

Belaste onkosten-vergoedingen

Werkgeversdeel beloningen betaalbaar op termijn

Fiscale bijtelling auto

 

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

     

 

Accountmanager

   

1,11 fte - 12 mnd

€ 151

 

€ 47

€ 10

  

Leidinggevende

   

1,11 fte - 12 mnd

€ 141

 

€ 47

€ -

  

De uitgekeerde bezoldiging voor overige functionarissen is gebaseerd op bestaande beloningsafspraken en worden derhalve gerespecteerd.

Vorige Risicomanagement
Volgende Over dit verslag