Vorige Volgende

Governancestructuur en personalia

Hieronder ziet u de juridische structuur en
het organogram per 31-12-2017.

Juridische structuur Menzis

Organogram Coöperatie Menzis

Meer weten over de clusters binnen Menzis? Lees verder in verwijzing 3.

Ledenraad

Bij Menzis doen we het mét en vóór elkaar. Deze solidariteitsgedachte is verankerd in de Ledenraad. Wie bij Menzis of Anderzorg verzekerd is, is lid van de coöperatie Menzis. Het hoogste orgaan van deze coöperatie is de Ledenraad. De leden van de Ledenraad geven samen een stem aan alle klanten. De Ledenraad brengt de buitenwereld binnen en wordt betrokken bij het ontwikkelen van het zorginkoopbeleid van Menzis (Zvw en Wlz), het vaststellen van de jaarrekening(en), statutenwijzigingen, fusies en benoeming van de leden van RvC. Naast deze formele rol heeft de Ledenraad een toetsende rol en een klankbordfunctie voor de RvB. Zij toetst de visie, strategie en het beleid van Menzis aan de praktijk van alledag. Ook wordt de Ledenraad in staat gesteld om signalen uit de praktijk in te brengen en bespreekbaar te maken.

Samenstelling Ledenraad
Menzis Zorgverzekeraar NV: Margreet Aangeenbrug-Daudeij, Vera Bastiaans, Cees-Jeroen Bes, Bert Bochane, Melanie Braamhaar, Marius Bremmer, Gerjan van Dijken, Vincent Exterkate, Gerard van de Goorberg, Henk-Jan Hasper, Mariët Horsthuis, Rita Kleinhesselink-ten Barge, Jan Luesink, Peter Maassen, Aleks Meijerink, Marit Moll, Birgit Muijsenberg, Clazinus Netjes, Lidy Noorman, Wout Oosterhof, Irene Piksen, Peter Puik, Ellen te Riele-Ottenschot, Bernd Schekman, Diny van Niejenhuis-Schenkel, Ilja Schuiling-Beek, René van Slooten, Lia Thomassen, Thea Vastbinder, Jos van Veen, Remco van der Veen, Marion Verkade, Hashem Waheb, Erik Wessels.

AnderZorg NV: Joanne Alkemade, Bram Kluiters, Anno Pomp, Dennis Valk.

Raad van Commissarissen

De RvC fungeert als toezichthouder, werkgever, adviseur en klankbord van de RvB. De RvC houdt toezicht op de bedrijfsvoering, onder andere door bespreking van de kwartaalrapportages van de Directieraad en managementletters van Audit en de externe accountant. Naast de reguliere vergaderingen met de RvB, zijn er bijeenkomsten met leden van de Directieraad, Ondernemingsraad, Ledenraad en contacten met medewerkers. De RvC beoordeelt de hoofdlijnen van het gevoerde beleid met betrekking tot onder andere strategie, zorginkoop, commercie, producten en productontwikkeling, financiën, beleggingen, investeringen, risicobeheersing, informatievoorziening en -technologie, human resources en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Rooster van aftreden 2017/2018

Naam

Functie

Datum benoeming

Datum herbenoeming

Datum aftreden

     

Peter van Lieshout

lid per 1 januari 2016,
voorzitter per 1 juli 2016

1 januari 2016

 

1 januari 2020 (herbenoembaar)

Rein Zwierstra

vicevoorzitter

1 januari 2009

1 januari 2017

1 januari 2018

Céline van Asselt

lid

1 januari 2013

1 januari 2017

1 januari 2021

Hanny Kemna

lid

2 april 2015

 

2 april 2019

(herbenoembaar)

Maria Molenaar

lid

1 juni 2016

 

1 juni 2020 (herbenoembaar)

Theo Rinsema

lid

1 januari 2017

 

1 januari 2021 (herbenoembaar)

Fedde Scheele

lid

1 januari 2018

 

1 januari 2022

(herbenoembaar)

Nevenfuncties Raad van Commissarissen:

Prof. dr. Peter van Lieshout – voorzitter

 • Hoogleraar Theorie van de Zorg, Universiteit Utrecht

 • Zelfstandig gevestigd bestuursadviseur

 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorg

 • Voorzitter Raad van Toezicht Nictiz, expertisecentrum voor ICT in de zorg

 • Voorzitter Commissie Goed Bestuur PO-raad

 • Lid Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Alliantie (provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut

 • Voorzitter QANU, Quality Assurance Netherlands Universities

 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Instituut Gak

 • Lid van het Curatorium van de VNG

Prof. dr. Rein Zwierstra – vicevoorzitter

 • Emeritus Hoogleraar Onderwijs en Opleiding Geneeskunde UMCG/FMW, Rijksuniversiteit Groningen

 • Vertrouwenspersoon arts-assistenten in opleiding tot specialist in het UMCG

Drs. Céline van Asselt

 • Directielid APG Asset Management, Chief Finance and Risk Officer

 • Advisor to the Board, Commonland

 • Lid Raad van Commissarissen Unigarant

Drs. Hanny Kemna RE CISA

 • Lid Raad van Commissarissen Binckbank N.V.

 • Extern lid Audit Committee Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Lid Raad van Toezicht Nictiz, expertisecentrum voor ICT in de zorg

 • Lid Raad van Commissarissen MN Services N.V.

 • Extern lid Audit Committee Ministerie van Financiën

 • Lid Raad van Advies Nelson Schoenen BV

 • Lid Raad van Advies GovernanceQ

 • Board of Ambassadors Hermitage voor Kinderen te Amsterdam

 • Coördinator Thuisadministratieproject Humanitas Amstelland

Drs. Maria Molenaar

 • Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Muzu

 • Lid Raad van Commissarissen Enza Zaden

 • Bestuursvoorzitter Vrienden van Mikumi (ter ondersteuning van St. Kizito Hospital in Tanzania).

Theo Rinsema

 • Member of the Supervisory board Olympia Uitzendbureau BV

 • Chairman of the Supervisory board Motion10 BV

 • Non-executive Board Member Ortec Finance BV

 • Member Board of advisors NGL International BV

Raad van Bestuur

Het bestuur van de coöperatie is opgedragen aan de RvB. De leden van de RvB zijn voor hun bestuurstaak samen en afzonderlijk verantwoording schuldig aan de RvC. De RvB verschaft de RvC tijdig de gegevens die de commissarissen nodig hebben om hun taak uit te oefenen. De RvB vergadert wekelijks met de Directieraad en de besluiten worden door de RvB zoveel mogelijk genomen op basis van consensus.

De RvB stelt jaarlijks een jaarplan inclusief begroting op voor het eerstvolgende jaar. Ook stelt zij een meerjarenstrategieplan op voor de komende jaren. Deze plannen worden onder goedkeuring van de RvC vastgesteld. Bij de uitvoering van haar taken zijn de van de strategie en visie afgeleide doelstellingen leidend en maakt de RvB een zorgvuldige afweging van belangen en risico’s. Daarbij houdt zij rekening met alle belanghebbenden en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en gedragscodes. Ook neemt de RvB de door de RvC goedgekeurde risicobereidheid mee in haar besluitvorming.

De RvB bestaat in 2017 uit:

 • Drs. Ruben Wenselaar (1961), CEO en voorzitter RvB.
  Binnen Menzis, naast de algemene verantwoordelijkheid als dagelijks beleidsbepaler, specifiek verantwoordelijk voor: Audit, Juridische Zaken, Strategie & Propositieontwikkeling, Personeel & Organisatie, Bestuursdienst en Corporate Communicatie.
  Achtergrond en loopbaan: Na zijn studie bedrijfseconomie werkte Ruben Wenselaar bij PricewaterhouseCoopers, DAF NV, Fuji Photo Film B.V. en uitvoeringsinstelling Cadans in management- en directiefuncties op het vlak van financiën, ICT en Human Resource Management. Ruben Wenselaar werd in 2002 directievoorzitter van Amicon Zorgverzekeraar. Na de fusie in 2004 trad hij toe tot de RvB van Menzis als CFO/CRO en vicevoorzitter en sinds 1 april 2015 als voorzitter/CEO.

 • Drs. Frank Janssen (1965), CFO/CRO en vicevoorzitter.
  Binnen Menzis, naast de algemene verantwoordelijkheid als beleidsbepaler, specifiek verantwoordelijk voor: Financiën & GRC Centraal, GRC Office, Treasury & Vermogensbeheer, Klachtenmanagement, Participaties, Facilitair Bedrijf en Actuariële Functie.
  Achtergrond en loopbaan: Na zijn studies Commerciële Economie en Bedrijfskunde werkte Frank Janssen in de openbaar vervoersector in diverse financiële en operationele directieposities. Van 2005 tot 2009 was hij lid van de Raad van Bestuur van Connexxion. Daarna werkte hij tot 2010 als interim financieel directeur voor het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Frank Janssen is sinds 1 oktober 2010 in dienst bij Menzis. Tot 2012 als directeur Financiën en Governance, Riskmanagement & Compliance (GRC) en daarna tot 1 april 2015 als directeur Operations. Vanaf 1 april 2015 is hij vicevoorzitter en CFO/CRO.

Directieraad

Naast de leden van de RvB wordt in 2017 de Directieraad gevormd door de volgende functionarissen:

 • Joris van Eijck, directeur Zorg

 • Gijs Rotteveel, directeur Commercie

 • André van de Wetering, directeur Informatievoorziening

 • Henriëtte Setz-Bakker, directeur Klant & Operations

 • Barbara de Greeff, senior manager Strategie & Propositieontwikkeling

 • Paul Stevens, manager Personeel & Organisatie

 • Monique Poesse, manager Corporate Communicatie

Nevenfuncties Directieraad:

Drs. Ruben Wenselaar, Voorzitter, CEO

 • Lid Bestuur Zorgverzekeraars Nederland

 • Lid Bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

 • Lid Cyber Security Raad 

Drs. Frank Janssen, Vicevoorzitter, CFO/CRO

 • Lid Raad van Commissarissen en AvA Vecozo B.V.

 • Lid Raad van Commissarissen en AvA Vektis

 • Lid BCVU Zorgverzekeraars Nederland

Drs. Joris van Eijck MBA, Directeur Zorg

 • Lid Raad van Advies Peercode

 • Lid Raad van Advies Horeko

 • Lid Raad van Advies Imagine2 Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 • Lid externe evaluatie commissie doelmatigheidsonderzoek ZonMw

 • Lid Bestuurscommissie Zorg Zorgverzekeraars Nederland

De overige leden van de Directieraad hebben geen nevenfuncties bekleed in 2017.

Vorige Met meerwaarde investeren
Volgende Risicomanagement