Vorige Volgende

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

Na bestemming van het resultaat.

ACTIVA

2017

 

2016

(in duizenden euro's)

 

Immateriële vaste activa

     

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

1.897

  

3.516

 
  

1.897

  

3.516

Beleggingen

     

Terreinen en gebouwen

30.662

  

33.883

 

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

40

  

40

 

Overige financiële beleggingen

1.629.428

  

1.681.670

 
  

1.660.130

  

1.715.593

      

Vorderingen

     

Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers

111.748

  

124.349

 

Vordering op Zorginstituut Nederland

1.146.248

  

985.811

 

Overige vorderingen

271.740

  

273.194

 
  

1.529.736

  

1.383.354

Overige activa

     

Materiële vaste activa

14.019

  

11.656

 

Liquide middelen

184.253

  

296.820

 
  

198.272

  

308.476

Overlopende activa

     

Lopende rente en huur

51

  

81

 

Overige overlopende activa

7.306

  

23.772

 
  

7.357

  

23.853

Afgeleide financiële instrumenten

 

6.407

  

0

Totaal activa

 

3.403.799

  

3.434.792

PASSIVA

2017

 

2016

(in duizenden euro's)

 

Eigen vermogen

     

Wettelijke reserves

347.978

  

346.352

 

Statutaire reserves

23.896

  

26.291

 

Overige reserves

1.095.097

  

1.048.975

 
  

1.466.971

  

1.421.618

Technische voorzieningen

     

Voor niet verdiende premies en lopende risico's

70.697

  

143.925

 

Voor te betalen schaden

1.338.561

  

1.381.793

 
  

1.409.258

  

1.525.718

Voorzieningen

     

Voor pensioenen

8.461

  

11.499

 

Overige voorzieningen

28.464

  

21.594

 
  

36.925

  

33.093

Schulden

     

Schulden uit directe verzekering

408.816

  

369.175

 

Andere obligaties en onderhandse leningen

10.000

  

15.000

 

Schulden aan kredietinstellingen

18.707

  

21.106

 

Schulden aan Zorginstituut Nederland

12.445

  

11.072

 

Overige schulden

40.267

  

37.294

 
  

490.235

  

453.647

Overlopende passiva

 

410

  

571

Afgeleide financiële instrumenten

 

0

  

145

Totaal passiva

 

3.403.799

  

3.434.792

Vorige Financiële resultaten
Volgende Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017