Vorige Volgende

Met meerwaarde investeren

Menzis wil graag maatschappelijke impact realiseren. Als financiële instelling hebben we financiële middelen tot onze beschikking. Dat hoort nu eenmaal bij het zijn van een verzekeraar. Het is vervolgens een bewuste keuze om die middelen in te zetten om maatschappelijke meerwaarde te realiseren, ook als we ons begeven op onbekend (financieel) terrein en daarmee onze nek uitsteken.

Dit beogen we door duurzaam te beleggen en door strategisch te investeren. Waar beleggen ook een financieel rendementsdoel dient, kunnen we met strategische investeringen aansluiten bij de visie en strategie van Menzis. Kernelementen zijn betaalbare zorg en het bieden van meerwaarde.

Met welk geld belegt Menzis?

Menzis ontvangt elke maand de zorgpremie van klanten. Met dit premiegeld kopen we zorg in en betalen we elke dag de zorgrekeningen van onze klanten. Om voor honderd procent zeker te zijn dat we die rekeningen elke dag kunnen betalen, moeten we financieel gezond zijn. Ook als onze klanten ineens meer of duurdere zorg nodig hebben, wil Menzis dat kunnen betalen. We willen onze reserves dus niet zomaar gebruiken om de premie te verlagen.

Menzis vindt het belangrijk dat het geld uit deze reservepot veilig en nuttig wordt gebruikt. Daarom beleggen we de reserves, op een verantwoorde en zorgvuldige manier. Dat heeft een aantal voordelen voor onze klanten. Ten eerste, geven we de opbrengsten van de beleggingen via de reserves terug aan al onze klanten door ze te verrekenen in de zorgpremie. Dit kunnen we doen omdat we als coöperatie geen winstoogmerk en geen aandeelhouders hebben. Dat is de kracht van solidariteit.

Ten tweede, zetten we de verplichte reserves positief in voor de maatschappij door ze op een duurzame manier te investeren. Zo investeren we bijvoorbeeld in innovaties die zorg en gezondheid in Nederland verbeteren. Dit vinden we passen bij de solidariteit waar Menzis voor staat en dit is in het voordeel van iedere Nederlander.

Duurzaam beleggen

Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid zijn voor Menzis vanzelfsprekend en richtinggevend. Ook als belegger volgt Menzis die leidraad: volgens ons sluiten financieel en duurzaam rendement elkaar niet uit. Duurzaam beleggen houdt in dat we nadrukkelijk alleen willen beleggen in bedrijven en landen die verantwoord omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. We beleggen voor de lange termijn. We richten ons niet op korte termijngewin, maar op een duurzaam rendement.

Daarom passen we op onze beleggingen duurzaamheidscriteria, oftewel ESG (Environment, Social, Governance) criteria en de UNPRI beleggingsprincipes, toe. We beleggen bijvoorbeeld niet in wapens zoals clusterbommen en landmijnen, militaire wapens of vuurwapens. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gezondheid beleggen we ook niet in tabaksproducenten. Duurzaam beleggen betekent ook dat Menzis investeert in de toekomst van de gezondheidszorg. Dat doen we onder andere door innovatieve concepten ruimte te geven om te kunnen groeien.

Ons duurzaam beleggingsbeleid omvat vier pijlers:

Resultaat van beleggingen 2017

De obligatieportefeuille van Menzis is in 2017 uitgebreid met bedrijfsobligaties. Net als bij onze portefeuille van staatsobligaties hebben we dit onderdeel op een duurzame wijze ingericht. Er is een minimale duurzaamheidsnorm voor de bedrijven waarvan we de obligaties kopen. En, net als bij de langlopende staatobligaties, hebben we een deel van deze portefeuille gereserveerd voor zogenoemde groene bedrijfsobligaties. Dit zijn obligaties die zijn uitgegeven om een specifiek duurzaam project te financieren. Hiermee investeren we gericht in projecten die een positieve impact hebben op een duurzamere wereld. Dat levert dubbele winst op: onze klanten profiteren van het rendement van de beleggingen en we leveren als belegger een bijdrage tegen bijvoorbeeld klimaatverandering.

In ons beleggingsbeleid is 15% van de langlopende staatsobligaties en de bedrijfsobligaties gereserveerd voor groene obligaties. Maar omdat dit nog een relatief jonge markt is, is het niet mogelijk een zodanige positie in korte tijd op te bouwen. Per eind 2017 bestaat de langlopende staatsobligatieportefeuille voor circa 11,5% uit groene obligaties en de bedrijfsobligatieportefeuille voor circa 9,5% uit groene obligaties.

Voorbeeld: Nordic Investment Bank
Een voorbeeld van een groene staatsobligatie is die van de Noord-Europese ontwikkelingsbank Nordic Investment Bank. Met deze groene obligatie wordt geïnvesteerd in: energie-efficiëntie, duurzame energieopwekking, schone oplossingen voor het openbaar vervoer, transmissie, afvalbeheersystemen, waterzuivering en groene gebouwen. Daarvan is duurzame energie per 31 december 2017 de grootste categorie (29% van het opgehaalde kapitaal). Meer informatie is hier beschikbaar.

Voorbeeld: Gas Natural Fenosa Finance
Een voorbeeld van een groene bedrijfsobligatie in de Menzis-portefeuille is de obligatie uitgegeven door Gas Natural Fenosa Finance. Het geld uit deze obligatie wordt gebruikt voor ontwikkeling, bouw, installatie en onderhoud van nieuwe of bestaande duurzame energieprojecten in Spanje. Een duurzaam energieproject komt in aanmerking voor financiering als het een windproject betreft met een capaciteit groter dan 660 Megawatt of een zonproject met een capaciteit groter dan 200 Megawatt.

Investeren in gezondheidszorg

Duurzaam beleggen betekent ook dat Menzis investeert in de toekomst van de gezondheidszorg. Sinds 2011 wenden we daarom een deel van de aandelenportefeuille aan voor investeringen in de Nederlandse zorg. Voorwaarde voor deze investeringen is dat ze niet alleen een positieve rendementsverwachting hebben, maar ook bijdragen aan kwalitatief goede zorg voor onze klanten en stimulatie van innovatie in de zorg. Met onze zorgbeleggingen richten we ons onder andere op jonge Nederlandse zorgondernemingen die kapitaal nodig hebben om te kunnen groeien of om hun innovatie verder te kunnen ontwikkelen. Maar ook buitenlandse initiatieven die impact kunnen hebben op de Nederlandse zorgmarkt behoren tot de scope.

In het beleggingsplan is een limiet opgenomen voor de totale belegging in de zorg. Deze bedraagt in 2017 ruim 13% van de aandelenportefeuille. In 2017 is de portefeuille aan zorgbeleggingen niet verder uitgebreid. De beleggingen in deze fondsen voor de zorg bedragen per eind 2017 circa 4% van de aandelenportefeuille. Op dit moment investeert Menzis in deze fondsen:

LSP Health Economic Fund
Technologische zorgoplossingen beschikbaar maken in Nederland die kwaliteitsverbetering van zorg combineren met het verlagen van de kosten van zorg.

Holland Venture Zorg Innovaties
Jonge ondernemingen met slimme innovaties maken de Nederlandse gezondheidszorg beter.

Gilde Healthcare Services I & II
Innovatieve dienstverleners in de zorg maken de Nederlandse zorg beter tegen lagere kosten.

NextGen Ventures
Zorg is niet alleen het domein van artsen die ervoor hebben geleerd, ook van onszelf.

SHIFT Invest
SHIFT Invest is het eerste fonds in Nederland dat investeert in voeding en gezondheid en in schone bio-based technologieën: voorkomen is beter dan genezen.

Aglaia Oncology Fund II
De strijd tegen kanker wordt gestreden voor iedereen door iedereen en dus ook door Menzis.

Strategisch investeren met impact

Naast duurzaam beleggen op de beurs en investeren in participatiemaatschappijen, zijn er nog vele initiatieven met als doel het bevorderen van betaalbare zorg en het bieden van meerwaarde. Op het moment dat we investeringen in dergelijke initiatieven omarmen, noemen we dat strategische investeringen. Van groot belang hierbij is dat de middelen om te investeren zich niet alleen beperken tot geld, maar ook de inzet van kennis, data en tijd. De ervaring leert dat alleen geld investeren niet tot de gewenste verandering en het succes leidt als er niet ook voldoende tijd en aandacht wordt geïnvesteerd. Een verandering heeft immers altijd een gedragscomponent en dat is niet met geld alleen te realiseren.

Resultaat investeringen 2017

Draagbare kunstnier - je vrijheid terug als nierdialysepatiënt
Nierpatiënten die afhankelijk zijn van dialyse zitten gevangen in een leven vol beperkingen. Menzis vindt het belangrijk dat iedereen zijn eigen leven kan inrichten, met of zonder beperkingen. Ook nierpatiënten. Hoe mooi zou het zijn als nierpatiënten waar en wanneer ze willen kunnen dialyseren? Hoe mooi zou het zijn als zij hun leven niet langer hoeven af te stemmen op de behandeling, maar dat de behandeling zich afstemt op het leven van de nierpatiënt?

Met deze droom is de Nierstichting begonnen aan een ontdekkingstocht om dit technologisch mogelijk te maken: de reis naar een draagbare kunstnier. Met twee toonaangevende technologiebedrijven is de Nierstichting aan de reis begonnen, gesteund door Menzis samen met twee andere zorgverzekeraars (CZ en Zilveren Kruis). Gezamenlijk investeren we in dit initiatief, zodat deze innovatie er over enige tijd daadwerkelijk komt en nierpatiënten de regie op hun eigen leven terugkrijgen. Dat is goed voor de leefkracht van nierpatiënten. En dat is goed voor ons allemaal omdat de (hoge) kosten van dialyse worden verlaagd door de introductie van de draagbare kunstnier. Lukt dat, dan komen de besparingen volledig terug in de zorgpremie voor iedereen. Een mooi voorbeeld van onze solidariteitsgedachte.

In 2017 zijn belangrijke stappen gezet in de benodigde technologie en het gebruiksgemak van het apparaat. Het eerste werkbare prototype van een draagbare kunstnier is in 2017 uitgebreid getest op gebruiksgemak door patiënten en hun partners en verpleegkundigen. De reacties waren zeer positief. Zowel het formaat en het design als het gebruiksgemak vielen zeer in de smaak, al waren er nog wel suggesties voor verdere verbetering. Eén van de partners, die zijn vrouw assisteert bij de thuisdialyse, verwoordde het als volgt: “Als ik dit nog één keer oefen, weet ik precies hoe het moet. Als het apparaat al zou werken, zou ik het zo mee naar huis durven en willen nemen. Dan zouden we eindelijk weer een keer normaal op vakantie kunnen.”

Santeon - waardegerichte zorg inkopen
De zes Santeon-ziekenhuizen zijn in maart 2016 een omvangrijk project gestart om de principes van waardegerichte zorg (Value Based Health Care) te implementeren. Waardegerichte zorg heeft als doel het verbeteren van de waarde van de zorg voor de patiënt met positieve gevolgen voor de kosten. Voor Menzis is het project interessant, omdat het ons veel leert over hoe we onze zorginkoop kunnen vormgeven vanuit de kwaliteit van zorg in plaats van de kosten. Daarmee sluit het project aan bij het hoger doel van Menzis: samen verzekeren we kwalitatief goede zorg om de leefkracht van ieder mens te versterken. Menzis heeft zowel tijd als geld geïnvesteerd in het project. Het project heeft concreet geleid tot een afspraak voor het waardegericht inkopen van de borstkankerzorg bij de Santeon-ziekenhuizen. Hierbij kijken we samen naar relevante uitkomsten, waarbij we streven naar een continue verbetercyclus. Verder hebben we zelf kennis en ervaring opgedaan die we hebben toegepast bij onze waardegerichte inkooptrajecten voor de behandeling van heup- en knieartrose, staaroperaties en de pilot hartzorg.

Vorige Klantnavigatie
Volgende Governancestructuur en personalia