Vorige Volgende

Samen met gemeenten in de regio’s

Menzis zet zich in voor het verbeteren van de leefkracht van mensen, met de nadruk op de regio’s waarin we de meeste klanten hebben. Voor elke regio is een thema geformuleerd, waarmee we aansluiten op de specifieke situatie en ontwikkelingen in de regio. Dankzij deze regionale kleur voelen klanten zich meer op maat bediend. In de regio’s werken we op het betreffende thema samen met gemeenten, zorgaanbieders en kennisinstellingen. Ook gaan we in de regio actief in gesprek met onze klanten om te leren wat er leeft. De input van klanten biedt een goed startpunt voor de dialoog met partners. Zo realiseren we samen met klanten en partners in de regio oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten.

Herstelcirkel in de wijk

Herstelcirkel in de wijk is een coöperatie van mensen met diabetes type 2. Zij werken gedurende minimaal een jaar thuis en in de wijk aan het versterken van hun leefkracht. Hoofddoelen van Herstelcirkel zijn: de zelfsturing vergroten, de leefstijl verbeteren en energie en geluk vergroten. Hierin worden patiënten begeleid door een leefkracht-coach. De controleafspraken met de eigen huisarts en praktijkondersteuner worden hierdoor sterk in aantal verminderd. Herstelcirkel is ontwikkeld door zorgexpert Huub ter Haar, zorggroep STIELO (Lent en Oosterhout), Radboudumc en Menzis.

Koplopersprijs 2017
"Herstelcirkel in de wijk heeft de Koplopersprijs 2017 gewonnen omdat het project innovatief en inspirerend is, omdat de participatie van de burger groot is, omdat het wijkgericht is en functioneert in een discipline-overstijgend netwerk."

Uit het juryrapport van de Koplopersprijs 2017

De eerste groep deelnemers heeft goede resultaten behaald: bijna alle deelnemers veranderen hun leefstijl en ervaren meer energie en regie. Daarnaast verbeteren gewicht en bloedwaarden. De helft van de deelnemers heeft minder medicatie nodig. 

Zes kilo afgevallen
"Ik ben zes kilo afgevallen en ik ben van mijn diabetes af. Mijn cholesterol is weer goed. Ik slik nog maar drie van de twaalf medicijnen die ik een half jaar geleden moest innemen."

Deelnemer Henk Stok

Werkagenda gemeenten

Specifiek met gemeenten werken we samen op de grensvlakken tussen Zvw, Wlz en Wmo om zorg doelmatiger te organiseren en knelpunten voor onze klanten op te lossen. Met gemeenten uit onze kernwerkgebieden werken we lokaal samen met werkagenda’s en convenanten. Daarnaast werken we landelijk samen in het samenwerkingsverband ‘Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s’. Hiermee bevorderen we onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Ook kunnen we dankzij de landelijke samenwerking de projecten gemakkelijker uitrollen en opschalen.

Menzis heeft samen met gemeenten en zorgaanbieders onder andere het volgende gerealiseerd:

Regio Noord
Voor de GGZ-jeugd is gewerkt aan een soepele overgang in zorg voor kwetsbare jongeren om ergere problemen op latere leeftijd te voorkomen. Hierbij gaat het om de overgang van de Jeugdwet naar de Zvw/Wlz. Er wordt onder meer gekeken naar zorgaanbieders, opleiding, financiële toelage en preventieve schuldhulpverlening. Er is gestart in Groningen en inmiddels is het project ook uitgerold in Den Haag, Food Valley, Arnhem en in de gemeente Twenterand. Zorgverzekeraars Nederland wil dit landelijk uitrollen met ons.

Regio Twente
Hier is gewerkt aan een effectieve inzet van middelen, door de data uit de Zvw, Wlz en Wmo op wijkniveau te koppelen voor alle wijken in Enschede. Het resultaat is dat afwijkende patronen op wijkniveau in beeld worden gebracht en met de gemeente worden besproken.

Bekijk een voorbeeld van een maatschappelijk project in de regio Twente waar Menzis bij betrokken is:
Begeleid boodschappen doen voor ouderen

Regio Achterhoek
In deze regio wordt gewerkt aan het voorkomen van crisisopvang voor ouderen. Het resultaat is naar verwachting een betere vroegsignalering en uiteindelijk minder crisisopvang in de Achterhoek. In 2015 zijn er 17.500 dagen eerstelijnsverblijf gedeclareerd, in 2016 waren dit er 21.000. Voor circa 220 euro per dag.

Regio Arnhem
Terugbrengen van een wachtlijst van gespecialiseerde GGZ naar beschermd wonen. Het gaat om 45 personen. De mogelijke zorgkostenreductie wordt geschat op 1,6 miljoen euro (Zvw/Wlz). De cliënten zijn begeleid van een intramurale GGZ-plek naar beschermd wonen met eventuele ambulante begeleiding.

Bekijk een voorbeeld van een maatschappelijk project in de regio Arnhem waar Menzis bij betrokken is:
Kinderen van GO! lopen de 'Bridge to Bridge 2017'

Vorige Meer leefkracht door meedoen in de maatschappij
Volgende Samen met partners