Vorige Volgende

Omgevingsanalyse

We onderhouden nauw contact met onze externe belanghebbenden. Ze voorzien ons van heldere feedback en helpen ons de ontwikkelingen om ons heen in kaart te brengen:

Overheid & Maatschappij

Solidariteit is de basis van ons zijn
De maatschappelijke discussie over de solidariteit in ons stelsel neemt verder toe. Elementen als collectiviteitskorting, korting voor vrijwillig eigen risico en budgetpolissen zouden de solidariteit kunnen ondermijnen. Menzis kiest hierin zoveel mogelijk een koers waarbij solidariteit behouden blijft. We hebben een fair en overzichtelijk aanbod van producten, waarover we zo transparant mogelijk communiceren.

 • Het nieuwe kabinet stelt in het Regeerakkoord 2017 tot 2021 een besparing via de zorgakkoorden voor
  van circa 2 miljard euro

 • Het kabinet wil een nationaal preventieakkoord sluiten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 • Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een verbod op winstuitkering voor zorgverzekeraars. Het wetsvoorstel wordt nog behandeld in de Eerste Kamer.

 • Het kabinet heeft het eigen risico tot 2021 vastgesteld op 385 euro.

 • Het kabinet gaat een beweging inzetten, waarin meer zorg van de tweede naar de eerstelijn wordt gebracht en onnodige zorg wordt voorkomen.

 • Het kabinet gaat de invloed van verzekerden, patiënten en cliënten wettelijk verankeren.

 • Er komen vanuit Europa steeds meer vereisten op het gebied van de interne organisatie, met richtlijnen zoals Solvency II. De politieke en maatschappelijke vraag naar meer transparantie van zorgpolissen voor klanten neemt verder toe. Het gaat hierbij om het zichtbaar maken en begrijpelijk presenteren van producten, diensten en de besteding van premiegelden.

Menselijk karakter Menzis
“We hebben veel waardering voor het menselijke karakter van Menzis. Dit spreekt ook heel duidelijk uit de waardegerichte inkoop op kwaliteit. Dit mag Menzis nog meer uitdragen.”

Ministerie van VWS, tijdens het werkbezoek aan Menzis op 28 september 2017.

Klanten

 • De afgelopen jaren was het overstappercentage jaarlijks zo’n 6-7% van het totaal aantal verzekerden in Nederland. Dat is, voor een vrije markt, een laag percentage. Daar komt bij, dat premie of korting voor klanten een belangrijke reden is om over te stappen. Een belangrijke reden voor klanten om niet over te stappen, is tevredenheid over de zorgverzekeraar.

 • Steeds meer mensen maken gebruik van het online gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond. De ondersteuning bij het inzetten en volhouden van een gezondere leefstijl wordt hoog gewaardeerd.

Solidariteit is de basis van ons zijn
De aanvullende verzekeringen staan onder druk. Veel aanvullende zorg is voorzienbaar. Bijvoorbeeld, zorg die verband houdt met een chronische ziekte of aandoening. Steeds meer klanten kiezen daarom een aanvullende verzekering die de hoogste vergoeding geeft voor zorg, waarvan ze weten dat ze die zeker gaan gebruiken. Tegelijkertijd kiezen steeds minder overstappende klanten voor een aanvullende verzekering, waardoor het draagvlak afneemt. Als klanten zich alleen verzekeren voor de zorg die ze nodig hebben, kan het principe van een verzekering verloren gaan. Immers, hierin betaal je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander. Als mensen hiertoe minder bereid zijn, zet dit de solidariteit waarvoor Menzis zich hard maakt, onder druk.

Zorgaanbieders

 • De betaalbaarheid van zorg staat met name onder druk in de medisch-specialistische zorg. Op het snijvlak van Zvw, Wlz en Wmo is verbetering mogelijk in de effectiviteit, samenwerking en klantgerichtheid, waardoor meer gerealiseerd kan worden met minder geld. Om te midden van deze ontwikkelingen de betaalbaarheid van zorg te kunnen blijven garanderen, kijken we als zorgverzekeraars kritisch naar onze positionering in het zorgveld en naar de manier waarop we gezamenlijk zorg inkopen.

 • Positieve gezondheid, preventie en gezonde gedragsverandering krijgen steeds meer maatschappelijke aandacht.

 • Bij initiatieven op het gebied van e-health blijft opschaling een punt van aandacht. De ‘not-invented-here’-mentaliteit is zichtbaar bij zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

 • Zorgverzekeraars gaan steeds meer inkopen op gezondheidsuitkomsten, het zogenoemde waardegericht inkopen. Naast kostenbewustzijn gaat het hierbij ook om transparantie en inzicht in kwaliteit. Hier vindt nauwe samenwerking met zorgaanbieders plaats.

 • Zorgverzekeraars en zorgaanbieders sluiten steeds vaker meerjarencontracten af. Zowel op financiën als op inhoud. Dit gebeurt binnen ziekenhuiszorg, de GGZ en de eerstelijn (apothekers, wijkverpleegkunde, huisartsen).

Toegevoegde waarde bij borstkankerzorg
“Santeon, een groep van zes grote topklinische ziekenhuizen verspreid over heel Nederland, heeft een meerjarig contract gesloten met zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg over borstkankerzorg. Men heeft op een innovatieve manier afspraken gemaakt over in dit geval de borstkankerzorg. Er wordt echt bekeken wat de toegevoegde waarde van een behandeling is. Dat is dus de richting die we op moeten gaan. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat verzekeraars en aanbieders hier nu zo ongelooflijk in zitten en mee experimenteren. Er gebeurt dus wel degelijk veel op het gebied van kwaliteit.”

(oud)minister Schippers, tijdens het algemeen overleg over de Zorgverzekeringswet op 9 februari 2017

Kansen en uitdagingen

Sterke punten van Menzis zijn de maatschappelijke betrokkenheid en de onderscheidende inzet op Menzis SamenGezond. Menzis heeft een sterke positie in haar kernwerkgebieden en de samenwerking in de keten is goed. Een uitdaging is dat Menzis minder reserves heeft dan de concurrentie, waardoor we minder kunnen teruggeven om de premiestijging te dempen. Kansen ziet Menzis vooral in de verdere regionale samenwerking en de ontwikkeling op leefkracht. Bedreigingen komen vanuit mogelijke veranderingen in het zorgstelsel en de negatieve opinie over zorgverzekeraars. Ook kan de financiële instabiliteit van zorgaanbieders de zorgplicht ondermijnen. Menzis ziet het antwoord hierop in het nog nadrukkelijker uitdragen en waarmaken van haar maatschappelijke waarde als zorgverzekeraar en het toegankelijk en betaalbaar houden van goede zorg. Dit is uitgewerkt in onze strategie.

Solidariteit is de basis van ons zijn
Als Menzis nemen we een eigen positie in, waarbij nadruk ligt op het behoud van solidariteit. We willen meerwaarde bieden voor onze klanten, of zij nu ziek zijn of gezond, en de samenleving als geheel. Daarbij maken we in het publieke en politieke debat zichtbaar dat Menzis meer is dan alleen een organisatie die premie int en zorgkosten vergoedt. We nemen een duidelijke positie in, die past bij onze visie en strategie. We doen dit zoveel mogelijk langs de lat van drie thema’s:

 • Menselijk & Voor Elkaar. Dit gaat over onze coöperatieve identiteit, solidariteit, maatschappelijke meerwaarde en de goede fundamenten van ons huidige stelsel.

 • Leefkracht voor ieder mens. Dit gaat over de positieve kracht van gezond leven, over leefkracht versterken voor ieder mens, Menzis SamenGezond, preventie en onze Regioaanpak.

 • Zorg inkopen met meer waarde voor de klant. Hiermee willen we kwalitatief goede en betaalbare zorg inkopen voor iedereen.

Vorige Onze belanghebbenden
Volgende Belangrijke thema’s voor belanghebbenden