Vorige Volgende

Onze belanghebbenden

Onze identiteit en de strategie, die we bij belanghebbenden hebben getoetst, zijn de basis van ons handelen. Hoe meer ons beleid ontstaat in open dialoog met belanghebbenden, des te groter het vertrouwen in onze authenticiteit en maatschappelijke waarde. Ook in 2017 hebben we ons beleid vastgesteld met input uit onze omgeving.

Belanghebbenden zijn voor ons alle partijen die een relatie hebben met Menzis. Met de meeste van hen, waaronder onze strategische partners, hebben we structureel overleg. Daarnaast initiëren we zelf bijeenkomsten en werkbezoeken. Dit doen we voor onze leden, zorgaanbieders, maatschappelijke partners, patiëntenorganisaties, toezichthouders en ambtenaren en bewindspersonen van ministeries. Ook zijn we goed zichtbaar in het publieke debat. Zo geven onze bestuurs- en directieleden en managers regelmatig interviews, schrijven ze blogs en artikelen, organiseren ze webinars en spreken ze op symposia, die onze belanghebbenden bezoeken. Op basis van deze contacten komen onderwerpen naar voren die onze belanghebbenden - en Menzis zelf – relevant vinden en waarop Menzis in meer of mindere mate invloed kan uitoefenen. Deze onderwerpen komen vervolgens terug in onze strategie en ons beleid. Door hier aan te werken, voegen we meerwaarde toe voor onze klanten en de maatschappij.

We onderscheiden de volgende groepen belanghebbenden:

  • Klanten (onder meer via de Ledenraad en MedeMenz);

  • Medewerkers;

  • Partijen in de zorg (zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, brancheverenigingen);

  • Toezichthouders (RvC, Zorginstituut Nederland, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Consument & Markt, Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Persoonsgegevens);

  • Samenwerkingspartners met een collectieve verzekering bij Menzis, waaronder werkgevers, belangenorganisaties en gemeenten;

  • Maatschappelijke partners (gemeenten, sportbonden, ouderenbonden);

  • Intermediairs en vergelijkers;

  • Overheid en politiek;

  • Publiek;

  • Leveranciers.

Lees meer over de structurele betrokkenheid van onze belanghebbenden (onder: Verwijzing 1)

Vorige Verslag Raad van Bestuur
Volgende Omgevingsanalyse