Vorige Volgende

Leveranciers en milieu

Milieumanagement

Sinds 2010 worden milieueffecten en -risico's van ons dagelijks handelen beheerst en waar mogelijk verminderd met behulp van het milieumanagementsysteem ISO 14001:2015. Na de externe audit in oktober 2017 is wederom het certificaat verstrekt. Groene stroom wordt geleverd op basis van windkracht en voldoet aan de strenge eisen van het milieukeurmerk. Bij groen gas wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd door projecten die zijn goedgekeurd door het Wereldnatuurfonds. Een van de eisen uit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is dat grotere organisaties één keer per vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen Menzis. In 2017 voldoen de locaties Groningen, Enschede en Wageningen aan de eisen uit de EU EED.

Duurzame inkoop

Van leveranciers wordt verwacht dat zij dezelfde ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid als Menzis en dat zij proactief bijdragen aan het duurzaamheidsbeleid van Menzis. Duurzaamheid is dan ook een standaard agendapunt in de overleggen met de leveranciers. Daarnaast is duurzaamheid een standaard selectiecriterium voor de inkoop van (facilitaire) producten en/of diensten. In 2017 hebben inkoop- en offertetrajecten plaatsgevonden voor kantoormeubilair, warme drankenvoorziening, sanitaire voorzieningen, opleidingen, IT-applicaties en netwerkbekabeling.

Mobiliteitsbeleid

Aan de basis van het mobiliteitsbeleid staat het Groen & Geld label (2011). Dit is de interne gedragscode voor zakelijk verkeer ter vermindering van luchtvervuiling. Het label helpt de medewerker bij het maken van een duurzame keuze wanneer hij/zij voor Menzis op pad gaat. Videoconference en audioconference zijn de meest groene opties. Met name videoconference heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en blijft een zeer populair middel om slim te werken. Uiteraard worden ook andere alternatieve middelen aangeboden zoals de NS Business card, carpoolen en poolauto’s.

Op de locaties Groningen, Enschede en Wageningen zijn laadpalen geplaatst voor elektrische voertuigen. Dit leidt in de toekomst naar verwachting tot de aanschaf van meer elektrische voertuigen bij zowel leaserijders als medewerkers die geen leaseauto tot hun beschikking hebben.

In ons leasebeleid volgen we de duurzame principes die ook gelden in ons duurzame beleggingsbeleid. We beleggen namelijk niet in bedrijven die onverantwoord omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, fraude en corruptie. Eén van die bedrijven die vorig jaar verwikkeld is geraakt in een affaire rondom het manipuleren van uitstoottestgegevens, is het VAG-concern (Volkswagen, Audi, Skoda en Seat). Dit is de reden dat Menzis voorlopig geen auto’s van het VAG-concern bestelt, totdat het concern haar gedrag structureel heeft verbeterd.

Leaserijders krijgen de gelegenheid om een rijtraining te volgen met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen en zuinig te rijden. Tot eind 2017 hebben 86 leaserijders de training gevolgd. In september 2017 heeft Menzis het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ ondertekend. Hiermee ontmoedigt Menzis het gebruik van smart devices in het verkeer.

Een langlopend mobiliteitsinitiatief is het mobiliteitsconvenant met de regio’s Assen-Groningen, Twente en De Bereikbare Vallei. In dit convenant hebben we afgesproken dat we met werkgevers en overheden in de aangesloten regio’s gezamenlijk op zoek gaan naar manieren om het aantal kilometers in de spits te verminderen door slimmer te werken en te reizen. De acties die uit het mobiliteitsconvenant zijn voortgevloeid zijn bijvoorbeeld:

  • Groningen: Groningen Bereikbaar (voorheen Ga slimmer Reizen & Werken). In 2017 heeft de actie Rij 2op5 plaatsgevonden met als doel medewerkers op de fiets of e-bike naar het werk te laten komen.

  • Enschede: Twente Mobiel. Medio september is de actie Fietsmaatjes gestart. Fietsende medewerkers motiveren automobilisten om ook met de fiets naar het werk te gaan. Hiervoor ontvangt zowel de fietser als de automobilist een vergoeding.

  • Alle medewerkers konden zich aanmelden voor deelname aan de ‘fietstelweek’. Het doel van deze week is om zoveel mogelijk fietsroutes in Nederland in beeld te krijgen. Dit geeft veel informatie over welke routes voor fietsers belangrijk zijn. Hiermee kunnen prioriteiten voor de inzet van fietsmaatregelen beter worden bepaald.

  • In november heeft een fietsenstallingloterij plaatsgevonden. Iedere medewerker die op de fiets naar het werk kwam, ontving een lot en kon meedingen naar mooie prijzen.

  • In 2018 gaan we de reisbewegingen verder analyseren en het groen en geld label onder de aandacht te brengen om onder medewerkers bewustwording te creëren en duurzaam reizen te promoten.

Mobiliteit

KENGETALLEN

2017

2016

Lease

  

CO2-uitstoot in tonnen

1.602

1.589

Aantal leaseauto’s

237

238

   

Woon-werkverkeer

  

Aantal afgelegde kilometers OV-jaarabonnementen

385.716

535.946

Aantal OV-jaarabonnementen

27

31

Aantal afgelegde kilometers met privéauto om op het werk te komen

12.460.552

12.766.033

   

Zakelijke kilometers (exclusief lease)

  

Aantal gedeclareerde kilometers (zakelijke ritten met privéauto)

1.680.480

1.518.816

Aantal vliegkilometers

57.530

48.676

Afgelegde zakelijke kilometers met trein

466.045

379.066*

   

Poolauto’s

  

Zakelijk gereden kilometers

873.645

881.326

Aantal reserveringen

2.500

2.460

Aantal poolauto’s

25

26

   

Videoconference

  

Aantal reserveringen

14.516

15.559

   

Leenfietsen (exclusief Den Haag)

  

Aantal gereserveerde leenfietsen

3.047

3.853

  • * Realisatie 2016 wijkt iets af van gerapporteerde waarden in MJV 2016, omdat destijds gebruik is gemaakt van schattingen in het verbruik aan het eind van het jaar.

Verbruik*

 

2017

2016**

verschil

Papierverbruik met betrekking tot postverzending in kg

158.169

200.742

-21%

Intern papierverbruik (blanco printpapier) in kg

14.319

17.424

-18%

Totaal

172.488

218.166

-26%

    

Elektriciteitsverbruik in KWh

4.113.187

4.596.295

-11%

Gasverbruik in m3

214.782

259.415

-17%

Waterverbruik in m3

11.665

10.432

+12%

  • * Cijfers zijn het totale verbruik van locaties Wageningen, Enschede en Groningen (dus exclusief Den Haag, Zwolle en winkels).
  • ** Realisatie 2016 wijkt iets af van gerapporteerde waarden in MJV 2016, omdat destijds gebruik is gemaakt van schattingen in het verbruik aan het eind van het jaar.

CO2-uitstoot

We compenseren onze CO2-uitstoot door afvalscheiding en gebruik van groen gas. De CO2-uitstoot in 2017 bedroeg inclusief compensatie 5.591 ton. In 2016 was dit 5.586 ton. In de taartdiagram staan de elementen die in de CO2-uitstoot zijn meegerekend.

Resultaat 2016

Doelen 2017

Resultaat 2017

Doelen 2018 en verder

Geslaagd voor de externe audit ISO 14001:2015 zonder kritische afwijkingen.

Slagen voor externe audit ISO 14001:2015

Geslaagd voor de externe audit ISO 14001:2015 zonder kritische afwijkingen.

Slagen voor externe audit ISO 14001:2015

CO2-footprint over 2016 5.586 ton CO2.

CO2-footprint op lange termijn verkleinen op die onderdelen die de grootste impact hebben.

CO2-footprint over 2017 5.591 ton CO2.

CO2-footprint op lange termijn verkleinen op die onderdelen die de grootste impact hebben.

Resultaten verbruik Menzis-breed (exclusief Den Haag, Zwolle en winkels) ten opzichte van 2015:

10% minder gas

16% minder elektra

20% minder water

Het totale energieverbruik (gas, water en elektra) handhaven of verminderen ten opzichte van 2016.

Resultaten energieverbruik Menzis-breed (exclusief Den Haag, Zwolle en winkels) 2017 ten opzichte 2016:

17% minder gas

11% minder elektra

12% meer water

Het totale energieverbruik (gas, water en elektra) in 2018 handhaven of verminderen ten opzichte van 2017.

De onderhuurders gaan mee in de manier van afvalscheiding die Menzis hanteert.

Er hebben geen aanbestedingen plaatsgevonden.

Medewerkers worden regelmatig geattendeerd op het belang van afvalscheiding.

Bij de inkoop van producten/goederen wordt aandacht besteed aan circulaire inkoop.

De afvaldoelstelling heeft ertoe geleid dat medewerkers in 2017 door acties en promotiematerialen regelmatig zijn geattendeerd op juiste afvalscheiding.

In 2018 zal een inkooptraject plaatsvinden voor een afvalverwerker, met als doel nog meer aandacht voor de circulaire economie.

Groene energie
Situatie conform 2015

Handhaven of verminderen huidige milieubelasting en dus handhaven Hollandse Wind en ecogas.

Situatie conform 2016

Handhaven of verminderen huidige milieubelasting en dus handhaven Hollandse Wind en ecogas.

Vorige Medewerkers
Volgende Financiële resultaten