Vorige Volgende

Over dit verslag

Dit is het maatschappelijk jaarverslag van Menzis over het jaar 2017. U leest over onze inspanningen, resultaten en doelen op sociaal, maatschappelijk en financieel gebied. Ook zijn vergelijkingen opgenomen met 2016 en is er een vooruitblik naar de komende jaren.

Verslaggeving

Menzis brengt elk jaar in april een verslag uit over het voorgaande jaar, in 2018 publiceren we op 17 april.

De verslaggevingsperiode van het verslag betreft 1 januari tot en met 31 december, wat gelijk is aan het ‘zorgverzekeringsjaar’. De genoemde getallen in dit maatschappelijk jaarverslag betreffen jaarcijfers over 2017 (en de vergelijkbare jaarcijfers over andere jaren), tenzij is beschreven dat het een andere periode betreft. Voor de verzekerdenaantallen publiceren we de cijfers vanaf 1 januari 2018 als resultaat van de overstapperiode 2017-2018.

Het maatschappelijk jaarverslag omvat alle organisatieonderdelen van Menzis: de zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg, alsmede de Zorgkantoren Twente, Groningen en Arnhem, en GC A B.V. De zorgverzekeraars en de zorgkantoren verantwoorden zich ook in een separaat uitvoeringsverslag aan de NZa. Waar we in dit verslag spreken over Menzis bedoelen we de organisatie als geheel. Wordt specifiek gesproken over een label of merk dan staat dit genoemd.

Indeling

Het maatschappelijk jaarverslag 2017 start met een korte uitleg over het thema van dit jaar, solidariteit, en kort profiel om de lezer snel een eerste indruk te geven van Menzis. Vervolgens geven de Ledenraad, RvC en RvB hun beeld van het verslagjaar 2017 en een vooruitblik op de toekomst. Het verslag van de RvB is ook te lezen als samenvatting.

Vervolgens richt het maatschappelijk jaarverslag de blik naar buiten en wordt toegelicht wie onze belanghebbenden zijn en hoe we de dialoog met hen voeren. Uit deze dialoog leren we welke onderwerpen, trends of thema’s relevant zijn voor of volgens onze belanghebbenden. Dit zijn onderwerpen die voor Menzis materieel zijn. De materiële onderwerpen zijn ondergebracht in twee focuspunten welke voortkomen uit onze strategie. Deze twee focuspunten zijn ook in dit verslag leidend en worden in losse hoofdstukken toegelicht:

Het onderdeel over governance omvat relevante informatie over de governancestructuur, risicomanagement en beloning. De winst- en verliesrekening en de balans die in het maatschappelijk jaarverslag zijn opgenomen, zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening waarbij de externe accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

Reikwijdte en afbakening

Bij de keuze van de onderwerpen waarover we rapporteren, richten we ons op de thema’s die van materieel belang zijn voor onze belanghebbenden en die ook input zijn geweest voor onze strategie. Ook de keuze van onderwerpen waarover we rapporteren buiten de organisatie (binnen de waardeketen) is hierop gebaseerd. Waar onze inspanningen in de waardeketen aansluiten bij materiële thema’s zijn deze opgenomen. De materialiteitsmatrix is elders in dit jaarverslag opgenomen. De keuze voor de specifieke kwantitatieve indicatoren, waarvan we verslag doen binnen de materiële thema’s, is ingegeven door de KPI’s uit de strategie en komen terug in het interne gebruikte Realisatieplan voor de periode 2017 tot 2018. Hierdoor kunnen we stellen dat onze interne en externe rapportages en bedrijfsvoering op elkaar aansluiten.

Naast de informatiebehoefte van onze belanghebbenden, hebben we zelf de ambitie om transparant te zijn over onderwerpen, om zo vertrouwen te winnen van onze leden en te laten zien dat we verantwoord omgaan met het premiegeld. Bovendien worden eisen gesteld aan de verslaglegging vanuit onder meer De Nederlandsche Bank, governance codes en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

In het maatschappelijk jaarverslag hebben we de scope beperkt tot dat gedeelte waar we als organisatie invloed op kunnen uitoefenen. We krijgen natuurlijk ook te maken met externe factoren, die onze bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Om het maatschappelijk jaarverslag zo goed mogelijk af te bakenen en relevant te houden voor de lezers, hebben we de grens getrokken bij zaken die onze positie in de markt of ons bestaansrecht kunnen beïnvloeden. Er zijn in de markt echter enkele dilemma’s en ontwikkelingen, die op Menzis maar ook op de andere zorgverzekeraars een grote invloed hebben. De RvB en RvC kijken vooruit naar mogelijke ontwikkelingen en onzekerheden in de markt.

Kwantitatieve gegevens

De kwantitatieve gegevens die gepresenteerd zijn in dit verslag zijn gebaseerd op interne metingen en berekeningen. Ze komen voort uit onze interne informatiesystemen. De beschreven KPI’s en risico’s zijn afgeleid van de visie Menzis 2020 en worden ieder kwartaal intern gerapporteerd in de kwartaalrapportage. Hierin wordt op alle organisatielagen verantwoording afgelegd aan hogere niveaus. Naast de verschillende clusterrapportages wordt er een geconsolideerde rapportage opgesteld die ter verantwoording wordt aangeboden aan de RvC.

Een toelichting op de gebruikte definities staat bij het overzicht van begrippen en afkortingen. Er hebben geen wijzigingen in meetmethoden plaatsgevonden, tenzij expliciet vermeld bij de gerapporteerde data in dit verslag. Dit is ook het geval als er gebruik is gemaakt van extrapolatie of schatting.

Alle gebruikte informatie is onderbouwd met betrouwbare broninformatie en intern gereviewd op juistheid en volledigheid. Waar mogelijk verantwoorden we ons door middel van definitieve cijfers, waarbij getracht is om onzekerheden of schattingen te beperken.

Wijzigingen

Elk jaar willen we ons jaarverslag verder verbeteren. Ten opzichte van het vorige jaarverslag hebben we kritisch gekeken naar de informatiewaarde van de gepresenteerde gegevens. Om deze maatschappelijke rol van Menzis ook in het maatschappelijk jaarverslag naar voren te laten komen, is er sinds 2016 gekozen voor een digitaal jaarverslag. Hierin krijgen, naast tekstuele verslaglegging, ook de hoogtepunten uit mediaoptredens een podium, zodat het verslag als samenvatting van het jaar kan dienen. Dit jaar is voor het eerst onze bijdrage aan de duurzame doelen van de Verenigde Naties in het verslag gepresenteerd.

Betrouwbaarheid

Om de betrouwbaarheid van het maatschappelijk jaarverslag te vergroten, zijn quotes en interviews opgenomen van belanghebbenden en materiedeskundigen evenals een verslag van de RvC en de Ledenraad. Hiermee meten we onder andere of onze ontwikkelingen gevoeld worden door de belanghebbenden en aansluiten bij de wensen die ze hebben.

Binnen Menzis wordt het ‘three lines of defence’-model gehanteerd. De teksten en verantwoording komen vanuit de business, de eerste lijn. Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve gegevens in dit verslag zijn gereviewd door de decentrale GRC afdeling (tweede lijn) en onderbouwd met brondocumentatie en een reviewdossier. Vanuit GRC Centraal is er gereviewd op consistentie en leesbaarheid en waar nodig extra informatie opgevraagd. GRC Office heeft een onafhankelijke review uitgevoerd, waarin getoetst is op consistentie met interne rapportages en de richtlijnen voor verslaglegging.

Bij dit maatschappelijk jaarverslag is geen assurancerapport opgeleverd. In 2015 heeft de CFO/CRO oriënterende gesprekken gevoerd met de externe accountant over een assuranceverklaring. In 2016 is de ambitie om een assuranceverklaring te ontvangen bij het maatschappelijke gedeelte van het verslag voorlopig losgelaten. De externe accountant heeft over 2017 een goedkeurende verklaring gegeven bij de jaarrekeningen. De gebruikte financiële cijfers in dit maatschappelijk verslag zijn afkomstig uit deze goedgekeurde jaarrekeningen.

Naast de verschillende reviews binnen de organisatie is het verslag beoordeeld door een leesgroep, bestaande uit Menzis-medewerkers en een vertegenwoordiging van de Ledenraad, RvC en Ondernemingsraad. Ook hun opmerkingen zijn verwerkt in het verslag. Het maatschappelijk jaarverslag is op 12 maart 2018 goedgekeurd door de Directieraad, waarna het is aangeboden aan de RvC. Zij hebben aangegeven zich in het verslag te herkennen en onderschrijven de inhoud. Uiteraard is het jaarverslag ook ter vaststelling voorgelegd aan de Ledenraad. Zo is een breed gedragen en transparant maatschappelijk jaarverslag ontstaan, dat een representatief beeld schetst van Menzis in het jaar 2017.

Vorige Beloning
Volgende Verwijzingen