Vorige Volgende

Verslag Ledenraad

Bij Menzis werken we mét en vóór elkaar. De inbreng van onze leden is verankerd in een Ledenraad. Hierin beslist een vertegenwoordiging van leden over zaken die er echt toe doen. Ook via MedeMenz en regiobijeenkomsten gaan we actief in gesprek met onze klanten. Hun input nemen we mee in de keuzes die we maken.

Ook in 2017 was de Ledenraad nauw betrokken bij het beleid van Menzis. De Ledenraad heeft formele taken en toetst de visie en strategie van Menzis aan de dagelijkse praktijk. In 2017 hebben de leden onder meer veelvuldig geparticipeerd in bijeenkomsten in de regio.

Op 20 juni 2017 heeft de Ledenraad tijdens een extra bijeenkomst inzicht gekregen in de aanpak van de premiestelling en de activiteiten die Menzis onderneemt om de premie beheersbaar te houden. Tijdens een extra bijeenkomst op 9 november 2017 zijn de leden, voorafgaand aan de premiebekendmaking, geïnformeerd over de totstandkoming van de premie en de campagne. In haar vergadering van 14 december 2017 heeft de Ledenraad prof. dr. Fedde Scheele benoemd tot commissaris bij Menzis.

Zorginkoop en kwaliteit

De leden zijn middels een digitale enquête bevraagd over een aantal dilemma’s in de zorg. In de bijeenkomst van 9 maart 2017 is hier verder over gesproken aan de hand van stellingen. Er is van gedachten gewisseld over onder meer het inzichtelijk maken van kwaliteit, door informatie te geven over uitkomsten, patiëntervaringen, veiligheid en toegankelijkheid. Uit de enquête bleek onder meer dat 83% van de leden het eens is met de stelling dat Menzis kwaliteitsinformatie meer voorop moet zetten in de Zorgvinder bij het zoeken naar een zorgaanbieder. Ook vindt 91% van de leden het (heel) belangrijk dat Menzis meerjarige contracten sluit. Verder geven leden aan dat zij zich zorgen maken over de verspilling in de zorg. Zo zouden medicijnen minder en/of doelmatiger voorgeschreven kunnen worden. De Ledenraad deed de suggestie dat ziekenhuizen kunnen worden gestimuleerd om dure geneesmiddelen meer collectief in te kopen. Menzis heeft dit meegenomen in het inkoopbeleid 2018.

Solidariteit is de basis van ons zijn
Samen met gemeenten en huisartsen wil Menzis in de aardbevingsregio tot ondersteuning van de inwoners (wel of niet verzekerd bij Menzis) zijn. In drie gemeenten zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn voor mensen die klachten ervaren als gevolg van de aardbevingen en hier hulp bij zoeken. Samen met zorgprofessionals wordt nagegaan hoe hierop geacteerd kan worden. Intern heeft Menzis bepaald dat, indien de inzet over de grenzen van vergoedingen heengaat, Menzis de inwoners zal ondersteunen. Menzis wil zichtbaar verantwoordelijkheid nemen. Dit is een mooi voorbeeld van solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid van Menzis, waarin de leden een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Menzis neemt de aanbevelingen mee in het beleid
Leden participeren steeds frequenter in bijeenkomsten in de regio. Een aantal leden heeft een actieve bijdrage geleverd aan klantbijeenkomsten in de regio (maar ook landelijk) over zorg. Gerard van de Goorberg was in 2017 aanwezig bij een klantbijeenkomst in Eindhoven. Hier werd gevraagd aan klanten welke verbeteringen zij zien in de zorg en wat Menzis daaraan kan bijdragen. Hij vertelt:

“Enkele klanten gaven aan dat ze graag de rekeningen van de zorgaanbieders willen inzien, omdat ze willen weten wat er gedeclareerd wordt. Ook op het gebied van mantelzorg lagen er wensen. Zelf heb ik mijn zorg naar voren gebracht over de digitalisering. Ik vraag me af of iedereen daar in kan meekomen. De klantbijeenkomsten zijn een goed initiatief. Het is goed dat klanten de kans krijgen om zaken naar voren te brengen, maar het is nog beter dat Menzis deze aanbevelingen ook echt meeneemt in het beleid.”

Eenzelfde ervaring heeft de heer Van de Goorberg bij de co-creatie bijeenkomst over diabetes type II. Hier gingen praktijkondersteuners, mantelzorgers, zorgaanbieders en andere betrokkenen bij de diabeteszorg samen in gesprek over verbeteringen.

“Ik vind het uitstekend dat Menzis probeert te achterhalen hoe de zorg werkt en wat de zorgverzekeraar daarin kan betekenen. Zo kwam bij diabetes naar voren dat de SamenGezond app van Menzis gebruikt kan worden om gezondheid te verbeteren. Meer bewegen kan ertoe leiden dat geen of minder medicijnen geslikt hoeven te worden. Dat zou toch een mooi resultaat zijn!”

MenzisFonds

Per 1 januari 2018 is het MenzisFonds (coöperatiefonds) opgericht. In het MenzisFonds kunnen leden en niet-leden zelf projecten inbrengen, waarvan zij vinden dat deze bijdragen aan de toename van leefkracht of het vergroten van de kwaliteit van de zorg. Hiermee is gehoor gegeven aan de door de Ledenraad geuite wens om een coöperatiefonds op te richten. Zo wil Menzis het coöperatieve gedachtengoed meer bekendheid geven en zichtbaar laten zijn. In elk van de vijf kernwerkgebieden (Groningen, Twente, Achterhoek, Gelderland-Midden en Den Haag) komt een deelfonds waarmee minimaal vijf ingediende projecten kunnen worden gefinancierd. Naast deze regionale fondsen is er één landelijk fonds. Deze fondsen worden niet gefinancierd vanuit premiegeld, maar vanuit bijzondere reserves van de RVVZ. In de loop van 2018 kunnen de projecten worden ingediend. De Ledenraad en/of leden kiezen uit de ingediende projecten straks die projecten waarvan zij vinden dat deze het beste bijdragen aan leefkracht in de regio’s. Zo kunnen onze leden zelf invloed uitoefenen en geeft Menzis het coöperatieve gedachtengoed meer inhoud en bekendheid.

Samen op zoek naar innovaties in het UMCG
“Menzis en het UMCG hebben een contract gesloten voor vijf jaar*. In ruil voor deze zekerheid vroeg Menzis het UMCG innovaties aan te dragen die ten goede zouden komen aan de patiënt en een besparing zouden opleveren. Om deze innovaties te bedenken, is een traject uitgezet onder leiding van een extern bureau. Drie leden van de Ledenraad waren vier dagen aanwezig om mee te denken in de werkgroepen. We zaten samen met mensen van onder meer het UMCG, Menzis en de Cliëntenraad van UMCG. Zelf zat ik in de werkgroep spoedeisende hulp. Hier hebben we een plan opgesteld voor de CVA-zorg (beroerte). Bij een CVA is het belangrijk dat er een goede triage plaatsvindt, zodat de patiënt in het juiste ziekenhuis terecht komt. Het UMCG is meer gespecialiseerd dan de regionale ziekenhuizen, maar niet alle CVA-patiënten hoeven naar het UMCG. Het UMCG heeft procentueel gezien nog erg veel basiszorg in huis. Eén van de oorzaken is de ligging van het ziekenhuis. Ook zijn Groningers gewend om direct naar het UMCG te gaan. Het is belangrijk om, door middel van goede communicatie, de patiënten op de juiste plek te krijgen en ze te informeren dat sommige zorg juist beter in de regio kan plaatsvinden. Bij elk projectplan is alles tot in detail doorgerekend en hebben we SMART-doelen opgesteld. Het was enorm leerzaam, qua zorginhoud en proces. In het begin zagen de mensen van het UMCG ons als de mensen van de zorgverzekeraar die geld wilden besparen. En wij zagen hen als de dokters die meer belang zagen voor kwaliteit, even zwart-wit gesteld. Het gaat erom dat je samen zorgpaden ontwikkelt waar cliënten beter van worden met kwalitatief goede en betaalbare zorg. Je hebt samen een zorgbelang. Het was heel mooi en zinvol om daaraan bij te mogen dragen.”

Lid Thea Vastbinder

*Enkele leden hebben een actieve rol vervuld in het traject om de meerjarenovereenkomst tussen UMCG en Menzis verder te verrijken. 

Werkbezoek
Het jaarlijkse werkbezoek was een vervolg op het thema van 2016: voeding en gezondheid. Deze keer is FrieslandCampina bezocht. Dagelijks voorziet FrieslandCampina miljoenen consumenten over de wereld van zuivelproducten. De Ledenraad is onder meer geïnformeerd over de samenhang tussen gezonde voeding en de industrie, en maatschappelijke trends op het gebied van voeding. In groepjes is verder doorgesproken over onderwerpen zoals suiker- en zoutreductie en de ‘goodness of dairy’. In vervolg op dit werkbezoek vinden gesprekken plaats tussen Menzis en FrieslandCampina om de mogelijkheden tot samenwerking binnen de preventieprogramma’s te verkennen.

MedeMenz
MedeMenz is onze online community waar we in gesprek gaan met klanten. In november 2017 waren er ruim 2.000 mensen aangesloten bij MedeMenz. Zij kunnen meedenken met onderwerpen die Menzis op het platform plaatst, zelf ideeën toevoegen en met elkaar in discussie gaan. De uitkomsten van de vragen die we stellen, nemen we mee in ons beleid. Via de resultatenpagina houden we iedereen op de hoogte van de uitkomsten. 

Ik wist niet dat leden zoveel invloed hadden
Met ingang van 1 januari 2016 nam Ellen te Riele zitting in de Ledenraad van Menzis.
“Eigenlijk omdat ik nieuwsgierig was hoe Menzis uitvoering gaf aan zijn coöperatieve vorm. Ik was eigenlijk meteen vol bewondering. Al jaren ben ik verzekerd bij Menzis, maar ik wist nooit dat leden zoveel invloed hadden. Luisterend naar mensen bij andere zorgverzekeraars, is Menzis hierin ook echt actiever. De leden worden serieus genomen en Menzis doet iets met onze input. Menzis vindt het ook belangrijk dat we de juiste kennis hebben om de organisatie te beoordelen. Het inwerkprogramma zit goed in elkaar en ik heb al een aantal interessante masterclasses gevolgd bij Zorgverzekeraars Nederland. Ik ben zelfstandig ondernemer en moest hiervoor extra uren vrijmaken, maar dat deed ik graag. Dit jaar zit ik voor het eerst in de klankbordgroep maatschappelijk jaarverslag. Ik vind het goed dat Menzis in dit verslag de ruimte neemt om keuzes toe te lichten, zoals het premiebeleid. Dit past bij waar Menzis voor staat. Ik ervaar het werk in de Ledenraad als waardevol.”

Vorige Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling
Volgende Verslag Raad van Commissarissen