Vorige Volgende

Verslag Raad van Bestuur

In 2017 is Menzis erin geslaagd de meerwaarde voor klanten verder te verhogen en de premie voor 2018 gelijk te houden. 

Bij de jaarovergang naar 2018 is dit gewaardeerd met een hoge loyaliteit van huidige klanten en per saldo een groei met ruim 38.000 nieuwe klanten. Ook in 2018 blijft Menzis inzetten op een betaalbare premie en het bieden van meerwaarde op het terrein van leefkracht. Zo willen we bijdragen aan het behoud van solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel.

De oplopende zorgkosten zijn een toenemende zorg voor Menzis. Er komen steeds meer medische technologieën en dure medicijnen. Ook de vergrijzing en meer chronisch zieken zorgen voor groeiende zorgkosten. Deze hogere kosten zetten de solidariteit in de zorg onder druk. Mensen die ziek zijn willen de beste zorg, ongeacht wat het kost. Maar mensen die (nog) niet ziek zijn, willen vooral een lage premie. Uit de NIVEL Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel bleek in 2017 dat de bereidheid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen tussen 2013 en 2015 met 10% is gedaald, van 73% naar 63%. Er bestaat een hoge solidariteit met mensen die niet zo gezond zijn en een erfelijke aanleg hebben voor een ernstige ziekte. Tegelijkertijd blijken mensen minder solidair met mensen die zorg nodig hebben vanwege hun leefstijl.

Politieke ontwikkelingen

Het debat over de verdeling van de zorgkosten speelde ook in 2017 in de politiek. De Volkskrant liet zien dat elke Nederlander in 2018 5.662 euro betaalt aan de zorg en legde precies uit waar die euro’s naartoe gaan. Tijdens verschillende debatten stonden het eigen risico, collectiviteitskorting en het aantal zorgpolissen ter discussie. Een politiek hangijzer was ook het al dan niet op te richten Nationaal Zorgfonds dat een einde zou moeten maken aan de marktwerking in de zorg.

Solidariteit is de basis van ons zijn
Ook in 2018 blijft Menzis inzetten op een betaalbare premie en het bieden van meerwaarde op het terrein van leefkracht. Zo willen we bijdragen aan het behoud van solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel.

Solidariteit onder druk

Al deze ontwikkelingen zetten druk op het zorgstelsel en de solidariteit. Menzis hecht er veel waarde aan dat de solidariteit behouden blijft, omdat deze belangrijk is voor de wijze waarop de toegang tot de zorg voor iedere Nederlander is geregeld en geborgd. Daarom zetten we ons in om de solidariteit te behouden. Dit betekent dat we meer voor onze klanten willen betekenen dan alleen het innen van premies en het vergoeden van de zorgkosten. We willen een beweging realiseren van aandacht voor zorg naar aandacht voor gezondheid. Van concurrentie onder zorgverzekeraars op prijs naar concurrentie op aantoonbare meerwaarde voor klanten. We willen de zorg niet alleen vergoeden, maar ook positief beïnvloeden. In 2017 hebben we onze strategie hierop verder aangescherpt en gekozen voor twee focuspunten: het bieden van een betaalbare premie en het bieden van meerwaarde. We kopen waardegerichte zorg in en hebben tegelijkertijd aandacht voor gezondheid en gezond gedrag.

Betaalbare premie

Om een betaalbare premie te bieden, hebben we ons gericht op een aantal zaken, zoals het beheersen van de zorgkosten. Naast het aanscherpen van controles is het waardegericht zorg inkopen hierin een belangrijke sleutel. Dit betekent dat we ons richten op betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt tegen lagere kosten. We vergelijken de prestaties van zorgaanbieders met elkaar en stimuleren hen zo om hun zorg te verbeteren. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar onder- en overbehandeling van patiënten, de juiste zorg op de juiste plaats, samenwerking tussen zorgaanbieders en concentratie van complexe zorg. De afspraken hierover leggen we bij voorkeur vast in meerjarencontracten. In 2017 hebben we niet alleen meerjarenafspraken gesloten met ziekenhuizen, maar ook met apotheken, huisartsen en instellingen in de GGZ, de wijkverpleging en de langdurige zorg.

Om de premie betaalbaar te houden, zijn we ook in 2017 scherp geweest op onze beheerskosten. Slechts 2,2% van de premie gaat naar onze bedrijfsvoering, de rest gaat rechtstreeks naar de zorg. Tevens hebben we aandacht besteed aan kapitaalmanagement. Alle zorgverzekeraars bieden op dit moment hun zorgverzekeringen onder de kostprijs aan. Zij gebruiken een deel van hun reserves om de premiestijging voor verzekerden te dempen. Het is de vraag hoe lang zorgverzekeraars dit nog kunnen volhouden. Menzis kiest een stabiele koers bij de inzet van de reserves. Dit betekent dat de teruggave van de reserves over meerdere jaren wordt verdeeld en onnodige schoksgewijze premiestijgingen worden voorkomen. Bij de jaarovergang naar 2018 zijn we hierin goed geslaagd. Menzis heeft de premie voor de basisverzekering gelijk weten te houden. De premie zal de komende jaren toenemen, maar we willen het effect doseren. Ook in 2017 zijn we erin geslaagd een solide en gezonde financiële positie te behouden.

Meerwaarde

Menzis wil meer doen dan alleen zorgkosten vergoeden, we willen de zorg ook positief beïnvloeden. Dit doen we door een beweging te realiseren van zorg naar gezondheid en van concurrentie op prijs naar concurrentie op meerwaarde voor burgers, klanten en patiënten. Voor het versterken van de leefkracht, bieden we Menzis SamenGezond. Hiervoor is in 2017 een nieuw programma gelanceerd en een app om mensen fitter te laten voelen en meer uit hun gezondheid te halen. Het aantal deelnemers aan Menzis SamenGezond is in 2017 opnieuw gegroeid en ligt op bijna 820.000 deelnemers. De Menzis-campagne is in het verlengde hiervan vormgegeven met als centraal thema: ‘Mens wat ben je mooi als je probeert’. In bredere zin versterken we de leefkracht, met aandacht voor mentale en fysieke leefkracht en leefstijl. Hierin werken we samen met zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen. Voorbeelden staan in dit jaarverslag. Met onze uitgebreide aandacht voor preventie lopen we vooruit op de beleidsvoornemens die hierover in het Regeerakkoord zijn opgenomen.

Meerwaarde bieden we ook met onze waardegerichte zorginkoop en door onze klanten de weg te wijzen in de zorg. Zo stimuleren we hen om bewust de juiste zorgaanbieder te kiezen. In 2017 hebben we gewerkt aan het meer zichtbaar maken van kwaliteitsinformatie. Met patiënten, zorgaanbieders en innovatieve vernieuwers werken we aan opschaling van vijf zorginnovaties. Zo steunen we Headspace, een mindfulness app die we samen met GGZ-aanbieders willen inzetten, en InBeeld, zorg op afstand voor COPD-patiënten.

Tot slot bieden we meerwaarde met dienstverlening die beraakt. Dit betekent dat klanten veel van hun zaken digitaal kunnen regelen op een moment dat het ze past. Is persoonlijk contact nodig met Menzis, dan zorgen onze medewerkers ervoor dat klanten in één keer goed en op een menselijke manier geholpen worden. In 2017 hebben we op het gebied van dienstverlening grote stappen gezet. Dat blijkt uit het behalen van de NPS-doelstellingen, het vereenvoudigen van onze producten door aanzienlijk te reduceren in het aanbod, het aantal klachten dat ruim binnen de norm blijft, het steeds verder verbeteren van de klantbediening en het ruim binnen de norm verwerken van polismutaties en declaraties.

Cultuur en leiderschap

In 2017 is het leermanagementsysteem (LMS) live gegaan als de plek voor leren en ontwikkelen binnen Menzis. Hierin is ook een aanbod opgenomen op het gebied van leefkracht voor de eigen medewerkers. Ook is in 2017 gestart met de verbouwing van de kantoren. Hierin kunnen medewerkers flexibel, onafhankelijk van plaats en tijd, effectief en op een gezonde manier (samen)werken. In samenspraak met leidinggevenden is in 2017 een leiderschapsprofiel opgesteld. Iedere leidinggevende heeft daaruit talenten, ontwikkeldoelen en acties afgeleid. Medewerkers zijn in zogenoemde belevingskamers samen met hun teamgenoten en een directielid in gesprek gegaan over de vraag waar Menzis voor staat en voor gaat. Deze bijeenkomsten zijn opgevolgd met ‘DR on Tour’, waarbij kleine groepen medewerkers en directie met elkaar in gesprek gaan. De medewerkertevredenheid is in 2017 opnieuw gestegen.

In 2017 heeft COA de aanbesteding voor het leveren van zorg voor asielzoekers vanaf 1 januari 2018 gegund aan Arts & Zorg. Na een weloverwogen analyse is ervoor gekozen om de betrokken onderdelen bij Menzis – GC A en MCA – af te bouwen en op termijn te ontbinden. Hierin is meegewogen dat het arbeidsmarktperspectief voor de betreffende medewerkers redelijk gunstig is. De medewerkers zijn via een begeleidingstraject van het Menzis mobiliteitscentrum begeleid bij het vinden van ander werk. Om goede nazorg te borgen, vindt bij MCA een geleidelijke afbouw van het aantal medewerkers plaats.

Als maatschappelijk betrokken onderneming zet Menzis zich in voor diversiteit onder de medewerkers. Daarnaast stellen we ons ten doel om de omgeving en het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit betekent dat we kiezen voor ‘duurzaam tenzij’. We nemen dit uitgangspunt ook mee in de contracten met leveranciers en zorgaanbieders.

Toezicht

De aandacht vanuit toezichthouders was ook in 2017 fors en de verantwoordingsplicht vraagt veel van de interne capaciteit. Op aangeven van De Nederlandsche Bank hebben we de voorspelbaarheid van de cijfers op kwartaalbasis verbeterd. Ook is veel aandacht besteed aan het eerder beschreven kapitaalbeleid. Op het gebied van privacy en de toenemende druk op informatiebeveiliging zijn in het strategisch programma Data Governance in 2017 forse stappen gezet, zodat de organisatie vanaf 25 mei 2018 voldoet aan de eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als Raad van Bestuur (RvB) hechten we aan de inbreng van zowel de Directieraad als de Ledenraad en de Raad van Commissarissen (RvC). Zij houden ons scherp. Samen met de Directieraad en de RvC hebben we deelgenomen aan themabijeenkomsten in het kader van onze persoonlijke ontwikkeling en hebben zelfevaluaties plaatsgevonden. Er zijn twee extra sessies geweest met de Ledenraad. Deze inbreng wordt zeer gewaardeerd.

Toekomst

In 2018 blijven de gekozen strategische pijlers prioriteit houden: het bieden van een betaalbare premie en meerwaarde. Samen met zorgaanbieders geven we verder invulling aan waardegericht inkopen in meerjarencontracten. Daarnaast bepalen we met een aangescherpte marktstrategie hoe we onze meerwaarde voor burger, verzekerde en patiënt verder kunnen vormgeven. Samen met onze medewerkers en een goed ingewerkte Directieraad, wordt hieraan met veel enthousiasme, energie en collegialiteit gewerkt. Dit geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst.

Vorige Verslag Raad van Commissarissen
Volgende Onze belanghebbenden