Vorige Volgende

Verslag Raad van Commissarissen

De strategie en cultuur van Menzis waren in 2017 vaste agendapunten voor de Raad van Commissarissen (RvC). 

Steeds heeft de RvC gemonitord of Menzis de juiste balans weet te vinden tussen enerzijds meerwaarde en onderscheidend vermogen op het gebied van leefkracht en waardegerichte zorginkoop als sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze klanten en anderzijds een solide financiële positie en betaalbare premie. De focus op kwaliteit heeft geleid tot goede resultaten in het domein van Klant & Operations, mede als gevolg van een verbeterde samenwerking dienend aan het klantbelang, zowel binnen Menzis als erbuiten met onze partners in de regio. De RvC onderschrijft de koers van harte en stimuleert de RvB om hierin daadkrachtig stappen te zetten.

De RvC fungeert als toezichthouder, werkgever en adviseur/klankbord van de Raad van Bestuur (RvB). De RvC houdt toezicht op de bedrijfsvoering, onder andere door de bespreking van: de managementrapportages van de Directieraad, de managementletters van de interne auditor en de externe accountant en het maatschappelijke en financiële jaarverslag. Naast de reguliere vergaderingen met de RvB zijn er bijeenkomsten met leden van de Ledenraad, Directieraad, Ondernemingsraad en contacten met medewerkers. De RvC beoordeelt de hoofdlijnen van het gevoerde beleid met betrekking tot onder andere strategie, zorginkoop, commercie, producten en productontwikkeling, financiën, beleggingen, investeringen, risicobeheersing, informatievoorziening en -technologie, human resources en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In 2017 heeft de RvC de volgende onderwerpen behandeld en besluiten goedgekeurd:

 • herijking begroting 2017;

 • besluitvorming formele benoeming van mevrouw Van Asselt en de heren Zwierstra en Rinsema bij de diverse entiteiten binnen de groep;

 • maatschappelijk en financieel jaarverslag 2016;

 • jaarrekeningen 2016;

 • binnen Stichting Menzis Beheer een bedrag van € 13 miljoen beschikbaar te stellen voor strategische investeringen;

 • remuneratierapport 2016;

 • beloningsbeleid 2017 en 2018 voor bestuurders en directeuren;

 • het kapitaalbeleid met betrekking tot te hanteren normen voor solvabiliteit en financiële buffers;

 • kapitaalstorting naar Anderzorg ten behoeve van de solvabiliteitsnormen;

 • besluit Directieraad voor de premies 2018;

 • charter en auditplan Internal Audit 2018;

 • controleplan 2017 KPMG;

 • risicobeleid en risicobereidheidsverklaring 2018;

 • begroting en jaarplan 2018;

 • wijziging Reglementen RvC, GRC commissie, Remuneratiecommissie, Selectie & Benoemingscommissie en RvB;

 • enkele nieuwe nevenfuncties van RvC-leden, waaronder de voorgenomen benoeming van mevrouw Van Asselt als commissaris bij Unigarant N.V. Geconstateerd is dat Unigarant N.V. een zakelijke relatie heeft met Menzis Bemiddeling B.V. Na toetsing heeft de RvC geconstateerd dat gezien het karakter en omvang van de zakelijke overeenkomst van Menzis Bemiddeling B.V. met Unigarant N.V. de voorgenomen nevenfunctie van mevrouw Van Asselt verenigbaar is met haar functie bij Menzis;

 • voordracht nieuwe commissaris per 1-1-2018, de heer Scheele, aan de Ledenraad;

 • het geactualiseerde opleidingsprogramma voor RvC-leden.

Strategie

De strategie van Menzis op thema’s als zorg, solidariteit en leefkracht wordt door de RvC van harte onderschreven. De RvC heeft de introductie van het Menzis SamenGezond platform actief gevolgd en vindt het belangrijk dat Menzis zich op deze wijze blijft onderscheiden door meerwaarde te bieden. De RvC heeft in dat kader aandacht gevraagd voor de positionering van de verschillende merken en de doelen en doelgroepen die hierbij horen. De RvC daagt het bestuur uit om met een heldere visie te komen op wat Menzis en Anderzorg in de toekomst leveren voor zowel klanten en patiënten als burgers in het algemeen. Daarbij horen heldere, concrete en ambitieuze KPI’s evenals gerichte investeringen om de strategie waar te maken. Het is van belang dat het onderwerp strategie goed vertegenwoordigd blijft op directieniveau en dat de voortgang van de strategie goed gemonitord wordt. Ook de strategische programma’s, zoals Sturen op Informatie en Data Governance, dragen hieraan bij. In het kader van meerwaarde juicht de RvC het toe dat Menzis de klantprocessen verder heeft gestroomlijnd en stappen heeft gezet om het incassobeleid verder te ‘vermenselijken’.

Cultuur

Ook in 2017 was er in de RvC aandacht voor cultuur, de normen en waarden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de balans tussen enerzijds het voldoende ondernemend en innovatief zijn en anderzijds de beheersing en het mijden van risico’s. De RvC onderhoudt gerichte contacten met leden van de Directieraad en spreekt daarnaast regelmatig met verschillende medewerkers uit de gehele organisatie. Dit ook om een goed zicht te houden op de cultuur en diversiteit, en de wijze waarop de besluitvorming in de Directieraad plaatsvindt. Directeuren hebben hun beleid en plannen regelmatig toegelicht en besproken in de RvC en er zijn gesprekken gevoerd over diverse onderwerpen.

De RvC heeft ook aandacht besteed aan het Medewerkersonderzoek. De medewerkertevredenheid is gestegen van 7,5 in 2016 naar een 7,6, een mooi resultaat. Op onderdelen zoals het doorleven van visie en strategie, innovatie en realisatiekracht mag het ambitieniveau van Menzis wat de RvC betreft nog wat hoger zijn. Belangrijk om dit te bereiken, is de aandacht die is besteed aan leiderschapsontwikkeling en de acties die daaruit voortvloeien. Verder is er met medewerkers in belevingskamers gesproken over de normen, waarden en principes. De RvC vindt dit een waardevol initiatief, want het is van belang dat de Menzis missie, visie en strategie ook echt gekend, beleefd en in de praktijk gebracht wordt door een ieder.

Financiële ontwikkelingen

De RvC heeft het kapitaalbeleid goedgekeurd, waarbij de systematiek van Solvency II is gevolgd. Hierbij is kritisch gekeken of de buffers die volgens Solvency II aangehouden moeten worden ook echt van toepassing zijn op Menzis, of dat op punten in de toekomst een bedrijfseigen systematiek toegepast kan worden. Dit laatste lijkt mogelijk, waardoor de buffers deels ingezet kunnen worden om een scherpe premie neer te zetten. Hierover vindt goed overleg met DNB plaats. Dit is ook belangrijk om een goede concurrentiepositie te behouden. Het hele jaar door is de RvC nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zorg- en beheerskosten, kapitaalbeleid en het premieproces. In 2018 is de premie op gelijk niveau gebleven met 2017 en marktconform gebleken. Hierdoor heeft Menzis een groei van 1,7 % in klanten weten te realiseren.

Zorginkoop

De RvC juicht de afgesloten meerjarencontracten toe. Waardegericht inkopen op uitkomsten van de zorgprocessen biedt een belangrijke onderscheidende meerwaarde. Het strategische programma om gerichter in te kopen op kwaliteit en ook klanten steeds beter te informeren over de kwaliteit van de zorg, kreeg ruim aandacht. De RvC daagt de organisatie uit om tempo te maken en waar mogelijk het ambitieniveau nog wat verder op te schroeven.

Belangrijk punt in 2017 was de overdracht van MCA/GC A. De zorg voor asielzoekers is per 1 januari 2018 overgenomen door een andere partij. De RvC heeft de ontwikkelingen gevolgd en gezien dat goed is gewaakt over de continuïteit van zorg. Ook zijn de consequenties voor de betrokken medewerkers met zorgvuldigheid afgewikkeld.

Ontwikkelingen toezichthouders

De RvC is goed op de hoogte gehouden van de verschillende periodieke en reguliere onderzoeken van toezichthouders. DNB heeft een onderzoek uitgevoerd naar de volatiliteit van de Solvency II ratio’s. De aanbevelingen van DNB op het gebied van het gebruik van de ratio’s bij sturing en risicomanagement zijn uitgebreid besproken. Hierop zijn aanpassingen uitgevoerd. Een RvC-vertegenwoordiging, bestaande uit de voorzitter en de voorzitter GRC commissie, heeft zoals elk jaar een gesprek gevoerd met DNB. In dit gesprek wordt tussen interne en externe toezichthouder uitgewisseld welke beelden er leven over de bedrijfsvoering van Menzis. Jaarlijks toetst DNB of de RvC voldoende toezicht houdt, gegeven het risicoprofiel en of DNB en RvC dezelfde risico’s zien. Dit bleek het geval. Beide partijen hebben een positief oordeel over de bedrijfsvoering van Menzis en de manier waarop de voorgestelde verbeterpunten worden opgepakt.

Contacten met Ledenraad en OR

De RvC stelt veel prijs op de goede samenwerking met de Ledenraad. De reguliere bijeenkomsten van de Ledenraad, RvB en RvC verliepen constructief. De RvC is van mening dat op deze wijze de formele en toetsende rol van de Ledenraad goed uit de verf is gekomen. In 2017 is de RvC samen met de Ledenraad op werkbezoek geweest bij FrieslandCampina. Met interesse is kennis genomen van het thema gezonde voeding. Interessant was ook het feit dat FrieslandCampina net als Menzis een coöperatie is.

De RvC vindt het belangrijk om regulier met de OR te spreken. Dit helpt om een compleet beeld te krijgen van wat er speelt. In 2017 is de vernieuwde RvC voor het eerst samengekomen met de volledige OR. Er is informatie uitgewisseld over de stand van zaken binnen de organisatie en er zijn afspraken gemaakt over toekomstige overlegvormen. Hierbij is besloten eenmaal per jaar voltallig bij elkaar te komen en eenmaal per jaar in kleinere kring.

Samenstelling

Per 1 januari 2018 heeft Rein Zwierstra de RvC verlaten wegens het verstrijken van zijn benoemingstermijn. De RvC en RvB hebben grote waardering voor zijn bijdrage. Zwierstra is negen jaar commissaris geweest, waarvan de laatste drie jaar vicevoorzitter en voorzitter van de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie. Hij heeft deze functies met veel enthousiasme en betrokkenheid ingevuld. Zijn kennis en ervaring van de medisch specialistische zorg, ethiek, opleiding/onderwijs en kwaliteit heeft hij op een waardevolle manier voor Menzis ingezet. Het P&O-beleid en de contacten met medewerkers, OR- en Ledenraadsleden hadden zijn bijzondere belangstelling.

In haar vergadering van 14 december 2017 heeft de Ledenraad prof. dr. Fedde Scheele (57) benoemd tot commissaris bij Menzis. De heer Scheele is gynaecoloog in het OLVG, hoogleraar Innovatie zorg en onderwijs aan het VUmc en daarnaast onder meer voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs. De heer Scheele zet zijn brede kennis en ervaring nu graag in als toezichthouder bij een zorgverzekeraar.

Zelfevaluatie

Governance codes
Ter voorbereiding op de zelfevaluatie door de RvC is kennisgenomen van de vernieuwde algemene governance code en de code voor de zorgsector. De RvC-leden hebben voor zichzelf bepaald op welke gebieden van governance binnen Menzis de grootste uitdaging liggen. Waar zijn nadere accenten gewenst/noodzakelijk? In de algemene governance code is meer aandacht voor de taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de lange termijn waardecreatie en de cultuur (met name de waarden en normen en hoe daar op wordt gestuurd). De RvC-leden geven aan dat op die gebieden de governance van Menzis ook verder ontwikkeld kan worden. De RvC is actief betrokken bij de strategievorming. De kwaliteit van de besprekingen daarover tussen RvB en RvC kan op onderdelen versterkt worden. Er zijn in dat kader afspraken gemaakt over de prioriteiten in de onderwerpkeuze voor de vergaderingen en de manier waarop dat voorbereid en besproken wordt.

De RvC heeft ook behoefte om stil te staan bij het functioneren van het Directieraad-model en de rol die de bestuurders daarbinnen hebben. Diversiteit en voldoende tegenspraak zijn punten om verder te verkennen. Is er voldoende aandacht voor vernieuwing in een op beheersing gerichte organisatie? Wat is de goede balans tussen beheersen, risico’s nemen en vernieuwen/veranderen? De innovatie- en realisatiekracht is een belangrijk onderwerp van gesprek. Het gaat om een goede balans tussen coöperatie (ontwikkeling) en marktwerking, tussen ondernemerschap en risicobeheersing.

Rollen RvC
Bij dit onderdeel worden de rollen van toezichthouder, sparringpartner en werkgever geëvalueerd. De RvC-leden hebben voor zichzelf bepaald hoe zij functioneren in deze rollen en waar de ambitie zou moeten liggen. De rol van sparringpartner laat het grootste verschil zien tussen huidige situatie en ambitie. Opmerkingen hierbij:

 • Het is belangrijk dat de RvC per agenda-onderwerp de strategische kern naar voren haalt en meer ruimte neemt voor de hoofdvragen. De RvC kan terughoudender zijn in praktische, operationele vragen. De RvB geeft aan dezelfde behoefte te hebben.

 • Momenteel krijgt de RvC vaak producten die al kant-en-klaar zijn, met een toelichtende presentatie. Sparren werkt beter op basis van halffabricaten. Het onderwerp moet open, niet oordelend, besproken kunnen worden.

 • De toezichthoudersrol kan qua vraagstelling meer gericht worden op strategische thema’s en risico’s.

Deskundigheidsbevordering in 2017
Er zijn drie dagdelen besteed aan deskundigheidsbevordering:

 • Succesvol innoveren en vernieuwen in een op beheersing gerichte organisatie. Inleiding van Menno Lanting naar aanleiding van zijn boek De Disruptieparadox.

 • Business Intelligence. Dit begrip is nader toegelicht, de wereldwijde trends zijn besproken en er is uitgelegd hoe dit gestalte krijgt in de zorg. Naast de directeur Informatievoorziening van Menzis heeft de CEO van Vektis, Herman Bennema, een inleiding verzorgd. Verder zijn de strategische programma’s van Menzis op dit gebied aan bod geweest: Sturen op Informatie en Data Governance.

 • Werkbezoek samen met de Ledenraad aan FrieslandCampina. Thema was gezonde voeding en er is gesproken over het functioneren als coöperatie.

 • Daarnaast heeft de GRC-commissie één dagdeel besteed aan het bevorderen van deskundigheid op het gebied van Solvency II, de kaders van het risicomanagement en de koppeling met het kapitaalbeleid.

Lees onder verwijzing 2 meer over de RvC-commissies.

Vorige Verslag Ledenraad
Volgende Verslag Raad van Bestuur