Vorige Volgende

Medewerkers

In de visie hebben we vastgelegd waar we voor staan en wat we de komende jaren willen bereiken. Om dit waar te kunnen maken en onze klanten optimaal te bedienen, is het nodig dat alle Menzis-medewerkers daadkracht tonen en goed samenwerken. Daarom investeert Menzis over de volle breedte in haar medewerkers.

Groeiende tevredenheid

De tevredenheid van medewerkers is in 2017 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit het Medewerkersonderzoek 2017 dat in maart werd gehouden. De score is een 7,6. Dit is 0,1 punt hoger dan in 2016 en daarmee gelijk aan de Benchmark Verzekeraars.

De score op de tevredenheid komt tot stand op basis van twee vragen in het Medewerkersonderzoek: ‘ik ben tevreden over mijn werk’ en ‘ik ben tevreden over Menzis als organisatie’. De cijfers voor de bevlogenheid en de betrokkenheid zijn ook gestegen. De bevlogenheid stijgt van 7,3 naar 7,5 (gelijk aan Benchmark Verzekeraars) en de betrokkenheid van 7,6 naar 7,8 (Benchmark Verzekeraars 8,0).

De vraag of collega’s Menzis aanraden als werkgever (Employee Promotor Score) scoort een 7,6 (Benchmark Verzekeraars 7,4). Dat is 0,1 punt hoger dan in 2016. Diezelfde stijging zien we bij vitaliteit, dit jaar een score van 7,7 (Benchmark Verzekeraars 7,6). In totaal vulden 1.566 collega’s de vragenlijst in. Daarmee komt de respons uit op 85,6%.

Leiderschap en samenwerking

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het waarmaken van onze doelen. Om hierin te ondersteunen, is in 2017 in samenspraak met alle leidinggevenden een leiderschapsprofiel opgesteld.

In dit profiel zijn de kernkwaliteiten van Menzis vertaald naar specifieke beschrijvingen voor de Menzis leidinggevende. In de tweede helft van 2017 heeft iedere leidinggevende daaruit zijn of haar talenten en ontwikkeldoelen afgeleid. De ontwikkeldoelen worden vertaald naar concrete acties.

In 2016 is gestart met een dialoog tussen medewerkers en leden van de Directieraad over ‘het verhaal’ van Menzis. Dit is in de eerste helft van 2017 voortgezet in de zogenoemde belevingskamers. Medewerkers zijn samen met hun teamgenoten en een directielid in gesprek gegaan over de vraag waar Menzis voor staat en voor gaat. Dit gebeurde aan de hand van het verhaal van Menzis, onze corporate story. Deze bijeenkomsten hebben opvolging gekregen in het najaar van 2017 met een eerste ronde ‘DR on Tour’. In deze bijeenkomsten wordt een thema geagendeerd waarover kleine groepen medewerkers en directie met elkaar in gesprek gaan. Dit wordt vervolgd in 2018.

Nieuwe Werkomgeving 2020

In 2017 is de start gemaakt met de verbouwing van onze kantoren. In een periode van drie jaar veranderen we de kantoren tot een moderne en inspirerende werkomgeving. 

Hierin kunnen medewerkers flexibel, onafhankelijk van plaats en tijd, effectief en op een gezonde manier (samen)werken. In 2017 zijn de eerste en tweede fase van de verbouwing in Enschede opgeleverd, alsmede de eerste fase van de verbouwing in Wageningen. In 2018 en 2019 worden de volgende fases uitgevoerd.

Menzis Academy

In 2017 is het leermanagementsysteem (LMS) live gegaan als de plek voor leren en ontwikkelen binnen Menzis. Iedere medewerker vindt hier een aanbod van trainingen, workshops en e-learnings.

De missie en visie van Menzis gelden als uitgangspunt bij het vaststellen van het aanbod. Zo is er per kernkwaliteit een aanbod van e-learning modules opgenomen, dat toegankelijk is voor alle medewerkers. Ook is er een aanbod op het gebied van leefkrachtversterking. Het LMS biedt daarnaast een ruim aanbod aan ‘Menzis Academy’- trainingen, veelal uitgevoerd door eigen collega’s. Zo is er het aanbod van de Menzis Analytical Academy en zijn er diverse trainingen en workshops op het gebied van GRC-thema’s, waaronder risicomanagement en financiering van de zorg. Voor 2018 ligt er de ambitie om het aanbod uit te breiden met meer informele vormen van leren en ook bestaande langlopende (maatwerk)programma’s via het LMS aan te bieden.

Kennisdeling

In een omgeving die constant verandert, is niet ‘kennis hebben’ maar ‘kennis delen’ de kracht van een organisatie. In 2017 zijn opnieuw twee kennisparades georganiseerd: de Week van de Stem van de Verzekerde en de Week van de Zorg.

In deze weken vonden diverse activiteiten plaats rondom deze thema’s, waar iedere medewerker aan kon deelnemen. Dit varieerde van interne activiteiten, verzorgd door eigen collega’s, tot sessies met gastsprekers en bezoeken aan zorginstellingen.

Leefkracht voor medewerkers

In 2017 hebben diverse workshops plaatsgevonden om de leefkracht van medewerkers te versterken, zoals: 

Hardloopclinics, mentale veerkracht, signalen van stress herkennen, snel en effectief herstellen, mindfulness, yoga, stoelmassages en het leren van het effect van complimenten geven. Daarnaast is een aantal medewerkers als ‘leefkrachtambassadeur’ gestart met het verspreiden van hun enthousiasme in hun directe werkomgeving. Zij stimuleren collega’s om op hun eigen wijze en naar hun eigen behoefte hun leefkracht te versterken. Ook in de vernieuwde werkomgeving speelt leefkracht een belangrijke rol; zo is er dynamisch meubilair beschikbaar (o.a. zit/sta-bureaus), wordt het traplopen verder gestimuleerd en zijn er overal waterpunten aangelegd.

Arbo en verzuim

In het kader van de Arbowet is in 2017 een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd op alle vestigingen. Uit de RI&E is naar voren gekomen dat onze organisatie geen grote risico’s loopt op dit moment.

Er is een plan van aanpak opgesteld om een aantal kleinere risico’s het komende jaar nog beter te beheersen. Daarnaast is er het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor het verzuim. Ultimo 2017 ligt het voortschrijdend verzuimpercentage van Menzis op 4,5%. Dit cijfer is het laatste jaar licht gestegen (was 4,1%) en ligt hoger dan het streefcijfer. De meldingsfrequentie is gedaald van 1,1 naar 0,9. De verzuimproblematiek zit voornamelijk in het lange (43 dagen tot 365 dagen) en extra lange verzuim (365 dagen – 720 dagen).

Met alle clusterdirecteuren en P&O-adviseurs is in kaart gebracht waar onze uitdagingen liggen en waar we mogelijk nog kunnen verbeteren. Deze verbeteringen worden verzameld en doorgevoerd in alle beleidsdocumenten en in de uitvoering.

Diversiteit

Elke medewerker, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, nationaliteit, levensovertuiging, handicap of privésituatie, moet zich thuis kunnen voelen bij Menzis. Voor bestaande functies geldt een positief aannamebeleid voor sollicitanten uit de doelgroep van de Participatiewet.

Menzis heeft het charter Talent naar de Top (TndT) ondertekend. In 2017 lag het percentage vrouwen in de top op 36% (ten opzichte van 35% in 2016). Sinds medio 2016 bestaat de RvC voor 50% uit vrouwen. In de Directieraad zitten drie vrouwelijke leden (domeinen Klant & Operations, Strategie & Propositieontwikkeling en Corporate Communicatie). Bij de werving en selectie wordt steeds aandacht besteed aan diversiteit in de volle breedte. Dit betekent bijvoorbeeld ook het stimuleren van verjonging van de organisatie. Jaarlijks start in het voorjaar een groep trainees bij Menzis. Daarnaast zijn we actief en doorlopend op zoek naar (jonge) mensen die stage willen lopen. Ook investeren we, met een Young Potential programma, gericht in de persoonlijke ontwikkeling van jonge medewerkers met drie tot vijf jaar werkervaring. Zo proberen we deze generatie door te laten stromen naar cruciale posities en aan ons te binden.

Arbeidsmarkt:
vacatures en sollicitanten

 

2017

2016

Totaal aantal vacatures

276

306

Intern vervuld

117

157

Vervuld met externe kandidaten

91

149

Totaal vervuld

208

306

Vervallen vacatures

28

 

Openstaande vacatures

40
(20-12-2017)

46
(31-12-2016)

Aantal sollicitaties

2.631

2.669

 

2017

2016

Aantal vaste fte, totaal fte Menzis-concern Nederland, eindstand jaarovergang (exclusief GC A)

1.611

1.624

Aantal fte incl. interimmers en uitzendkrachten

1.816

1.879

% fte vrouw

57%

58%

% vrouwen in leidinggevende posities *

36%

35%

% parttime man/vrouw *

6%/51%

6%/51%

% medewerkers met contract voor onbepaalde tijd

90%

89%

Deelnemende medewerkers aan Menzis collectiviteit

1.546

1.573

Aantal deelnemers fitnessregeling

437

213

Gemiddelde leeftijd

45 jaar

45 jaar

Gemiddelde diensttijd

14 jaar

14 jaar

  • * berekend op basis van fte's

Doelen & Resultaten

 

Resultaat 2016

Doelen 2017

Resultaat 2017

Medewerkertevredenheid

7,5

> 7,6

7,6

 

7,5
(EPS: Employee Promotor Score, in hoeverre bevelen medewerkers Menzis aan als werkgever)

> 7,4

7,6

Verzuim

4,1%

≤3,4%

4,5%

Opleidingskosten

Ruim € 1,8 miljoen

 

Ruim € 1,8 miljoen

Vorige Visie, strategie en beleid
Volgende Leveranciers en milieu