Vorige Volgende

Met maatschappelijke meerwaarde beleggen en investeren

Maatschappelijke impact voor onze belanghebbenden, dát is wat wij willen realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen, is investeren een van de mogelijkheden die we inzetten. Als financiële instelling hebben we daartoe de financiële middelen tot onze beschikking; dat hoort nu eenmaal bij het zijn van een verzekeraar. Het is vervolgens onze verantwoordelijkheid om weloverwogen keuzes te maken hóe we, om die maatschappelijk meerwaarde te realiseren, onze financiële middelen inzetten.

Waarom belegt Menzis?


Inkomsten

Wij ontvangen elke maand zorgpremie van onze klanten. Met dit premiegeld kopen we zorg en betalen we dagelijks de zorgrekeningen. Om voor honderd procent zeker te zijn dat we die rekeningen kunnen betalen, moeten we ‘financieel gezond’ zijn; ook als onze klanten ineens meer of duurdere zorg nodig hebben. Daarom willen we onze financiële reserves dus niet zomaar gebruiken om de zorgpremie te verlagen.

Reserves beleggen
We vinden het belangrijk dat het geld uit de reservepot veilig en nuttig gebruikt wordt. Daarom beleggen we de reserves op een verantwoorde en zorgvuldige manier. Dat heeft een aantal voordelen voor onze klanten:

 • We geven de opbrengsten van beleggingen terug aan alle klanten door deze te verrekenen in de zorgpremie; dit doen we omdat we als coöperatie geen winstoogmerk en geen aandeelhouders hebben.

 • We zetten de verplichte reserves positief in door ze op een duurzame manier te investeren.

Beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid omvat vier pijlers:

 • Duurzaam beleggen (hieronder toegelicht)

 • Uitsluitingenbeleid (hieronder toegelicht)

 • Dialoogbeleid

 • Stembeleid

Nadere informatie is te lezen op www.menzis.nl/vermogensbeheer
 

Wat verstaat Menzis onder duurzaam beleggen?

Met duurzaam beleggen bedoelen we dat we nadrukkelijk alleen willen beleggen in bedrijven en landen die verantwoord omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Daarom passen wij op onze beleggingen duurzaamheidscriteria, oftewel ESG (Environment, Social, Governance) criteria en de beleggingsprincipes van de Verenigde Naties (UNPRI), toe. Wij beleggen bijvoorbeeld niet in wapens, zoals clusterbommen en landmijnen, militaire wapens of vuurwapens. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gezondheid beleggen we ook niet in tabaksproducenten.

Duurzaam beleggen

Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid zijn voor ons vanzelfsprekend en richtinggevend; ook als belegger volgen we die leidraad. Maatschappelijke impact willen we bereiken door duurzaam beleggen en strategisch investeren. Waar beleggen - naast maatschappelijke impact - ook een financieel rendementsdoel dient, sluiten we met strategische investeringen aan bij onze missie en visie. Onze overtuiging is dat financieel en duurzaam rendement elkaar niet uitsluiten. We richten ons niet op kortetermijngewin, maar op duurzaam rendement. Daarom beleggen we voor de lange termijn. We investeren in de toekomst van de (gezondheids)zorg. Bijvoorbeeld door innovatieve concepten, die zorg en gezondheid in Nederland verbeteren, de ruimte te geven om te kunnen groeien. Dit is in het voordeel van (de leefkracht) van iedere Nederlander.

Bijdragen aan het klimaat

Onze aandelenportefeuille bestaat sinds 2015 voor 8 procent uit bedrijven met een positieve invloed op ‘klimaat’. Dat levert dubbele winst op: klanten profiteren van het rendement van de beleggingen en als organisatie leveren wij een bijdrage aan klimaatverandering. Om gericht en effectief te kunnen beleggen volgen we duidelijke criteria, waarin staat welke bedrijfsactiviteiten onder ‘klimaat’ vallen. Die activiteiten zijn alternatieve energie, energie-efficiëntie, waterinfrastructuur en -technologieën, bestrijding van milieuverontreiniging en afvalverwerkingsoplossingen. Een onderneming die meer dan 50 procent van haar omzet behaalt uit één of meerdere van deze activiteiten past binnen ons beleggingsthema ‘klimaat’.

De uitvoering van onze klimaatbeleggingen wordt gedaan door de externe vermogensbeheerder Impax. Deze Engelse vermogensbeheerder, opgericht in 1999, is pionier van en grote speler binnen klimaatbeleggingen. Jaarlijks rapporteert Impax over de (positieve) bijdrage van onze portefeuille aan het klimaat.

Voorbeeld van duurzame beleggingen:


Groene obligaties voor een duurzame wereld

De obligatieportefeuille van Menzis bestaat uit staats- en bedrijfsobligaties, beiden op duurzame wijze ingericht:

 • een minimale duurzaamheidsnorm voor landen en bedrijven waarvan we de obligaties kopen;

 • reserveringen voor Groene obligaties; uitgegeven om een specifiek duurzaam project te financieren op bijvoorbeeld het gebied van duurzame energieopwekking, energiebesparing, afval, duurzaam landgebruik, biodiversiteit en schoon water.

Een voorbeeld van een groene staats(gerelateerde) obligatie is die van de Nederlandse Waterschapsbank. Het met deze Groene obligaties opgehaalde kapitaal wordt geïnvesteerd in waterbeheer en behoud van biodiversiteit. Een onafhankelijk beoordelaar benoemd zelfs dat het een ‘donkergroene’ obligatie is.

In ons beleggingsbeleid hebben we maximaal 15 procent van de langlopende staats- en bedrijfsobligaties gereserveerd voor Groene obligaties. Per eind 2018 bestaat de langlopende staatsobligatieportefeuille voor ongeveer 11,5 procent uit Groene obligaties en de bedrijfsportefeuille voor 9,5 procent.

Uitsluitingenbeleid

We beleggen alleen in bedrijven die zich houden aan de tien Universele Principes basisnormen die in Verenigde Naties verband zijn afgesproken. Het gaat om normen op het gebied van onder andere mensenrechten, milieu en (anti)corruptie. Ons zogenoemde Uitsluitingenbeleid passen we niet alleen toe op onze beleggingen, maar ook op de relaties die we onderhouden met organisaties, bijvoorbeeld commerciële en inkooprelaties. Dit heeft in 2018 voor het eerst geleid tot het niet verlengen van een collectiviteitscontract en een inkoopcontract.

Voorbeeld van uitsluitingen:


Dilemma’s bij beleggen in farmaceutische bedrijven

Op 4 april 2018 verscheen in de Volkskrant een artikel over het beleggen in aandelen van farmaceutische bedrijven door zorgverzekeraars. In het artikel werden de farmaceuten Gilead, Vertex en Biogen genoemd. Zij kwamen in opspraak vanwege het advies van het Zorginstituut om één van hun medicijnen niet zonder prijsonderhandeling in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen. Dit omdat de prijs die gevraagd werd ‘extreem hoog’ was en er geen onderbouwing was waarom de prijs van het medicijn ‘redelijk en rechtvaardig’ is.

Menzis belegt in aandelen van de farmaceut Biogen. Biogen had in april 2018 het geneesmiddel Spinraza bij ons in de ‘sluis’. Dat houdt in dat het middel niet vergoed wordt uit de basisverzekering, totdat een prijsonderhandeling tot een aanvaardbare prijs leidt.

Farmaceuten die het niet zo nauw nemen met de algemeen aanvaarde normen op het gebied van mensenrechten, milieu en anticorruptie, worden op basis van ons Uitsluitingenbeleid uitgesloten van onze beleggingen. Een te hoge prijs vragen voor een medicijn, of één keer negatief in het nieuws verschijnen, leidt echter niet direct tot uitsluitingen.

Het Volkskrantartikel zorgde niet alleen publiek voor opschudding maar stelde ook Menzis voor een dilemma. Het makkelijkste zou zijn geweest om de gehele farmaceutische sector uit te sluiten van onze beleggingen. Maar dat is te ongenuanceerd en doet geen recht aan de positieve kant van de sector. We vonden wel dat we strenger moesten zijn. Daarom hebben we ons Uitsluitingenbeleid aangevuld met twee criteria waarop we een bedrijf kunnen uitsluiten, namelijk:

 • Als Nederlandse patiënten een (nieuw) medicijn met een positieve impact (in termen van levensverwachting of kwaliteit van leven) in vergelijking met op dat moment andere beschikbare medicijnen of hulpmiddelen wordt onthouden, omdat het bedrijf een te hoge prijs vraagt en een prijsonderhandeling tussen VWS en de leverancier mislukt; of
   

 • Als onafhankelijke informatie beschikbaar komt dat een bedrijf mogelijk een groot gevaar vormt voor, dan wel normen op grove wijze schendt op het gebied van mensenrechten, dwangarbeid, kinderarbeid, milieu of corruptie, zullen we direct overgaan tot uitsluiten, zonder eerst het proces van ons standaard uitsluitingenbeleid af te wachten.

Deze aanscherping heeft ertoe geleid dat we twee farmaceutische bedrijven hebben uitgesloten: het Indiase bedrijf Aurobindo (vanwege mogelijke schendingen van milieu en sociale normen) en Astra Zeneca (vanwege de rechtszaak die Menzis tegen het bedrijf begon voor het te lang vragen van een te hoge prijs voor het geneesmiddel Seroquel). Het bedrijf Biogen hebben we uiteindelijk niet uitgesloten. Dit omdat de eerder genoemde prijsonderhandeling met succes werd afgerond en het Spinraza-medicijn inmiddels opgenomen is in het vergoedingenpakket van de basisverzekering.

Vorige Wet- en regelgeving en gedragscodes
Volgende Onze impact en externe waarderingen